Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

381/7971/17

19 grudnia

zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

381/7972/17

19 grudnia

przyznania rocznej nagrody za 2016 r. Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

381/7973/17

19 grudnia

przyznania rocznej nagrody za 2016 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

381/7974/17

19 grudnia

przyznania rocznej nagrody za 2016 r. Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

381/7975/17

19 grudnia

przyznania rocznej nagrody za 2016 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

381/7976/17

19 grudnia

przyznania rocznej nagrody za 2016 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

381/7977/17

19 grudnia

przyznania rocznej nagrody za 2016 r. Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

381/7978/17

19 grudnia

zmiany Uchwały 281/5588/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zlecenia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2017.

381/7979/17

19 grudnia

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

381/7980/17

19 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

381/7981/17

19 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

381/7982/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7983/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7984/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7985/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7986/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7987/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7988/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7989/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7990/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7991/17

19 grudnia

rozpatrzenia protestu.

381/7992/17

19 grudnia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 680/17.

381/7993/17

19 grudnia

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

381/7994/17

19 grudnia

wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2018 r. w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020

381/7995/17

19 grudnia

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

381/7996/17

19 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

381/7997/17

19 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

381/7998/17

19 grudnia

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

381/7999/17

19 grudnia

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

381/8000/17

19 grudnia

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

381/8001/17

19 grudnia

zawarcia porozumienia dotyczącego zasad rozliczania kosztów sprzątania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu.

381/8002/17

19 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

381/8003/17

19 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

381/8004/17

19 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

381/8005/17

19 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

381/8006/17

19 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Mielec.

381/8007/17

19 grudnia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z EFRR związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”.

381/8008/17

19 grudnia

zmiany uchwały Nr 359/7612/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”

381/8009/17

19 grudnia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z EFRR związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”.

381/8010/17

19 grudnia

zmiany uchwały Nr 324/6845/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”.

381/8011/17

19 grudnia

zmiany uchwały Nr 359/7607/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

381/8012/17

19 grudnia

ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

381/8013/17

19 grudnia

ogłoszenia naboru oraz odnowienia rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

381/8014/17

19 grudnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017 zmienioną uchwałą nr 317/6653/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

381/8015/17

19 grudnia

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

381/8016/17

19 grudnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

381/8017/17

19 grudnia

udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

381/8018/17

19 grudnia

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

381/8019/17

19 grudnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

381/8020/17

19 grudnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

381/8021/17

19 grudnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

381/8022/17

19 grudnia

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas określony przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie lokalu nr 6.

381/8023/17

19 grudnia

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie podkarpackim.

381/8024/17

19 grudnia

ustanowienia służebności gruntowej.

381/8025/17

19 grudnia

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 303/6105/17 z dnia 16 maja 2017 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2017 (z późn. zm.).

381/8026/17

19 grudnia

wyrażenia zgody na użyczenie dodatkowej powierzchni przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

381/8027/17

19 grudnia

wyznaczenia likwidatora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i określenia harmonogramu postępowania likwidacyjnego.

381/8028/17

19 grudnia

nabycia prawa własności lokalu użytkowego.

381/8029/17

19 grudnia

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

381/8030/17

19 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4823/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle, zmienioną Uchwałą Nr 356/7574/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r.

381/8031/17

19 grudnia

wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

381/8032/17

19 grudnia

wniesienia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

381/8033/17

19 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2019.

381/8034/17

19 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

381/8035/17

19 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

381/8036/17

19 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2042.

381/8037/17

19 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XIX/338/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7971_17.pdf)Uchwała Nr 381_7971_17.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7972_17.pdf)Uchwała Nr 381_7972_17.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7973_17.pdf)Uchwała Nr 381_7973_17.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7974_17.pdf)Uchwała Nr 381_7974_17.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7975_17.pdf)Uchwała Nr 381_7975_17.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7976_17.pdf)Uchwała Nr 381_7976_17.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7977_17.pdf)Uchwała Nr 381_7977_17.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7978_17.pdf)Uchwała Nr 381_7978_17.pdf785 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7979_17.pdf)Uchwała Nr 381_7979_17.pdf889 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7980_17.pdf)Uchwała Nr 381_7980_17.pdf2014 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7981_17.pdf)Uchwała Nr 381_7981_17.pdf675 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7982_17.pdf)Uchwała Nr 381_7982_17.pdf4222 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7983_17.pdf)Uchwała Nr 381_7983_17.pdf4101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7984_17.pdf)Uchwała Nr 381_7984_17.pdf4037 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7985_17.pdf)Uchwała Nr 381_7985_17.pdf3372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7986_17.pdf)Uchwała Nr 381_7986_17.pdf2940 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7987_17.pdf)Uchwała Nr 381_7987_17.pdf7573 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7988_17.pdf)Uchwała Nr 381_7988_17.pdf7254 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7989_17.pdf)Uchwała Nr 381_7989_17.pdf8165 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7990_17.pdf)Uchwała Nr 381_7990_17.pdf9284 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7991_17.pdf)Uchwała Nr 381_7991_17.pdf8128 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7992_17.pdf)Uchwała Nr 381_7992_17.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7993_17.pdf)Uchwała Nr 381_7993_17.pdf4101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7994_17.pdf)Uchwała Nr 381_7994_17.pdf843 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7995_17.pdf)Uchwała Nr 381_7995_17.pdf11052 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7996_17.pdf)Uchwała Nr 381_7996_17.pdf2032 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7997_17.pdf)Uchwała Nr 381_7997_17.pdf1905 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7998_17.zip)Uchwała Nr 381_7998_17.zip10183 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_7999_17.zip)Uchwała Nr 381_7999_17.zip10291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8000_17.zip)Uchwała Nr 381_8000_17.zip10156 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8001_17.pdf)Uchwała Nr 381_8001_17.pdf1085 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8002_17.pdf)Uchwała Nr 381_8002_17.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8003_17.pdf)Uchwała Nr 381_8003_17.pdf632 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8004_17.pdf)Uchwała Nr 381_8004_17.pdf676 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8005_17.pdf)Uchwała Nr 381_8005_17.pdf674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8006_17.pdf)Uchwała Nr 381_8006_17.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8007_17.pdf)Uchwała Nr 381_8007_17.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8008_17.pdf)Uchwała Nr 381_8008_17.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8009_17.pdf)Uchwała Nr 381_8009_17.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8010_17.pdf)Uchwała Nr 381_8010_17.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8011_17.pdf)Uchwała Nr 381_8011_17.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8012_17.pdf)Uchwała Nr 381_8012_17.pdf1924 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8013_17.pdf)Uchwała Nr 381_8013_17.pdf10968 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8014_17.pdf)Uchwała Nr 381_8014_17.pdf9465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8015_17.pdf)Uchwała Nr 381_8015_17.pdf827 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8016_17.pdf)Uchwała Nr 381_8016_17.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8017_17.pdf)Uchwała Nr 381_8017_17.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8018_17.pdf)Uchwała Nr 381_8018_17.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8019_17.zip)Uchwała Nr 381_8019_17.zip3695 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8020_17.zip)Uchwała Nr 381_8020_17.zip4715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8021_17.zip)Uchwała Nr 381_8021_17.zip4339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8022_17.pdf)Uchwała Nr 381_8022_17.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8023_17.pdf)Uchwała Nr 381_8023_17.pdf4079 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8024_17.pdf)Uchwała Nr 381_8024_17.pdf1139 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8025_17.pdf)Uchwała Nr 381_8025_17.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8026_17.pdf)Uchwała Nr 381_8026_17.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8027_17.pdf)Uchwała Nr 381_8027_17.pdf1994 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8028_17.pdf)Uchwała Nr 381_8028_17.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8029_17.pdf)Uchwała Nr 381_8029_17.pdf5192 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8030_17.pdf)Uchwała Nr 381_8030_17.pdf1100 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8031_17.pdf)Uchwała Nr 381_8031_17.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8032_17.pdf)Uchwała Nr 381_8032_17.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8033_17.pdf)Uchwała Nr 381_8033_17.pdf1143 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8034_17.pdf)Uchwała Nr 381_8034_17.pdf2082 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8035_17.pdf)Uchwała Nr 381_8035_17.pdf5107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8036_17.zip)Uchwała Nr 381_8036_17.zip17204 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 381_8037_17.pdf)Uchwała Nr 381_8037_17.pdf1453 kB