Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

205/4106/20

22.09.2020 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

205/4107/20

22.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

205/4108/20

22.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

205/4109/20

22.09.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-015/20.

205/4110/20

22.09.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0014/18 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

205/4111/20

22.09.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0001/18, pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

205/4112/20

22.09.2020 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1. KGZ Lubaczów”.

205/4113/20

22.09.2020 r.

zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Przemyślu.

205/4114/20

22.09.2020 r.

zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sanoku.

205/4115/20

22.09.2020 r.

zawarcia aneksu do porozumienia udostępnienia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mielcu.

205/4116/20

22.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

205/4117/20

22.09.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”.

205/4118/20

22.09.2020 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

205/4119/20

22.09.2020 r.

zmiany uchwały nr 122/2842/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2020 r.

205/4120/20

22.09.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

205/4121/20

22.09.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

205/4122/20

22.09.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

205/4123/20

22.09.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

205/4124/20

22.09.2020 r.

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2019/2020 na terenie Województwa Podkarpackiego.

205/4125/20

22.09.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

205/4126/20

22.09.2020 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

205/4127/20

22.09.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

205/4128/20

22.09.2020 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Świątecznych Targów Książki.

205/4129/20

22.09.2020 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Indywidualnych Mistrzostw Świata na Długim Torze. 

205/4130/20

22.09.2020 r.

przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

205/4131/20

22.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

205/4132/20

22.09.2020 r.

wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

205/4133/20

22.09.2020 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

205/4134/20

22.09.2020 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

205/4135/20

22.09.2020 r.

zmiany uchwały Nr 30/780/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do składu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

205/4136/20

22.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

205/4137/20

22.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa. 

205/4138/20

22.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

205/4139/20

22.09.2020 r.

udzielenia upoważnienia.

205/4140/20

22.09.2020 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego podczas wydarzenia pod nazwą „Święto kapusty”.

205/4141/20

22.09.2020 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

205/4142/20

22.09.2020 r.

zmiany Uchwały nr 152/3374/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r.

205/4143/20

22.09.2020 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

205/4144/20

22.09.2020 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2021-2030.

205/4145/20

22.09.2020 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

205/4146/20

22.09.2020 r.

przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

205/4147/20

22.09.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

205/4148/20

22.09.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

205/4149/20

22.09.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

205/4150/20

22.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4106_20.pdf)Uchwała Nr 205_4106_20.pdf15775 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4107_20.pdf)Uchwała Nr 205_4107_20.pdf674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4108_20.pdf)Uchwała Nr 205_4108_20.pdf1476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4109_20.pdf)Uchwała Nr 205_4109_20.pdf258 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4110_20.pdf)Uchwała Nr 205_4110_20.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4111_20.pdf)Uchwała Nr 205_4111_20.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4112_20.pdf)Uchwała Nr 205_4112_20.pdf156 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4113_20.pdf)Uchwała Nr 205_4113_20.pdf49 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4114_20.pdf)Uchwała Nr 205_4114_20.pdf90 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4115_20.pdf)Uchwała Nr 205_4115_20.pdf91 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4116_20.pdf)Uchwała Nr 205_4116_20.pdf42 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4117_20.pdf)Uchwała Nr 205_4117_20.pdf53 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4118_20.pdf)Uchwała Nr 205_4118_20.pdf41 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4119_20.zip)Uchwała Nr 205_4119_20.zip871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4120_20.pdf)Uchwała Nr 205_4120_20.pdf72 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4121_20.pdf)Uchwała Nr 205_4121_20.pdf73 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4122_20.pdf)Uchwała Nr 205_4122_20.pdf78 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4123_20.pdf)Uchwała Nr 205_4123_20.pdf81 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4124_20.pdf)Uchwała Nr 205_4124_20.pdf151 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4125_20.pdf)Uchwała Nr 205_4125_20.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4126_20.pdf)Uchwała Nr 205_4126_20.pdf233 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4127_20.pdf)Uchwała Nr 205_4127_20.pdf40 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4128_20.pdf)Uchwała Nr 205_4128_20.pdf46 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4129_20.pdf)Uchwała Nr 205_4129_20.pdf48 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4130_20.pdf)Uchwała Nr 205_4130_20.pdf1950 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4131_20.pdf)Uchwała Nr 205_4131_20.pdf62 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4132_20.pdf)Uchwała Nr 205_4132_20.pdf108 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4133_20.pdf)Uchwała Nr 205_4133_20.pdf44 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4134_20.pdf)Uchwała Nr 205_4134_20.pdf43 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4135_20.pdf)Uchwała Nr 205_4135_20.pdf52 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4136_20.pdf)Uchwała Nr 205_4136_20.pdf35 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4137_20.pdf)Uchwała Nr 205_4137_20.pdf37 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4138_20.pdf)Uchwała Nr 205_4138_20.pdf37 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4139_20.pdf)Uchwała Nr 205_4139_20.pdf45 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4140_20.pdf)Uchwała Nr 205_4140_20.pdf42 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4141_20.pdf)Uchwała Nr 205_4141_20.pdf574 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4142_20.pdf)Uchwała Nr 205_4142_20.pdf65 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4143_20.zip)Uchwała Nr 205_4143_20.zip24900 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4144_20.pdf)Uchwała Nr 205_4144_20.pdf182 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4145_20.pdf)Uchwała Nr 205_4145_20.pdf164 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4146_20.pdf)Uchwała Nr 205_4146_20.pdf168 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4147_20.pdf)Uchwała Nr 205_4147_20.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4148_20.pdf)Uchwała Nr 205_4148_20.pdf1339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4149_20.pdf)Uchwała Nr 205_4149_20.pdf52 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 205_4150_20.pdf)Uchwała Nr 205_4150_20.pdf46 kB