Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

343/7355/17

26 września

zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015.

343/7356/17

26 września

rozpatrzenia protestu.

343/7357/17

26 września

rozpatrzenia protestu.

343/7358/17

26 września

rozpatrzenia protestu.

343/7359/17

26 września

rozpatrzenia protestu.

343/7360/17

26 września

rozpatrzenia protestu.

343/7361/17

26 września

rozpatrzenia protestu.

343/7362/17

26 września

rozpatrzenia protestu.

343/7363/17

26 września

przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

343/7364/17

26 września

aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu.

343/7365/17

26 września

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

343/7366/17

26 września

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

343/7367/17

26 września

przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego wszczęcia renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

343/7368/17

26 września

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

343/7369/17

26 września

zawarcia umów warunkowych dla projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

343/7370/17

26 września

zmian uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: nr 262/5214/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. zmienionej uchwałą nr 333/7150/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., nr 279/5546/17 z dnia 28 lutego 2017 r., nr 308/6205/17 z dnia 29 maja 2017 r. i nr 308/6209/17 z dnia 29 maja 2017 r.

343/7371/17

26 września

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I - VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

343/7372/17

26 września

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

343/7373/17

26 września

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I - VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

343/7374/17

26 września

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

343/7375/17

26 września

wyrażenia zgody na wydłużenie terminów dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego oraz w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna RPO WP na lata 2014-2020.

343/7376/17

26 września

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF, RPO WP 2014-2020.

343/7377/17

26 września

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

343/7378/17

26 września

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

343/7379/17

26 września

zmiany uchwały Nr 218/4402/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Brzozów a Województwem Podkarpackim.

343/7380/17

26 września

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

343/7381/17

26 września

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

343/7382/17

26 września

zmiany uchwały o przyjęciu II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg wojewódzkich w 2017 roku.

343/7383/17

26 września

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

343/7384/17

26 września

zmiany Uchwały nr 303/6100/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w roku 2017.

343/7385/17

26 września

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

343/7386/17

26 września

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas wydarzenia pn. Promocja Województwa Podkarpackiego w Szkocji.

343/7387/17

26 września

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informacji o Programie rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020.

343/7388/17

26 września

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

343/7389/17

26 września

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

343/7390/17

26 września

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

343/7391/17

26 września

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018.

343/7392/17

26 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

343/7393/17

26 września

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

343/7394/17

26 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

343/7395/17

26 września

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.

343/7396/17

26 września

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Zajęczej, obr. Baranówka.

343/7397/17

26 września

przeznaczenia do sprzedaży w drodze siódmego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

343/7398/17

26 września

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4828/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

343/7399/17

26 września

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczny Senior” przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej.

343/7400/17

26 września

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadomi seniorzy” przez Stowarzyszenie Kobiet Krasne.

343/7401/17

26 września

zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 03.04.2017 r. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

343/7402/17

26 września

zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 2.04.2017 r. Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu (w związku z zakończeniem działalności).

343/7403/17

26 września

zmiany Uchwały Nr 264/5251/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

343/7404/17

26 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

343/7405/17

26 września

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

343/7406/17

26 września

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7355_17.zip)Uchwała Nr 343_7355_17.zip17135 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7356_17.pdf)Uchwała Nr 343_7356_17.pdf3090 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7357_17.pdf)Uchwała Nr 343_7357_17.pdf2898 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7358_17.pdf)Uchwała Nr 343_7358_17.pdf5995 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7359_17.pdf)Uchwała Nr 343_7359_17.pdf6840 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7360_17.pdf)Uchwała Nr 343_7360_17.pdf3841 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7361_17.pdf)Uchwała Nr 343_7361_17.pdf3428 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7362_17.pdf)Uchwała Nr 343_7362_17.pdf3370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7363_17.pdf)Uchwała Nr 343_7363_17.pdf10703 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7364_17.pdf)Uchwała Nr 343_7364_17.pdf4230 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7365_17.zip)Uchwała Nr 343_7365_17.zip19976 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7366_17.pdf)Uchwała Nr 343_7366_17.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7367_17.pdf)Uchwała Nr 343_7367_17.pdf998 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7368_17.zip)Uchwała Nr 343_7368_17.zip491 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7369_17.pdf)Uchwała Nr 343_7369_17.pdf1872 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7370_17.pdf)Uchwała Nr 343_7370_17.pdf1914 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7371_17.zip)Uchwała Nr 343_7371_17.zip10356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7372_17.zip)Uchwała Nr 343_7372_17.zip10280 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7373_17.zip)Uchwała Nr 343_7373_17.zip10314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7374_17.zip)Uchwała Nr 343_7374_17.zip10279 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7375_17.pdf)Uchwała Nr 343_7375_17.pdf1492 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7376_17.pdf)Uchwała Nr 343_7376_17.pdf1829 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7377_17.zip)Uchwała Nr 343_7377_17.zip4430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7378_17.zip)Uchwała Nr 343_7378_17.zip13893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7379_17.pdf)Uchwała Nr 343_7379_17.pdf541 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7380_17.zip)Uchwała Nr 343_7380_17.zip858 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7381_17.pdf)Uchwała Nr 343_7381_17.pdf1893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7382_17.pdf)Uchwała Nr 343_7382_17.pdf891 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7383_17.pdf)Uchwała Nr 343_7383_17.pdf492 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7384_17.pdf)Uchwała Nr 343_7384_17.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7385_17.pdf)Uchwała Nr 343_7385_17.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7386_17.pdf)Uchwała Nr 343_7386_17.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7387_17.zip)Uchwała Nr 343_7387_17.zip2636 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7388_17.pdf)Uchwała Nr 343_7388_17.pdf587 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7389_17.pdf)Uchwała Nr 343_7389_17.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7390_17.pdf)Uchwała Nr 343_7390_17.pdf831 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7391_17.pdf)Uchwała Nr 343_7391_17.pdf2770 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7392_17.pdf)Uchwała Nr 343_7392_17.pdf790 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7393_17.pdf)Uchwała Nr 343_7393_17.pdf3286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7394_17.pdf)Uchwała Nr 343_7394_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7395_17.pdf)Uchwała Nr 343_7395_17.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7396_17.pdf)Uchwała Nr 343_7396_17.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7397_17.pdf)Uchwała Nr 343_7397_17.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7398_17.pdf)Uchwała Nr 343_7398_17.pdf1039 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7399_17.pdf)Uchwała Nr 343_7399_17.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7400_17.pdf)Uchwała Nr 343_7400_17.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7401_17.pdf)Uchwała Nr 343_7401_17.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7402_17.pdf)Uchwała Nr 343_7402_17.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7403_17.pdf)Uchwała Nr 343_7403_17.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7404_17.pdf)Uchwała Nr 343_7404_17.pdf2776 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7405_17.pdf)Uchwała Nr 343_7405_17.pdf4623 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 343_7406_17.pdf)Uchwała Nr 343_7406_17.pdf1541 kB