Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

115/2713/20

21.01.2020 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. programów ochrony powietrza.

115/2714/20

21.01.2020 r.

stanowiska w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów programów ochrony powietrza dla stref województwa podkarpackiego.

115/2715/20

21.01.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2015 – 2030”

115/2716/20

21.01.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

115/2717/20

21.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

115/2718/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „ Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

115/2719/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0101/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy” realizowanego przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

115/2720/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaśliska” nr RPPK.03.01.00-18-0446/17 realizowanego przez Gminę Jaśliska w ramach RPO WP na lata 2014-2020

115/2721/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”, realizowanego przez Powiat Niżański w ramach RPO WP na lata 2014-2020

115/2722/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu” realizowanego przez Fundację Pogodny Dom – Godne Życie w Kamieniu w ramach RPO WP na lata 2014-2020

115/2723/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0006/18 pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

115/2724/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0020/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka” realizowanego przez Gminę Narol - w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

115/2725/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I” realizowanego przez Powiat Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

115/2726/20

21.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

115/2727/20

21.01.2020 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

115/2728/20

21.01.2020 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

115/2729/20

21.01.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Ropczyce

115/2730/20

21.01.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

115/2731/20

21.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020

115/2732/20

21.01.2020 r.

wykonania działań promocyjnych podczas udziału drużyny U-14 Akademii Piłkarskiej PIŁKARSKIE NADZIEJE Mielec w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu

115/2733/20

21.01.2020 r.

uzgodnienia powołania dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku oraz uzgodnienia treści umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności Muzeum Historycznego w Sanoku
oraz programu jego działania

115/2734/20

21.01.2020 r.

ogłoszenia konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego

115/2735/20

21.01.2020 r.

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019

115/2736/20

21.01.2020 r.

określenia limitów stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego

115/2737/20

21.01.2020 r.

współorganizacji wydarzenia związanego z promocją podkarpackiej żywności tradycyjnej i regionalnej

115/2738/20

21.01.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa

115/2739/20

21.01.2020 r.

wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Kolbuszowa w bezpłatne użytkowanie altany położonej w miejscowości Werynia wraz z urządzeniami i budowlami na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Rzeszowie, objętej finansowaniem z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

115/2740/20

21.01.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

115/2741/20

21.01.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE związanych z realizacją projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020 – 2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

115/2742/20

21.01.2020 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego

115/2743/20

21.01.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizny

115/2744/20

21.01.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie defibrylatora Cardio AX 100 Rescue 230

115/2745/20

21.01.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci’’