Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 500 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 czerwca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

500/10443/23

27.06.2023 r.

przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10444/23

27.06.2023 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w opiniowaniu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10445/23

27.06.2023 r.

przyjęcia Polityki Wyjścia z instrumentów finansowych utworzonych w ramach RPO WP 2014 – 2020 w obszarze EFS i wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

500/10446/23

27.06.2023 r.

przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

500/10447/23

27.06.2023 r.

przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

500/10448/23

27.06.2023 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

500/10449/23

27.06.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 474/9844/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentów obowiązujących beneficjentów priorytetów 1-6 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, do stosowania których zobowiązuje umowa o dofinansowanie.

500/10450/23

27.06.2023 r.

aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

500/10451/23

27.06.2023 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10452/23

27.06.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0021/16 pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10453/23

27.06.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0048/22 pn. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”, realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10454/23

27.06.2023 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0493/17-00 z dnia 16 lipca 2021 r. (z późn.zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego (CHP) wraz z linią biogazowni reaktorowej w miejscowości Dąbrowica” realizowanego przez BIORD Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10455/23

27.06.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 487/10141/23 z dnia 16 maja 2023 r.

500/10456/23

27.06.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 487/10142/23 z dnia 16 maja 2023 r.

500/10457/23

27.06.2023 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-002/23.

500/10458/23

27.06.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU, działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-002/23.

500/10459/23

27.06.2023 r.

przyjęcia Polityki Wyjścia z instrumentów finansowych utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020 i wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

500/10460/23

27.06.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych
I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10461/23

27.06.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10462/23

27.06.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych
I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

500/10463/23

27.06.2023 r.

wyrażenia woli polubownego rozwiązania sporu z firmą Madkom Spółka Akcyjna oraz powołania Zespołu Mediacyjnego.

500/10464/23

27.06.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Powiatowi Jasielskiemu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

500/10465/23

27.06.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2032.

500/10466/23

27.06.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czudec do roku 2035.

500/10467/23

27.06.2023 r.

zawarcia Umowy w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami trwałymi pozyskanymi przez Partnera oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

500/10468/23

27.06.2023 r.

wyznaczenia reprezentanta Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania czynności.

500/10469/23

27.06.2023 r.

zmiany uchwały nr 404/8092/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli wykonywania przez Koncesjonariusza - CWK Operator Sp. z o.o. postanowień umowy koncesji w I kwartale 2022 r., zmienionej uchwałą nr 433/8785/22 z dnia 24 października 2022 r. oraz uchwałą nr 486/10107/23 z 9 maja 2023 r.

500/10470/23

27.06.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

500/10471/23

27.06.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 466/9656/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2023 r. w spawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa Izby przyjęć Dzieci poprzez adaptację pomieszczeń na potrzeby gabinetu lekarskiego (pediatrycznego) i sali obserwacyjnej dzieci”.

500/10472/23

27.06.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ na nieodpłatne użyczenie ambulansu.

500/10473/23

27.06.2023 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.1.44.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

500/10474/23

27.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

500/10475/23

27.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

500/10476/23

27.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

500/10477/23

27.06.2023 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia drogi powiatowej swojej kategorii, na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

500/10478/23

27.06.2023 r.

pełnomocnictwa do występowania przed Urzędem Transportu Kolejowego.

500/10479/23

27.06.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

500/10480/23

27.06.2023 r.

powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń złożonych w ramach przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”.

500/10481/23

27.06.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

500/10482/23

27.06.2023 r.

przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2022.

500/10483/23

27.06.2023 r.

wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję stowarzyszeń zawodowych i twórczych w celu zasięgnięcia opinii dotyczącej powołania dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie bez przeprowadzania konkursu.

500/10484/23

27.06.2023 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2023 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

500/10485/23

27.06.2023 r.

określenia limitów stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

500/10486/23

27.06.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

500/10487/23

27.06.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

500/10488/23

27.06.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

500/10489/23

27.06.2023 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2033.

500/10490/23

27.06.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

500/10491/23

27.06.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

500/10492/23

27.06.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

500/10493/23

27.06.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

500/10494/23

27.06.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

500/10495/23

27.06.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10443_23.zip)Uchwała Nr 500_10443_23.zip[KZ] Robert Kłak8702 kB2023-07-06 11:072023-07-06 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10444_23.docx)Uchwała Nr 500_10444_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-07-06 11:072023-07-06 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10445_23.zip)Uchwała Nr 500_10445_23.zip[KZ] Robert Kłak150 kB2023-07-06 11:072023-07-06 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10446_23.zip)Uchwała Nr 500_10446_23.zip[KZ] Robert Kłak329 kB2023-07-06 11:072023-07-06 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10447_23.zip)Uchwała Nr 500_10447_23.zip[KZ] Robert Kłak2671 kB2023-07-06 11:072023-07-06 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10448_23.zip)Uchwała Nr 500_10448_23.zip[KZ] Robert Kłak5946 kB2023-07-06 11:082023-07-06 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10449_23.zip)Uchwała Nr 500_10449_23.zip[KZ] Robert Kłak466 kB2023-07-06 11:082023-07-06 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10450_23.zip)Uchwała Nr 500_10450_23.zip[KZ] Robert Kłak102 kB2023-07-06 11:082023-07-06 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10451_23.docx)Uchwała Nr 500_10451_23.docx[KZ] Robert Kłak54 kB2023-07-06 11:182023-07-06 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10452_23.docx)Uchwała Nr 500_10452_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-07-06 11:182023-07-06 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10453_23.docx)Uchwała Nr 500_10453_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-07-06 11:182023-07-06 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10454_23.docx)Uchwała Nr 500_10454_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-07-06 11:192023-07-06 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10455_23.zip)Uchwała Nr 500_10455_23.zip[KZ] Robert Kłak307 kB2023-07-06 11:192023-07-06 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10456_23.zip)Uchwała Nr 500_10456_23.zip[KZ] Robert Kłak46 kB2023-07-06 11:192023-07-06 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10457_23.zip)Uchwała Nr 500_10457_23.zip[KZ] Robert Kłak8821 kB2023-07-06 11:192023-07-06 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10458_23.zip)Uchwała Nr 500_10458_23.zip[KZ] Robert Kłak56 kB2023-07-06 11:192023-07-06 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10459_23.docx)Uchwała Nr 500_10459_23.docx[KZ] Robert Kłak43 kB2023-07-06 11:202023-07-06 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10460_23.docx)Uchwała Nr 500_10460_23.docx[KZ] Robert Kłak42 kB2023-07-06 11:202023-07-06 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10461_23.docx)Uchwała Nr 500_10461_23.docx[KZ] Robert Kłak42 kB2023-07-06 11:402023-07-06 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10462_23.docx)Uchwała Nr 500_10462_23.docx[KZ] Robert Kłak44 kB2023-07-06 11:402023-07-06 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10463_23.docx)Uchwała Nr 500_10463_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-07-06 11:402023-07-06 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10464_23.doc)Uchwała Nr 500_10464_23.doc[KZ] Robert Kłak82 kB2023-07-06 11:402023-07-06 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10465_23.docx)Uchwała Nr 500_10465_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-06 11:412023-07-06 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10466_23.docx)Uchwała Nr 500_10466_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-06 11:412023-07-06 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10467_23.zip)Uchwała Nr 500_10467_23.zip[KZ] Robert Kłak62 kB2023-07-06 11:412023-07-06 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10468_23.docx)Uchwała Nr 500_10468_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-07-06 11:412023-07-06 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10469_23.docx)Uchwała Nr 500_10469_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-06 11:412023-07-06 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10470_23.docx)Uchwała Nr 500_10470_23.docx[KZ] Robert Kłak34 kB2023-07-06 11:422023-07-06 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10471_23.docx)Uchwała Nr 500_10471_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-07-06 11:532023-07-06 11:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10472_23.docx)Uchwała Nr 500_10472_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-06 11:532023-07-06 11:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10473_23.zip)Uchwała Nr 500_10473_23.zip[KZ] Robert Kłak36 kB2023-07-06 11:542023-07-06 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10474_23.doc)Uchwała Nr 500_10474_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-07-06 11:542023-07-06 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10475_23.doc)Uchwała Nr 500_10475_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-06 11:542023-07-06 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10476_23.doc)Uchwała Nr 500_10476_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-06 11:542023-07-06 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10477_23.doc)Uchwała Nr 500_10477_23.doc[KZ] Robert Kłak37 kB2023-07-06 11:542023-07-06 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10478_23.docx)Uchwała Nr 500_10478_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-06 11:552023-07-06 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10479_23.docx)Uchwała Nr 500_10479_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-07-06 11:552023-07-06 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10480_23.doc)Uchwała Nr 500_10480_23.doc[KZ] Robert Kłak52 kB2023-07-06 11:552023-07-06 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10481_23.zip)Uchwała Nr 500_10481_23.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2023-07-06 12:112023-07-06 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10482_23.zip)Uchwała Nr 500_10482_23.zip[KZ] Robert Kłak1216 kB2023-07-06 12:112023-07-06 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10483_23.docx)Uchwała Nr 500_10483_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-06 12:122023-07-06 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10484_23.docx)Uchwała Nr 500_10484_23.docx[KZ] Robert Kłak112 kB2023-07-06 12:122023-07-06 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10485_23.docx)Uchwała Nr 500_10485_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-07-06 12:122023-07-06 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10486_23.doc)Uchwała Nr 500_10486_23.doc[KZ] Robert Kłak69 kB2023-07-06 12:122023-07-06 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10487_23.docx)Uchwała Nr 500_10487_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-06 12:122023-07-06 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10488_23.doc)Uchwała Nr 500_10488_23.doc[KZ] Robert Kłak32 kB2023-07-06 12:132023-07-06 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10489_23.doc)Uchwała Nr 500_10489_23.doc[KZ] Robert Kłak31 kB2023-07-06 12:132023-07-06 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10490_23.docx)Uchwała Nr 500_10490_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-06 12:252023-07-06 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10491_23.docx)Uchwała Nr 500_10491_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-07-06 12:252023-07-06 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10492_23.docx)Uchwała Nr 500_10492_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-07-06 12:252023-07-06 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10493_23.zip)Uchwała Nr 500_10493_23.zip[KZ] Robert Kłak94 kB2023-07-06 12:252023-07-06 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10494_23.docx)Uchwała Nr 500_10494_23.docx[KZ] Robert Kłak47 kB2023-07-06 12:262023-07-06 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 500_10495_23.zip)Uchwała Nr 500_10495_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-07-06 12:262023-07-06 12:26

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi