1 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 333/7963/14 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

Powrót na www.rolnictwo.wrotapodkarpackie.pl

UCHWAŁA Nr 296/5930/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 kwietnia 2017 roku

 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku

 

W dniu 18 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 321/7678/14 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z opracowanym projektem pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego” przedstawia się aktualny projekt ww. dokumentu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 27 stycznia 2014 r. przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.