Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

457/9552/18

31 lipca

wystąpienia do komisji konkursowej celem uzyskania opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

457/9553/18

31 lipca

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.    

457/9554/18

31 lipca

powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

457/9555/18

31 lipca

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

457/9556/18

31 lipca

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

457/9557/18

31 lipca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

457/9558/18

31 lipca

przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

457/9559/18

31 lipca

zmiany uchwały nr 444/9318/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. oraz uchwały nr 444/9319/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w działaniu 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałaniu 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP 2014-2020.

457/9560/18

31 lipca

zmiany zakresu rzeczowego, finansowego oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0012/17, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

457/9561/18

31 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

457/9562/18

31 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0029/17 pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaworniku Polskim”, realizowanego przez Gminę Jawornik Polski w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

457/9563/18

31 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0025/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów” realizowanego przez Gminę Grębów - w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

457/9564/18

31 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

457/9565/18

31 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0031/16 pn. „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu”, realizowanego przez Parafię Prawosławną pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

457/9566/18

31 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0001/16 realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

457/9567/18

31 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0008/17 pn. „Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju”, realizowanego przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

457/9568/18

31 lipca

przeprowadzenia kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

457/9569/18

31 lipca

wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.

457/9570/18

31 lipca

zmiany uchwały Nr 444/9351/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłoka i Mikośka + ul. Kraszewskiego”.

457/9571/18

31 lipca

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

457/9572/18

31 lipca

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

457/9573/18

31 lipca

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

457/9574/18

31 lipca

przyjęcia Raportu za lata 2015-2016 z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.

457/9575/18

31 lipca

przekazania środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

457/9576/18

31 lipca

zmiany Uchwały Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

457/9577/18

31 lipca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

457/9578/18

31 lipca

zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

457/9579/18

31 lipca

udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Rudnickiemu Radcy Prawnemu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

457/9580/18

31 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

457/9581/18

31 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

457/9582/18

31 lipca

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

457/9583/18

31 lipca

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

457/9584/18

31 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

457/9585/18

31 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 60,66 m² przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.  

457/9586/18

31 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

457/9587/18

31 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

457/9588/18

31 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/878/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.