Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

356/7525/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7526/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7527/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7528/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7529/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7530/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7531/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7532/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7533/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7534/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7535/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7536/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7537/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7538/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7539/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7540/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7541/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7542/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7543/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7544/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7545/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7546/17

24 października

rozpatrzenia protestu.

356/7547/17

24 października

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

356/7548/17

24 października

udzielenia pełnomocnictwa.

356/7549/17

24 października

zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

356/7550/17

24 października

zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020.

356/7551/17

24 października

wyboru projektów z List rezerwowych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały
nr 356/7550/17 z dnia 24 października 2017 r.

356/7552/17

24 października

zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 338/7271/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r.

356/7553/17

24 października

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO WP 2014-2020.

356/7554/17

24 października

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4. Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

356/7555/17

24 października

ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za pojazdy szynowe.

356/7556/17

24 października

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sędziszów Młp.

356/7557/17

24 października

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Brzozów.

356/7558/17

24 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

356/7559/17

24 października

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

356/7560/17

24 października

zmieniająca Uchwalę nr 301/6047/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń II naboru otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

356/7561/17

24 października

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Mistrzostw Polski na Dystansach łyżwiarzy szybkich w Tomaszowie Mazowieckim.

356/7562/17

24 października

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

356/7563/17

24 października

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w roku szkolnym 2017/2018.

356/7564/17

24 października

powołania Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków i sporządzenia list rankingowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

356/7565/17

24 października

powołania Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków i sporządzenia listy rankingowej wniosków w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

356/7566/17

24 października

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

356/7567/17

24 października

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

356/7568/17

24 października

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

356/7569/17

24 października

zmiany Uchwały Nr 303/6105/17 z dnia 16 maja 2017 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2017.

356/7570/17

24 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

356/7571/17

24 października

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014-2020.

356/7572/17

24 października

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

356/7573/17

24 października

uchylenia uchwały.

356/7574/17

24 października

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4823/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

356/7575/17

24 października

zmiany Uchwały nr 327/7014/17 z dnia 01 sierpnia 2017r. oraz Uchwały nr 303/6107/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017r. w sprawie udzielonej dotacji w 2017 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

356/7576/17

24 października

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Wojewódzka konferencja pt. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna” z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień przez Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL z Rzeszowa.

356/7577/17

24 października

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla NAJLEPSZEGO „PODKARPACKIEGO LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ” wyłonionego w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

356/7578/17

24 października

zmiany Uchwały 324/6864/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

356/7579/17

24 października

zmiany Uchwały Nr 324/6865/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

356/7580/17

24 października

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2016 rok.

356/7581/17

24 października

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu za 2016 rok.

356/7582/17

24 października

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu za 2016 rok.

356/7583/17

24 października

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu za 2016 rok.

356/7584/17

24 października

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

356/7585/17

24 października

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

356/7586/17

24 października

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.

356/7587/17

24 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

356/7588/17

24 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

356/7589/17

24 października

wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

356/7590/17

24 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 86A w Tarnobrzegu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7525_17.pdf)Uchwała Nr 356_7525_17.pdf5179 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7526_17.pdf)Uchwała Nr 356_7526_17.pdf5010 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7527_17.pdf)Uchwała Nr 356_7527_17.pdf5122 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7528_17.pdf)Uchwała Nr 356_7528_17.pdf4438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7529_17.pdf)Uchwała Nr 356_7529_17.pdf5419 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7530_17.pdf)Uchwała Nr 356_7530_17.pdf4683 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7531_17.pdf)Uchwała Nr 356_7531_17.pdf6883 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7532_17.pdf)Uchwała Nr 356_7532_17.pdf6762 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7533_17.pdf)Uchwała Nr 356_7533_17.pdf3706 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7534_17.pdf)Uchwała Nr 356_7534_17.pdf4208 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7535_17.pdf)Uchwała Nr 356_7535_17.pdf3977 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7536_17.pdf)Uchwała Nr 356_7536_17.pdf6509 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7537_17.pdf)Uchwała Nr 356_7537_17.pdf4891 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7538_17.pdf)Uchwała Nr 356_7538_17.pdf4640 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7539_17.pdf)Uchwała Nr 356_7539_17.pdf5182 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7540_17.pdf)Uchwała Nr 356_7540_17.pdf6718 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7541_17.pdf)Uchwała Nr 356_7541_17.pdf5176 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7542_17.pdf)Uchwała Nr 356_7542_17.pdf5241 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7543_17.pdf)Uchwała Nr 356_7543_17.pdf5356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7544_17.pdf)Uchwała Nr 356_7544_17.pdf5487 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7545_17.pdf)Uchwała Nr 356_7545_17.pdf4941 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7546_17.pdf)Uchwała Nr 356_7546_17.pdf5348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7547_17.zip)Uchwała Nr 356_7547_17.zip15112 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7548_17.pdf)Uchwała Nr 356_7548_17.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7549_17.pdf)Uchwała Nr 356_7549_17.pdf2113 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7550_17.pdf)Uchwała Nr 356_7550_17.pdf3357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7551_17.pdf)Uchwała Nr 356_7551_17.pdf2476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7552_17.pdf)Uchwała Nr 356_7552_17.pdf4084 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7553_17.pdf)Uchwała Nr 356_7553_17.pdf2470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7554_17.pdf)Uchwała Nr 356_7554_17.pdf1843 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7555_17.pdf)Uchwała Nr 356_7555_17.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7556_17.pdf)Uchwała Nr 356_7556_17.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7557_17.pdf)Uchwała Nr 356_7557_17.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7558_17.pdf)Uchwała Nr 356_7558_17.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7559_17.zip)Uchwała Nr 356_7559_17.zip9897 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7560_17.pdf)Uchwała Nr 356_7560_17.pdf1200 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7561_17.pdf)Uchwała Nr 356_7561_17.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7562_17.pdf)Uchwała Nr 356_7562_17.pdf793 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7563_17.pdf)Uchwała Nr 356_7563_17.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7564_17.pdf)Uchwała Nr 356_7564_17.pdf805 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7565_17.pdf)Uchwała Nr 356_7565_17.pdf833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7566_17.pdf)Uchwała Nr 356_7566_17.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7567_17.pdf)Uchwała Nr 356_7567_17.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7568_17.pdf)Uchwała Nr 356_7568_17.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7569_17.pdf)Uchwała Nr 356_7569_17.pdf7736 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7570_17.pdf)Uchwała Nr 356_7570_17.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7571_17.pdf)Uchwała Nr 356_7571_17.pdf9387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7572_17.pdf)Uchwała Nr 356_7572_17.pdf453 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7573_17.pdf)Uchwała Nr 356_7573_17.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7574_17.pdf)Uchwała Nr 356_7574_17.pdf1077 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7575_17.pdf)Uchwała Nr 356_7575_17.pdf832 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7576_17.pdf)Uchwała Nr 356_7576_17.pdf489 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7577_17.pdf)Uchwała Nr 356_7577_17.pdf749 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7578_17.pdf)Uchwała Nr 356_7578_17.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7579_17.pdf)Uchwała Nr 356_7579_17.pdf946 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7580_17.pdf)Uchwała Nr 356_7580_17.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7581_17.pdf)Uchwała Nr 356_7581_17.pdf1099 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7582_17.pdf)Uchwała Nr 356_7582_17.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7583_17.pdf)Uchwała Nr 356_7583_17.pdf1386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7584_17.pdf)Uchwała Nr 356_7584_17.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7585_17.pdf)Uchwała Nr 356_7585_17.pdf1048 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7586_17.zip)Uchwała Nr 356_7586_17.zip2969 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7587_17.pdf)Uchwała Nr 356_7587_17.pdf800 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7588_17.pdf)Uchwała Nr 356_7588_17.pdf4243 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7589_17.pdf)Uchwała Nr 356_7589_17.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 356_7590_17.pdf)Uchwała Nr 356_7590_17.pdf1062 kB