Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

184/3713/16

07.06.2016 r.

rozpatrzenia protestu Gminy Roźwienica.

184/3714/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020.

184/3715/16

07.06.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

184/3716/16

07.06.2016 r.

współorganizacji konferencji naukowej pt. „Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020”.

184/3717/16

07.06.2016 r.

wykonania działań promocyjnych podczas X Podkarpackiej Akcji Zbiórki Krwi pn. „Ratuj Życie – żyj bezpiecznie”.

184/3718/16

07.06.2016 r.

podpisania Umowy Partnerstwa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich w sprawie określenia zasad wspólnej organizacji Forum „Europa – Ukraina”.

184/3719/16

07.06.2016 r.

żądania zwrotu części stypendium przyznanego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

184/3720/16

07.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

184/3721/16

07.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla pełniącego obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

184/3722/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

184/3723/16

07.06.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 272/6617/13  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

184/3724/16

07.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

184/3725/16

07.06.2016 r.

udzielenia upoważnienia do reprezentowania przed sądami powszechnymi.

184/3726/16

07.06.2016 r.

nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ożannie.

184/3727/16

07.06.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

184/3728/16

07.06.2016 r.

wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

184/3729/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w charakterze partnera do realizacji projektu „Nauka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.

184/3730/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

184/3731/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3732/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3733/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3734/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3735/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

184/3736/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3737/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3738/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3739/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3740/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3741/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3742/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

184/3743/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku położonym w Ustjanowej Górnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

184/3744/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku położonym w Ustjanowej Górnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

184/3745/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Bojanów.

184/3746/16

07.06.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 164/3414/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

184/3747/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

184/3748/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

184/3749/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

184/3750/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

184/3751/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

184/3752/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

184/3753/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

184/3754/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

184/3755/16

07.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z w Przemyślu.

184/3756/16

07.06.2016 r.

przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

184/3757/16

07.06.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

184/3758/16

07.06.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

184/3759/16

07.06.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

184/3760/16

07.06.2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wdrożenia Zintegrowanego Biletu Komunikacji Publicznej w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym.

184/3761/16

07.06.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

184/3762/16

07.06.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

184/3763/16

07.06.2016 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie pojazdów do przewozów nadzwyczajnych.

184/3764/16

07.06.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

184/3765/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

184/3766/16

07.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3713_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3713_16.pdf2996 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3714_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3714_16.pdf2462 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3715_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3715_16.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3716_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3716_16.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3717_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3717_16.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3718_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3718_16.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3719_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3719_16.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3720_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3720_16.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3721_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3721_16.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3722_16.zip)Uchwała_Nr_184_3722_16.zip2236 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3723_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3723_16.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3724_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3724_16.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3725_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3725_16.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3726_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3726_16.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3727_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3727_16.pdf505 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3728_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3728_16.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3729_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3729_16.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3730_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3730_16.pdf1012 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3731_16.zip)Uchwała_Nr_184_3731_16.zip1240 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3732_16.zip)Uchwała_Nr_184_3732_16.zip1466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3733_16.zip)Uchwała_Nr_184_3733_16.zip1228 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3734_16.zip)Uchwała_Nr_184_3734_16.zip1664 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3735_16.zip)Uchwała_Nr_184_3735_16.zip1265 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3736_16.zip)Uchwała_Nr_184_3736_16.zip3794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3737_16.zip)Uchwała_Nr_184_3737_16.zip1613 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3738_16.zip)Uchwała_Nr_184_3738_16.zip1603 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3739_16.zip)Uchwała_Nr_184_3739_16.zip1820 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3740_16.zip)Uchwała_Nr_184_3740_16.zip1162 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3741_16.zip)Uchwała_Nr_184_3741_16.zip2252 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3742_16.zip)Uchwała_Nr_184_3742_16.zip1479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3743_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3743_16.pdf1112 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3744_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3744_16.pdf724 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3745_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3745_16.pdf841 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3746_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3746_16.pdf713 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3747_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3747_16.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3748_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3748_16.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3749_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3749_16.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3750_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3750_16.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3751_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3751_16.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3752_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3752_16.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3753_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3753_16.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3754_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3754_16.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3755_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3755_16.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3756_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3756_16.pdf532 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3757_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3757_16.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3758_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3758_16.pdf762 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3759_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3759_16.pdf711 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3760_16.zip)Uchwała_Nr_184_3760_16.zip1346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3761_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3761_16.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3762_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3762_16.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3763_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3763_16.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3764_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3764_16.pdf2985 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3765_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3765_16.pdf3177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_184_3766_16.pdf)Uchwała_Nr_184_3766_16.pdf685 kB