Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

267/5301/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

267/5302/17

31 stycznia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 973/16

267/5303/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5304/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5305/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5306/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5307/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5308/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5309/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5310/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5311/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5312/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5313/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5314/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5315/17

31 stycznia

rozpatrzenia protestu

267/5316/17

31 stycznia

przyjęcia Zasad wsparcia w ramach pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 realizacji Zadań w formule project pipeline.

267/5317/17

31 stycznia

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

267/5318/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

267/5319/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych na 2017 rok realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

267/5320/17

31 stycznia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

267/5321/17

31 stycznia

przyjęcia projektu Stanowiska Strony Samorządowej dotyczącego zmian w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

267/5322/17

31 stycznia

zatwierdzenia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2017 rok.

267/5323/17

31 stycznia

anulowania naboru wniosków o dofinansowanie nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-003/16 oraz uchylenia Uchwały Nr 239/4794/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naborui oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

267/5324/17

31 stycznia

wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu” realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

267/5325/17

31 stycznia

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

267/5326/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r

267/5327/17

31 stycznia

upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją umowy nr OR-IV.273.2.32.2016

267/5328/17

31 stycznia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl nad Sanem

267/5329/17

31 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

267/5330/17

31 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

267/5331/17

31 stycznia

złożenia do Mennicy Polskiej zamówienia na pieczęć urzędową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

267/5332/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

267/5333/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

267/5334/17

31 stycznia

wyrażenia dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

267/5335/17

31 stycznia

wyrażenia dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

267/5336/17

31 stycznia

wyrażenia dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

267/5337/17

31 stycznia

wyrażenia dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

267/5338/17

31 stycznia

wyrażenia dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

267/5339/17

31 stycznia

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w roku szkolnym 2016/2017.

267/5340/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

267/5341/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017

267/5342/17

31 stycznia

opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r

267/5343/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

267/5344/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

267/5345/17

31 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

267/5346/17

31 stycznia

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3942/16 z 5 lipca 2016 roku.

267/5347/17

31 stycznia

wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie na przedłużenie umowy użyczenia

267/5348/17

31 stycznia

dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w 2017 roku

267/5349/17

31 stycznia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie zestawu artroskopowego

267/5350/17

31 stycznia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017r.

267/5351/17

31 stycznia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017r.

267/5352/17

31 stycznia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5301_17.pdf)Uchwała Nr 267_5301_17.pdf3299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5302_17.pdf)Uchwała Nr 267_5302_17.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5303_17.pdf)Uchwała Nr 267_5303_17.pdf5835 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5304_17.pdf)Uchwała Nr 267_5304_17.pdf5743 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5305_17.pdf)Uchwała Nr 267_5305_17.pdf5915 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5306_17.pdf)Uchwała Nr 267_5306_17.pdf6076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5307_17.pdf)Uchwała Nr 267_5307_17.pdf5900 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5308_17.pdf)Uchwała Nr 267_5308_17.pdf6118 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5309_17.pdf)Uchwała Nr 267_5309_17.pdf5770 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5310_17.pdf)Uchwała Nr 267_5310_17.pdf5337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5311_17.pdf)Uchwała Nr 267_5311_17.pdf3953 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5312_17.pdf)Uchwała Nr 267_5312_17.pdf5421 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5313_17.pdf)Uchwała Nr 267_5313_17.pdf5367 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5314_17.pdf)Uchwała Nr 267_5314_17.pdf6301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5315_17.pdf)Uchwała Nr 267_5315_17.pdf5218 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5316_17.zip)Uchwała Nr 267_5316_17.zip2243 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5317_17.zip)Uchwała Nr 267_5317_17.zip3994 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5318_17.zip)Uchwała Nr 267_5318_17.zip1506 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5319_17.zip)Uchwała Nr 267_5319_17.zip955 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5320_17.pdf)Uchwała Nr 267_5320_17.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5321_17.zip)Uchwała Nr 267_5321_17.zip12773 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5322_17.zip)Uchwała Nr 267_5322_17.zip3417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5323_17.pdf)Uchwała Nr 267_5323_17.pdf1235 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5324_17.pdf)Uchwała Nr 267_5324_17.pdf1041 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5325_17.pdf)Uchwała Nr 267_5325_17.pdf2385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5326_17.pdf)Uchwała Nr 267_5326_17.pdf783 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 267_5327_17.pdf)Uchwała nr 267_5327_17.pdf600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5328_17.pdf)Uchwała Nr 267_5328_17.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5329_17.pdf)Uchwała Nr 267_5329_17.pdf619 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5330_17.pdf)Uchwała Nr 267_5330_17.pdf613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5331_17.pdf)Uchwała Nr 267_5331_17.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5332_17.pdf)Uchwała Nr 267_5332_17.pdf1075 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5333_17.zip)Uchwała Nr 267_5333_17.zip1988 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5334_17.pdf)Uchwała Nr 267_5334_17.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5335_17.pdf)Uchwała Nr 267_5335_17.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5336_17.pdf)Uchwała Nr 267_5336_17.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5337_17.pdf)Uchwała Nr 267_5337_17.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5338_17.pdf)Uchwała Nr 267_5338_17.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5339_17.pdf)Uchwała Nr 267_5339_17.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5340_17.pdf)Uchwała Nr 267_5340_17.pdf784 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5341_17.pdf)Uchwała Nr 267_5341_17.pdf1408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5342_17.zip)Uchwała Nr 267_5342_17.zip1297 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5343_17.zip)Uchwała Nr 267_5343_17.zip1539 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5344_17.pdf)Uchwała Nr 267_5344_17.pdf1575 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5345_17.pdf)Uchwała Nr 267_5345_17.pdf948 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5346_17.pdf)Uchwała Nr 267_5346_17.pdf673 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5347_17.pdf)Uchwała Nr 267_5347_17.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5348_17.pdf)Uchwała Nr 267_5348_17.pdf1111 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5349_17.pdf)Uchwała Nr 267_5349_17.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5350_17.pdf)Uchwała Nr 267_5350_17.pdf2172 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5351_17.zip)Uchwała Nr 267_5351_17.zip3151 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5352_17.pdf)Uchwała Nr 267_5352_17.pdf389 kB