Uchwały Przedmiot uchwały
XI/181/19

zmieniająca uchwałę Nr VII/107/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

XI/182/19

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

XI/183/19

zmieniająca uchwałę nr L/824/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej

XI/184/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zmienionej Uchwałą Nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

zał.1

XI/185/19

zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r.

XI/186/19   w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Borowa.
XI/187/19 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne.

 XI/188/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica.

 XI/189/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Cisna.
 XI/190/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1

XI/191/19 w prawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego 2019-2042
XI/192/19  w sprawie zaciągnięcia I transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego
XI/193/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
XI/194/19  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
XI/195/19   w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. 
XI/196/19  w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 XI/197/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie

XI/198/19 

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

 XI/199/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

 XI/200/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

XI/201/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

XI/202/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

XI/203/19 

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

XI/204/19 

w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego.

zał.1

zał. 1.1

zał.2

zał.2.1

zał. 3

zał.3.1

zał.3.2

zał.3.3

zał.3.4

XI/205/19 

w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

zał.1

XI/206/19 

w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego w Sanoku 

zał.1

XI/207/19 

w sprawie nadania Panu Edwardowi KAZIMIERSKIEMU Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

XI/208/19

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do doskonalenia zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

XI/209/19 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. 

XI/210/19 

w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu oraz zwiększenie wynajmowanej powierzchni.

XI/211/19

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

XI/212/19 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak. 

XI/213/19

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

 XI/214/19

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

XI/215/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego

XI/216/19  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Załączniki:
Pobierz plik (181.pdf)181.pdf194 kB
Pobierz plik (182.pdf)182.pdf248 kB
Pobierz plik (182_1.pdf)182_1.pdf267 kB
Pobierz plik (183.pdf)183.pdf197 kB
Pobierz plik (184.pdf)184.pdf194 kB
Pobierz plik (184_1.pdf)184_1.pdf313 kB
Pobierz plik (185.pdf)185.pdf207 kB
Pobierz plik (186.pdf)186.pdf206 kB
Pobierz plik (187.pdf)187.pdf206 kB
Pobierz plik (188.pdf)188.pdf205 kB
Pobierz plik (189.pdf)189.pdf192 kB
Pobierz plik (190.pdf)190.pdf579 kB
Pobierz plik (190_1_2.pdf)190_1_2.pdf310 kB
Pobierz plik (191.pdf)191.pdf32202 kB
Pobierz plik (192.pdf)192.pdf196 kB
Pobierz plik (193.pdf)193.pdf195 kB
Pobierz plik (194.pdf)194.pdf267 kB
Pobierz plik (195.pdf)195.pdf190 kB
Pobierz plik (196.pdf)196.pdf289 kB
Pobierz plik (197.pdf)197.pdf189 kB
Pobierz plik (198.pdf)198.pdf191 kB
Pobierz plik (199.pdf)199.pdf190 kB
Pobierz plik (200.pdf)200.pdf191 kB
Pobierz plik (201.pdf)201.pdf192 kB
Pobierz plik (202.pdf)202.pdf191 kB
Pobierz plik (203.pdf)203.pdf192 kB
Pobierz plik (204.pdf)204.pdf206 kB
Pobierz plik (204_1.pdf)204_1.pdf130 kB
Pobierz plik (204_1_1.pdf)204_1_1.pdf202 kB
Pobierz plik (204_2.pdf)204_2.pdf125 kB
Pobierz plik (204_2_1.pdf)204_2_1.pdf203 kB
Pobierz plik (204_3.pdf)204_3.pdf162 kB
Pobierz plik (204_3_1.pdf)204_3_1.pdf106 kB
Pobierz plik (204_3_2.pdf)204_3_2.pdf143 kB
Pobierz plik (204_3_3.pdf)204_3_3.pdf114 kB
Pobierz plik (204_3_4.pdf)204_3_4.pdf111 kB
Pobierz plik (204_4.pdf)204_4.pdf169 kB
Pobierz plik (205.pdf)205.pdf273 kB
Pobierz plik (205_1.pdf)205_1.pdf147 kB
Pobierz plik (206.pdf)206.pdf271 kB
Pobierz plik (206_1.pdf)206_1.pdf411 kB
Pobierz plik (207.pdf)207.pdf192 kB
Pobierz plik (208.pdf)208.pdf348 kB
Pobierz plik (209.pdf)209.pdf346 kB
Pobierz plik (210.pdf)210.pdf275 kB
Pobierz plik (211.pdf)211.pdf193 kB
Pobierz plik (212.pdf)212.pdf189 kB
Pobierz plik (213.pdf)213.pdf194 kB
Pobierz plik (214.pdf)214.pdf194 kB
Pobierz plik (215.pdf)215.pdf210 kB
Pobierz plik (216.pdf)216.pdf534 kB