Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

222/4476/16

11.10.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

222/4477/16

11.10.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

222/4478/16

11.10.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

222/4479/16

11.10.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

222/4480/16

11.10.2016 r.

udzielenia upoważnienia

222/4481/16

11.10.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 172/3548/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2016.

222/4482/16

11.10.2016 r.

zmieniająca Uchwalę nr 153/3182/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń złożonych w otwartym konkursie Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

222/4483/16

11.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

222/4484/16

11.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

222/4485/16

11.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

222/4486/16

11.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

222/4487/16

11.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

222/4488/16

11.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

222/4489/16

11.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

222/4490/16

11.10.2016 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

222/4491/16

11.10.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

222/4492/16

11.10.2016 r.

zmiany uchwały Nr 136/2926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

222/4493/16

11.10.2016 r.

rozstrzygnięcia Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

222/4494/16

11.10.2016 r.

zmiany uchwały Nr 183/3696/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planów działań” dla inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego: Lotnictwo i kosmonautyka, Jakość życia oraz Informacja i telekomunikacja.

222/4495/16

11.10.2016 r.

wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

222/4496/16

11.10.2016 r.

decyzji o realizacji projektu własnego /w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

222/4497/16

11.10.2016 r.

decyzji o realizacji projektu własnego /w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

222/4498/16

11.10.2016 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia pozwoleń na budowę dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej, RPO WP na lata 2014-2020.

222/4499/16

11.10.2016 r.

w sprawie przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2016 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

222/4500/16

11.10.2016 r.

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego

222/4501/16

11.10.2016r.

zmieniająca uchwałę Nr 210/4221/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

222/4502/16

11.10.2016r.

wprowadzenia zmian do porozumienia z Powiatem Lubaczowskim.

222/4503/16

11.10.2016r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

222/4504/16

11.10.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

222/4505/16

11.10.2016r.

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

222/4506/16

11.10.2016r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

222/4507/16

11.10.2016r.

zmiany Uchwały Nr 144/3028/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

222/4508/16

11.10.2016r.

ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

222/4509/16

11.10.2016r.

ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

222/4510/16

11.10.2016r.

ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

222/4511/16

11.10.2016r.

odwołania pełnomocnictw.

222/4512/16

11.10.2016r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

222/4513/16

11.10.2016r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

222/4514/16

11.10.2016r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

222/4516/16

11.10.2016r.

udzielenia upoważnienia.

222/4517/16

11.10.2016r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

222/4518/16

11.10.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

222/4519/16

11.10.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego.

222/4520/16

11.10.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji mikroprojektu przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja.

222/4521/16

11.10.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim a Stanem Gudżarat (Indie).

222/4522/16

11.10.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny do projektu w ramach POIiŚ 2014-2020.

222/4523/16

11.10.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

222/4524/16

11.10.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4476_16.zip)Uchwała Nr 222_4476_16.zip1749 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4477_16.pdf)Uchwała Nr 222_4477_16.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4478_16.pdf)Uchwała Nr 222_4478_16.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4479_16.pdf)Uchwała Nr 222_4479_16.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4480_16.pdf)Uchwała Nr 222_4480_16.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4481_16.zip)Uchwała Nr 222_4481_16.zip6548 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4482_16.pdf)Uchwała Nr 222_4482_16.pdf1904 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4483_16.pdf)Uchwała Nr 222_4483_16.pdf5163 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4484_16.pdf)Uchwała Nr 222_4484_16.pdf5196 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4485_16.pdf)Uchwała Nr 222_4485_16.pdf3688 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4486_16.pdf)Uchwała Nr 222_4486_16.pdf4707 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4487_16.pdf)Uchwała Nr 222_4487_16.pdf4819 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4488_16.pdf)Uchwała Nr 222_4488_16.pdf5749 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4489_16.pdf)Uchwała Nr 222_4489_16.pdf7627 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4490_16.zip)Uchwała Nr 222_4490_16.zip3706 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4491_16.zip)Uchwała Nr 222_4491_16.zip474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4492_16.pdf)Uchwała Nr 222_4492_16.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4493_16.zip)Uchwała Nr 222_4493_16.zip1788 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4494_16.zip)Uchwała Nr 222_4494_16.zip10993 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4495_16.pdf)Uchwała Nr 222_4495_16.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4496_16.zip)Uchwała Nr 222_4496_16.zip16860 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4497_16.zip)Uchwała Nr 222_4497_16.zip16740 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4498_16.pdf)Uchwała Nr 222_4498_16.pdf1527 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4499_16.pdf)Uchwała Nr 222_4499_16.pdf1272 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4500_16.pdf)Uchwała Nr 222_4500_16.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4501_16.pdf)Uchwała Nr 222_4501_16.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4502_16.pdf)Uchwała Nr 222_4502_16.pdf915 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4503_16.pdf)Uchwała Nr 222_4503_16.pdf768 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4504_16.pdf)Uchwała Nr 222_4504_16.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4505_16.pdf)Uchwała Nr 222_4505_16.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4506_16.zip)Uchwała Nr 222_4506_16.zip4885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4507_16.pdf)Uchwała Nr 222_4507_16.pdf1801 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4508_16.pdf)Uchwała Nr 222_4508_16.pdf1366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4509_16.pdf)Uchwała Nr 222_4509_16.pdf1343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4510_16.pdf)Uchwała Nr 222_4510_16.pdf1351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4511_16.pdf)Uchwała Nr 222_4511_16.pdf807 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4512_16.pdf)Uchwała Nr 222_4512_16.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4513_16.pdf)Uchwała Nr 222_4513_16.pdf667 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4514_16.pdf)Uchwała Nr 222_4514_16.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4516_16.pdf)Uchwała Nr 222_4516_16.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4517_16.pdf)Uchwała Nr 222_4517_16.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4518_16.pdf)Uchwała Nr 222_4518_16.pdf1169 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4519_16.pdf)Uchwała Nr 222_4519_16.pdf1024 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4520_16.pdf)Uchwała Nr 222_4520_16.pdf1918 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4521_16.pdf)Uchwała Nr 222_4521_16.pdf2058 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4522_16.pdf)Uchwała Nr 222_4522_16.pdf1321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4523_16.pdf)Uchwała Nr 222_4523_16.pdf10399 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 222_4524_16.zip)Uchwała Nr 222_4524_16.zip5406 kB