http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Usługa cateringowa świadczona podczas VIII stacjonarnego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

|
[RP] Agnieszka Maciaszek

Termin składania ofert upływa 14 listopada 2016 r. o godzinie 8:20.

Udział w postępowaniu mogą wziąć jedynie podmioty, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.