Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 519 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 sierpnia 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

519/10879/23

29.08.2023 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

519/10880/23

29.08.2023 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.03.00-18-0001/22 pn.: „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

519/10881/23

29.08.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu przesyłowego zdawczego do GAZ SYSTEM ze stacją pomiarowo-rozliczeniową oraz gazociągiem do OT Przemyśl 110 wraz z budową dwóch zestawów MOW 60 do prowadzenia testów produkcyjnych w ramach zagospodarowania odwiertów 293K, 294K, 295K, 296K – KGZ Przemyśl Wschód przy udziale MOW-60”.

519/10882/23

29.08.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Harasiuki na lata 2023-2030.

519/10883/23

29.08.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021-2030.

519/10884/23

29.08.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bircza na lata 2023-2030.

519/10885/23

29.08.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030.

519/10886/23

29.08.2023 r.

nawiązania współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie transformacyjnej adaptacji do zmian klimatu na rzecz większej odporności europejskich regionów górskich” akronim: MountResilience.

519/10887/23

29.08.2023 r.

wystąpienia do komisji konkursowej celem uzyskania opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

519/10888/23

29.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

519/10889/23

29.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

519/10890/23

29.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

519/10891/23

29.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

519/10892/23

29.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

519/10893/23

29.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9716/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

519/10894/23

29.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9718/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

519/10895/23

29.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9719/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

519/10896/23

29.08.2023 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

519/10897/23

29.08.2023 r.

powołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

519/10898/23

29.08.2023 r.

powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

519/10899/23

29.08.2023 r.

powołania na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

519/10900/23

29.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

519/10901/23

29.08.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

519/10902/23

29.08.2023 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

519/10903/23

29.08.2023 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczącej powołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

519/10904/23

29.08.2023 r.

zawarcia umowy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza o przyznaniu dotacji celowej.

519/10905/23

29.08.2023 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w budynku B przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

519/10906/23

29.08.2023 r.

podjęcia działań zmierzających do nabycia prawa własności do nieruchomości położonych w Tajęcinie oraz zbycia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej.

519/10907/23

29.08.2023 r.

udzielenia upoważnienia.

519/10908/23

29.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych „Lubice”.

519/10909/23

29.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.

519/10910/23

29.08.2023 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

519/10911/23

29.08.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspólnie raźniej".

519/10912/23

29.08.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Czas na odpoczynek”.

519/10913/23

29.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 493/10322/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

519/10914/23

29.08.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

519/10915/23

29.08.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

519/10916/23

29.08.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

519/10917/23

29.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

519/10918/23

29.08.2023 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2023 r.

519/10919/23

29.08.2023 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

519/10920/23

29.08.2023 r.

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdania z dokonanych umorzeń i innych ulg w spłacie należności za pierwsze półrocze 2023.

519/10921/23

29.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/1026/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10879_23.zip)Uchwała Nr 519_10879_23.zip[KZ] Robert Kłak8034 kB2023-09-06 12:042023-09-06 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10880_23.docx)Uchwała Nr 519_10880_23.docx[KZ] Robert Kłak104 kB2023-09-06 12:042023-09-06 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10881_23.docx)Uchwała Nr 519_10881_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-09-06 12:052023-09-06 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10882_23.docx)Uchwała Nr 519_10882_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-09-06 12:052023-09-06 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10883_23.docx)Uchwała Nr 519_10883_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-09-06 12:052023-09-06 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10884_23.docx)Uchwała Nr 519_10884_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-09-06 12:052023-09-06 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10885_23.docx)Uchwała Nr 519_10885_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-09-06 12:052023-09-06 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10886_23.docx)Uchwała Nr 519_10886_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-09-06 12:052023-09-06 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10887_23.docx)Uchwała Nr 519_10887_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-09-06 12:062023-09-06 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10888_23.doc)Uchwała Nr 519_10888_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-09-06 12:062023-09-06 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10889_23.doc)Uchwała Nr 519_10889_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-09-06 12:062023-09-06 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10890_23.doc)Uchwała Nr 519_10890_23.doc[KZ] Robert Kłak69 kB2023-09-06 12:312023-09-06 12:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10891_23.doc)Uchwała Nr 519_10891_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-09-06 12:312023-09-06 12:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10892_23.doc)Uchwała Nr 519_10892_23.doc[KZ] Robert Kłak71 kB2023-09-06 12:322023-09-06 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10893_23.zip)Uchwała Nr 519_10893_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-09-06 12:322023-09-06 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10894_23.zip)Uchwała Nr 519_10894_23.zip[KZ] Robert Kłak24 kB2023-09-06 12:322023-09-06 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10895_23.zip)Uchwała Nr 519_10895_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-09-06 12:322023-09-06 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10896_23.docx)Uchwała Nr 519_10896_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-09-06 12:322023-09-06 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10897_23.docx)Uchwała Nr 519_10897_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-09-06 12:332023-09-06 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10898_23.docx)Uchwała Nr 519_10898_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-09-06 12:332023-09-06 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10899_23.docx)Uchwała Nr 519_10899_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-09-06 12:332023-09-06 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10900_23.zip)Uchwała Nr 519_10900_23.zip[KZ] Robert Kłak26 kB2023-09-06 12:462023-09-06 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10901_23.docx)Uchwała Nr 519_10901_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-09-06 12:462023-09-06 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10902_23.doc)Uchwała Nr 519_10902_23.doc[KZ] Robert Kłak33 kB2023-09-06 12:462023-09-06 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10903_23.docx)Uchwała Nr 519_10903_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-09-06 12:472023-09-06 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10904_23.zip)Uchwała Nr 519_10904_23.zip[KZ] Robert Kłak78 kB2023-09-06 12:472023-09-06 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10905_23.docx)Uchwała Nr 519_10905_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-09-06 12:472023-09-06 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10906_23.docx)Uchwała Nr 519_10906_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-09-06 12:472023-09-06 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10907_23.docx)Uchwała Nr 519_10907_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-09-06 12:482023-09-06 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10908_23.docx)Uchwała Nr 519_10908_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-09-06 12:482023-09-06 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10909_23.docx)Uchwała Nr 519_10909_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-09-06 12:482023-09-06 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10910_23.docx)Uchwała Nr 519_10910_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-09-06 13:182023-09-06 13:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10911_23.doc)Uchwała Nr 519_10911_23.doc[KZ] Robert Kłak33 kB2023-09-06 13:182023-09-06 13:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10912_23.docx)Uchwała Nr 519_10912_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-09-06 13:182023-09-06 13:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10913_23.zip)Uchwała Nr 519_10913_23.zip[KZ] Robert Kłak50 kB2023-09-06 13:182023-09-06 13:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10914_23.zip)Uchwała Nr 519_10914_23.zip[KZ] Robert Kłak111 kB2023-09-06 13:192023-09-06 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10915_23.docx)Uchwała Nr 519_10915_23.docx[KZ] Robert Kłak48 kB2023-09-06 13:192023-09-06 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10916_23.docx)Uchwała Nr 519_10916_23.docx[KZ] Robert Kłak55 kB2023-09-06 13:192023-09-06 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10917_23.zip)Uchwała Nr 519_10917_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-09-06 13:192023-09-06 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10918_23.zip)Uchwała Nr 519_10918_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-09-06 13:192023-09-08 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10919_23.doc)Uchwała Nr 519_10919_23.doc[KZ] Robert Kłak59 kB2023-09-06 13:202023-09-06 13:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10920_23.zip)Uchwała Nr 519_10920_23.zip[KZ] Robert Kłak27 kB2023-09-06 13:202023-09-06 13:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 519_10921_23.docx)Uchwała Nr 519_10921_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-09-06 13:202023-09-06 13:20

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi