Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 506 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 lipca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

506/10575/23

18.07.2023 r.

przyjęcia Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, nr naboru FEPK.05.05-IZ.00-002/23, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, działanie FEPK.05.05 Kultura.

506/10576/23

18.07.2023 r.

Ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, działanie FEPK.05.05 Kultura, nr FEPK.05.05-IZ.00-002/23.

506/10577/23

18.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 486/10089/23 z dnia 9 maja 2023 r.

506/10578/23

18.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 486/10090/23 z dnia 9 maja 2023 r.

506/10579/23

18.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 486/10091/23 z dnia 9 maja 2023 r.

506/10580/23

18.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 486/10092/23 z dnia 9 maja 2023 r.

506/10581/23

18.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 486/10093/23 z dnia 9 maja 2023 r.

506/10582/23

18.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 486/10094/23 z dnia 9 maja 2023 r.

506/10583/23

18.07.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0204/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka I”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jasionce koło Dukli spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

506/10584/23

18.07.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0275/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Grodzisko Dolne III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kostarowcach Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

506/10585/23

18.07.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0345/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów IV”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starej Jastrząbce Spółka z o.o., w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

506/10586/23

18.07.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0358/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Uherce Mineralne I” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa w Uhercach Mineralnych spółka z o.o.
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

506/10587/23

18.07.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

506/10588/23

18.07.2023 r.

zmiany Regulaminu wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23 przyjętego Uchwałą Nr 484/10055/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

506/10589/23

18.07.2023 r.

przyjęcia Regulaminu wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23.

506/10590/23

18.07.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i Rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23.

506/10591/23

18.07.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110kV Stalowa Wola wraz z instalacją transformatora 220/110 kV, budowa i przebudowa oraz rozbiórka obiektów, urządzeń budowlanych oraz infrastruktury technicznej na terenie stacji, budowa drogi dojazdowej i zjazdu z łącznicy ul. Energetyków i Spacerowej oraz przebudowa obiektów kolidujących, przebudowa pól nr 16,18,20 w stacji elektroenergetycznej 110 kV Stalowa Wola wraz z przebudową odcinka linii 110 kV relacji stacja elektroenergetyczna 110kV Stalowa Wola – Zaklików/Gorzyce”.

506/10592/23

18.07.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką odcinka istniejącego gazociągu” w ramach zadania pn. „Przebudowa gazociągu DN200-odgałęzienie do Tłoczni Gazu Mirocin”.

506/10593/23

18.07.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030.

506/10594/23

18.07.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2030.

506/10595/23

18.07.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2022-2030.

506/10596/23

18.07.2023 r.

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku”.

506/10597/23

18.07.2023 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli jako Wnioskodawca/Beneficjent związanych z realizacją projektu własnego w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

506/10598/23

18.07.2023 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli jako Wnioskodawca/Beneficjent związanych z realizacją projektu własnego w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

506/10599/23

18.07.2023 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

506/10600/23

18.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

506/10601/23

18.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

506/10602/23

18.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

506/10603/23

18.07.2023 r.

wydania opinii do wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

506/10604/23

18.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 490/10213/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Brzozów.

506/10605/23

18.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9716/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

506/10606/23

18.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9717/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

506/10607/23

18.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9719/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

506/10608/23

18.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 463/9618/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2023 r.

506/10609/23

18.07.2023 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

506/10610/23

18.07.2023 r.

umorzenia należności pieniężnej przypadającej Województwu Podkarpackiemu.

506/10611/23

18.07.2023 r.

przyjęcia Strategii komunikacji Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.

506/10612/23

18.07.2023 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie organizacyjnym Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

506/10613/23

18.07.2023 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku.

506/10614/23

18.07.2023 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Kultura lasowiacka” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku.

506/10615/23

18.07.2023 r.

nawiązania partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej”.

506/10616/23

18.07.2023 r.

zawarcia umowy z Gminą Miasto Sanok o udzieleniu pomocy finansowej.

506/10617/23

18.07.2023 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2023 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

506/10618/23

18.07.2023 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

506/10619/23

18.07.2023 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

506/10620/23

18.07.2023 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

506/10621/23

18.07.2023 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

506/10622/23

18.07.2023 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

506/10623/23

18.07.2023 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

506/10624/23

18.07.2023 r.

zmieniająca uchwałę dotyczącą ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

506/10625/23

18.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Sieniawskiej.

506/10626/23

18.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Leżajski.

506/10627/23

18.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jasielski.

506/10628/23

18.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

506/10629/23

18.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

506/10630/23

18.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

506/10631/23

18.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Gminy Pysznica.

506/10632/23

18.07.2023 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

506/10633/23

18.07.2023 r.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczyna położonych w Krasnej gmina Korczyna.

506/10634/23

18.07.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

506/10635/23

18.07.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

506/10636/23

18.07.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

506/10637/23

18.07.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

506/10638/23

18.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

506/10639/23

18.07.2023 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

506/10640/23

18.07.2023 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Markowa.

506/10641/23

18.07.2023 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Laszki.

506/10642/23

18.07.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie powiatu niżańskiego.

506/10643/23

18.07.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

506/10644/23

18.07.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10575_23.zip)Uchwała Nr 506_10575_23.zip[KZ] Robert Kłak3538 kB2023-07-26 10:462023-07-26 13:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10576_23.zip)Uchwała Nr 506_10576_23.zip[KZ] Robert Kłak43 kB2023-07-26 10:462023-07-26 13:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10577_23.zip)Uchwała Nr 506_10577_23.zip[KZ] Robert Kłak411 kB2023-07-26 10:472023-07-26 13:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10578_23.zip)Uchwała Nr 506_10578_23.zip[KZ] Robert Kłak46 kB2023-07-26 10:472023-07-26 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10579_23.zip)Uchwała Nr 506_10579_23.zip[KZ] Robert Kłak413 kB2023-07-26 10:472023-07-26 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10580_23.zip)Uchwała Nr 506_10580_23.zip[KZ] Robert Kłak46 kB2023-07-26 10:472023-07-26 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10581_23.zip)Uchwała Nr 506_10581_23.zip[KZ] Robert Kłak410 kB2023-07-26 10:572023-07-26 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10582_23.zip)Uchwała Nr 506_10582_23.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2023-07-26 10:572023-07-26 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10583_23.docx)Uchwała Nr 506_10583_23.docx[KZ] Robert Kłak31 kB2023-07-26 10:582023-07-26 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10584_23.doc)Uchwała Nr 506_10584_23.doc[KZ] Robert Kłak84 kB2023-07-26 10:582023-07-26 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10585_23.doc)Uchwała Nr 506_10585_23.doc[KZ] Robert Kłak87 kB2023-07-26 10:582023-07-26 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10586_23.doc)Uchwała Nr 506_10586_23.doc[KZ] Robert Kłak83 kB2023-07-26 10:592023-07-26 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10587_23.doc)Uchwała Nr 506_10587_23.doc[KZ] Robert Kłak90 kB2023-07-26 10:592023-07-26 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10588_23.zip)Uchwała Nr 506_10588_23.zip[KZ] Robert Kłak412 kB2023-07-26 10:592023-07-26 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10589_23.zip)Uchwała Nr 506_10589_23.zip[KZ] Robert Kłak2065 kB2023-07-26 10:592023-07-26 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10590_23.zip)Uchwała Nr 506_10590_23.zip[KZ] Robert Kłak52 kB2023-07-26 11:142023-07-26 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10591_23.docx)Uchwała Nr 506_10591_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-07-26 11:142023-07-26 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10592_23.docx)Uchwała Nr 506_10592_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-07-26 11:152023-07-26 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10593_23.docx)Uchwała Nr 506_10593_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-26 11:152023-07-26 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10594_23.docx)Uchwała Nr 506_10594_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-26 11:152023-07-26 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10595_23.docx)Uchwała Nr 506_10595_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-26 11:152023-07-26 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10596_23.zip)Uchwała Nr 506_10596_23.zip[KZ] Robert Kłak2004 kB2023-07-26 11:162023-07-26 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10597_23.doc)Uchwała Nr 506_10597_23.doc[KZ] Robert Kłak54 kB2023-07-26 11:162023-07-26 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10598_23.doc)Uchwała Nr 506_10598_23.doc[KZ] Robert Kłak54 kB2023-07-26 11:162023-07-26 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10599_23.docx)Uchwała Nr 506_10599_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-07-26 11:162023-07-26 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10600_23.doc)Uchwała Nr 506_10600_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-26 11:392023-07-26 11:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10601_23.doc)Uchwała Nr 506_10601_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-26 11:392023-07-26 11:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10602_23.doc)Uchwała Nr 506_10602_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-26 11:392023-07-26 11:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10603_23.doc)Uchwała Nr 506_10603_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-07-26 11:402023-07-26 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10604_23.doc)Uchwała Nr 506_10604_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-07-26 11:402023-07-26 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10605_23.zip)Uchwała Nr 506_10605_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-07-26 11:402023-07-26 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10606_23.zip)Uchwała Nr 506_10606_23.zip[KZ] Robert Kłak24 kB2023-07-26 11:402023-07-26 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10607_23.zip)Uchwała Nr 506_10607_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-07-26 11:402023-07-26 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10608_23.zip)Uchwała Nr 506_10608_23.zip[KZ] Robert Kłak107 kB2023-07-26 11:412023-07-26 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10609_23.docx)Uchwała Nr 506_10609_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-26 11:412023-07-26 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10610_23.docx)Uchwała Nr 506_10610_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-07-26 11:552023-07-26 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10611_23.zip)Uchwała Nr 506_10611_23.zip[KZ] Robert Kłak377 kB2023-07-26 11:552023-07-26 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10612_23.zip)Uchwała Nr 506_10612_23.zip[KZ] Robert Kłak211 kB2023-07-26 11:552023-07-26 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10613_23.docx)Uchwała Nr 506_10613_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 11:552023-07-26 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10614_23.docx)Uchwała Nr 506_10614_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 11:562023-07-26 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10615_23.docx)Uchwała Nr 506_10615_23.docx[KZ] Robert Kłak36 kB2023-07-26 11:562023-07-26 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10616_23.zip)Uchwała Nr 506_10616_23.zip[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 11:562023-07-26 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10617_23.docx)Uchwała Nr 506_10617_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 11:562023-07-26 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10618_23.docx)Uchwała Nr 506_10618_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-26 11:562023-07-26 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10619_23.docx)Uchwała Nr 506_10619_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 11:572023-07-26 11:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10620_23.docx)Uchwała Nr 506_10620_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 12:142023-07-26 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10621_23.docx)Uchwała Nr 506_10621_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-26 12:142023-07-26 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10622_23.docx)Uchwała Nr 506_10622_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-26 12:152023-07-26 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10623_23.docx)Uchwała Nr 506_10623_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-26 12:152023-07-26 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10624_23.docx)Uchwała Nr 506_10624_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 12:152023-07-26 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10625_23.docx)Uchwała Nr 506_10625_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-26 12:162023-07-26 12:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10626_23.docx)Uchwała Nr 506_10626_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-26 12:162023-07-26 12:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10627_23.docx)Uchwała Nr 506_10627_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-26 12:162023-07-26 12:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10628_23.docx)Uchwała Nr 506_10628_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-26 12:162023-07-26 12:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10629_23.docx)Uchwała Nr 506_10629_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-26 12:162023-07-26 12:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10630_23.docx)Uchwała Nr 506_10630_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-26 12:352023-07-26 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10631_23.docx)Uchwała Nr 506_10631_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-26 12:352023-07-26 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10632_23.docx)Uchwała Nr 506_10632_23.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2023-07-26 12:362023-07-26 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10633_23.doc)Uchwała Nr 506_10633_23.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2023-07-26 12:362023-07-26 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10634_23.docx)Uchwała Nr 506_10634_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-26 12:362023-07-26 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10635_23.docx)Uchwała Nr 506_10635_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-26 12:362023-07-26 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10636_23.docx)Uchwała Nr 506_10636_23.docx[KZ] Robert Kłak54 kB2023-07-26 12:372023-07-26 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10637_23.zip)Uchwała Nr 506_10637_23.zip[KZ] Robert Kłak77 kB2023-07-26 12:372023-07-26 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10638_23.zip)Uchwała Nr 506_10638_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-07-26 12:372023-07-26 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10639_23.doc)Uchwała Nr 506_10639_23.doc[KZ] Robert Kłak55 kB2023-07-26 12:372023-07-26 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10640_23.doc)Uchwała Nr 506_10640_23.doc[KZ] Robert Kłak58 kB2023-07-26 12:552023-07-26 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10641_23.doc)Uchwała Nr 506_10641_23.doc[KZ] Robert Kłak49 kB2023-07-26 12:552023-07-26 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10642_23.zip)Uchwała Nr 506_10642_23.zip[KZ] Robert Kłak121 kB2023-07-26 12:552023-07-26 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10643_23.docx)Uchwała Nr 506_10643_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-26 12:552023-07-26 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 506_10644_23.zip)Uchwała Nr 506_10644_23.zip[KZ] Robert Kłak141 kB2023-07-26 12:562023-07-26 12:56

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi