Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

459/9590/18

7 sierpnia

powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

459/9591/18

7 sierpnia

powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

459/9592/18

7 sierpnia

zmiany: Uchwały Nr 438/9160/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały Nr 438/9159/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały Nr 438/9158/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały Nr 438/9157/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały Nr 438/9156/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały Nr 438/9155/2018 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały Nr 441/9242/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9593/18

7 sierpnia

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

459/9594/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0020/16 pn. „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce” realizowanego przez Gminę Oleszyce w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9595/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9596/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0010/17 realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9597/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli” nr RPPK.05.04.00-18-0004/16 realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

459/9598/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0039/16 pn. „Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach osi priorytetowej VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9599/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza Łukasza Hałajko prowadzącego działalność oświatową pod nazwą: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020.

459/9600/18

7 sierpnia

zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17).

459/9601/18

7 sierpnia

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17).

459/9602/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0052/17 realizowanego przez „TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9603/18

7 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0479/16 realizowanego przez Sipeko Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9604/18

7 sierpnia

ogłoszenia drugiego naboru Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w 2018 r.

459/9605/18

7 sierpnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

459/9606/18

7 sierpnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

459/9607/18

7 sierpnia

przyznania stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

459/9608/18

7 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

459/9609/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9610/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9611/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9612/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9613/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9614/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9615/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9616/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9617/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9618/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9619/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9620/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9621/18

7 sierpnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

459/9622/18

7 sierpnia

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

459/9623/18

7 sierpnia

zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

459/9624/18

7 sierpnia

zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

459/9625/18

7 sierpnia

zmiany do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

459/9626/18

7 sierpnia

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu konkursowego z Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” numer umowy: POWR.02.08.00-00-0010/16-00.

459/9627/18

7 sierpnia

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

459/9628/18

7 sierpnia

uchylenia Uchwały Nr 440/9239/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczącej wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Miastu Dębica.

459/9629/18

7 sierpnia

uchylenia uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 456/9551/18 z dnia 24 lipca w sprawie przyjęcia Planu Działań nr 3/2018 w sektorze zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i przyjęcia Planu Działań nr 3/2018 w sektorze zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9630/18

7 sierpnia

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

459/9631/18

7 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/908/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

459/9632/18

7 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i udzielenie bonifikaty.

459/9633/18

7 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

459/9634/18

7 sierpnia

przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

459/9635/18

7 sierpnia

zmiany uchwały Nr 433/9030/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.

459/9636/18

7 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

459/9637/18

7 sierpnia

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz program jego działania.

459/9638/18

7 sierpnia

aktualizacji załączników do Regulaminu konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego.

459/9639/18

7 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

459/9640/18

7 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

459/9641/18

7 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Historycznego w Sanoku.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9590_18.pdf)Uchwała Nr 459_9590_18.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9591_18.pdf)Uchwała Nr 459_9591_18.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9592_18.zip)Uchwała Nr 459_9592_18.zip6627 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9593_18.pdf)Uchwała Nr 459_9593_18.pdf7799 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9594_18.pdf)Uchwała Nr 459_9594_18.pdf1791 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9595_18.pdf)Uchwała Nr 459_9595_18.pdf2303 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9596_18.pdf)Uchwała Nr 459_9596_18.pdf2348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9597_18.pdf)Uchwała Nr 459_9597_18.pdf2514 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9598_18.pdf)Uchwała Nr 459_9598_18.pdf2137 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9599_18.pdf)Uchwała Nr 459_9599_18.pdf2448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9600_18.pdf)Uchwała Nr 459_9600_18.pdf783 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9601_18.pdf)Uchwała Nr 459_9601_18.pdf811 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9602_18.pdf)Uchwała Nr 459_9602_18.pdf876 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9603_18.pdf)Uchwała Nr 459_9603_18.pdf910 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9604_18.pdf)Uchwała Nr 459_9604_18.pdf10243 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9605_18.pdf)Uchwała Nr 459_9605_18.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9606_18.pdf)Uchwała Nr 459_9606_18.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9607_18.zip)Uchwała Nr 459_9607_18.zip401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9608_18.pdf)Uchwała Nr 459_9608_18.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9609_18.pdf)Uchwała Nr 459_9609_18.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9610_18.pdf)Uchwała Nr 459_9610_18.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9611_18.pdf)Uchwała Nr 459_9611_18.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9612_18.pdf)Uchwała Nr 459_9612_18.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9613_18.pdf)Uchwała Nr 459_9613_18.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9614_18.pdf)Uchwała Nr 459_9614_18.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9615_18.pdf)Uchwała Nr 459_9615_18.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9616_18.pdf)Uchwała Nr 459_9616_18.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9617_18.pdf)Uchwała Nr 459_9617_18.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9618_18.pdf)Uchwała Nr 459_9618_18.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9619_18.pdf)Uchwała Nr 459_9619_18.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9620_18.pdf)Uchwała Nr 459_9620_18.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9621_18.pdf)Uchwała Nr 459_9621_18.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9622_18.pdf)Uchwała Nr 459_9622_18.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9623_18.pdf)Uchwała Nr 459_9623_18.pdf1481 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9624_18.pdf)Uchwała Nr 459_9624_18.pdf1903 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9625_18.pdf)Uchwała Nr 459_9625_18.pdf868 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9626_18.pdf)Uchwała Nr 459_9626_18.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9627_18.pdf)Uchwała Nr 459_9627_18.pdf894 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9628_18.pdf)Uchwała Nr 459_9628_18.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9629_18.zip)Uchwała Nr 459_9629_18.zip505 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9630_18.pdf)Uchwała Nr 459_9630_18.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9631_18.pdf)Uchwała Nr 459_9631_18.pdf984 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9632_18.pdf)Uchwała Nr 459_9632_18.pdf1414 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9633_18.pdf)Uchwała Nr 459_9633_18.pdf1625 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9634_18.zip)Uchwała Nr 459_9634_18.zip12818 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9635_18.pdf)Uchwała Nr 459_9635_18.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9636_18.pdf)Uchwała Nr 459_9636_18.pdf715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9637_18.pdf)Uchwała Nr 459_9637_18.pdf3045 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9638_18.pdf)Uchwała Nr 459_9638_18.pdf1607 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9639_18.pdf)Uchwała Nr 459_9639_18.pdf770 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9640_18.pdf)Uchwała Nr 459_9640_18.pdf7872 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 459_9641_18.pdf)Uchwała Nr 459_9641_18.pdf2744 kB