Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 302 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 3 sierpnia 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

302/5953/21

03.08.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

302/5954/21

03.08.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

302/5955/21

03.08.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.06.01.00-18-0027/17 pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium uzdrowiskowego „Atrium” w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej” realizowanego przez AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020

302/5956/21

03.08.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata
2021-2030.

302/5957/21

03.08.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030.

302/5958/21

03.08.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stubno na lata
2021-2030.

302/5959/21

03.08.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata
2021-2027.

302/5960/21

03.08.2021 r.

przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 i przekazania do konsultacji społecznych.

302/5961/21

03.08.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągu DN600 i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 1: odcinek w miejscowości Żurawica.

302/5962/21

03.08.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu DN150 do SRP I stopnia w m. Skopanie wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie” .

302/5963/21

03.08.2021 r.

wydania opinii do planowanego remontu pn. „Modernizacja linii 220 kV Połaniec – Chmielów I, polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

302/5964/21

03.08.2021 r.

wydania opinii do planowanej inwestycji pn. „Remont linii 220 kV Połaniec – Chmielów tor II”, polegającej na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW.

302/5965/21

03.08.2021 r.

wydania opinii do planowanej inwestycji pn. „Remont linii 400 kV Połaniec – Rzeszów”, polegającej na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW.

302/5966/21

03.08.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie".

302/5967/21

03.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 251/4963/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021.

302/5968/21

03.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 251/4964/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021.

302/5969/21

03.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 255/5046/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

302/5970/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5971/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5972/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5973/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5974/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5975/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5976/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5977/21

03.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

302/5978/21

03.08.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Podkarpackiego przed wszelkimi urzędami, instytucjami oraz organami w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” – Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem”.

302/5979/21

03.08.2021 r.

zawieszenia naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl.

302/5980/21

03.08.2021 r.

powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza.

302/5981/21

03.08.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

302/5982/21

03.08.2021 r.

podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

302/5983/21

03.08.2021 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

302/5984/21

03.08.2021 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

302/5985/21

03.08.2021 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

302/5986/21

03.08.2021 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

302/5987/21

03.08.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

302/5988/21

03.08.2021 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaśliska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036”.

302/5989/21

03.08.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

302/5990/21

03.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy w/w liniami”.

302/5991/21

03.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5953_21.zip)Uchwała Nr 302_5953_21.zip[KZ] Karolina Ciołek403 kB2021-08-12 11:202021-08-12 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5954_21.pdf)Uchwała Nr 302_5954_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-08-12 11:202021-08-12 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5955_21.pdf)Uchwała Nr 302_5955_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek167 kB2021-08-12 11:202021-08-12 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5956_21.pdf)Uchwała Nr 302_5956_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek206 kB2021-08-12 11:212021-08-12 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5957_21.pdf)Uchwała Nr 302_5957_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek215 kB2021-08-12 11:212021-08-12 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5958_21.pdf)Uchwała Nr 302_5958_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek217 kB2021-08-12 11:212021-08-12 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5959_21.pdf)Uchwała Nr 302_5959_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek200 kB2021-08-12 11:212021-08-12 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5960_21.zip)Uchwała Nr 302_5960_21.zip[KZ] Karolina Ciołek3880 kB2021-08-12 11:262021-08-12 11:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5961_21.pdf)Uchwała Nr 302_5961_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-08-12 11:262021-08-12 11:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5962_21.pdf)Uchwała Nr 302_5962_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2021-08-12 11:402021-08-12 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5963_21.pdf)Uchwała Nr 302_5963_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek150 kB2021-08-12 11:412021-08-12 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5964_21.pdf)Uchwała Nr 302_5964_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek149 kB2021-08-12 11:422021-08-12 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5965_21.pdf)Uchwała Nr 302_5965_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-08-12 11:422021-08-12 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5966_21.pdf)Uchwała Nr 302_5966_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek173 kB2021-08-12 11:422021-08-12 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5967_21.pdf)Uchwała Nr 302_5967_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-08-12 11:432021-08-12 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5968_21.pdf)Uchwała Nr 302_5968_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek151 kB2021-08-12 11:432021-08-12 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5969_21.pdf)Uchwała Nr 302_5969_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2021-08-12 11:432021-08-12 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5970_21.pdf)Uchwała Nr 302_5970_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-08-12 11:432021-08-12 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5971_21.pdf)Uchwała Nr 302_5971_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek138 kB2021-08-12 11:442021-08-12 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5972_21.pdf)Uchwała Nr 302_5972_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-08-12 11:442021-08-12 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5973_21.pdf)Uchwała Nr 302_5973_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-08-12 11:442021-08-12 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5974_21.pdf)Uchwała Nr 302_5974_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-08-12 11:442021-08-12 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5975_21.pdf)Uchwała Nr 302_5975_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-08-12 11:452021-08-12 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5976_21.pdf)Uchwała Nr 302_5976_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-08-12 11:452021-08-12 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5977_21.pdf)Uchwała Nr 302_5977_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-08-12 11:452021-08-12 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5978_21.pdf)Uchwała Nr 302_5978_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek141 kB2021-08-12 11:452021-08-12 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5979_21.pdf)Uchwała Nr 302_5979_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-12 11:462021-08-12 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5980_21.pdf)Uchwała Nr 302_5980_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-08-12 11:462021-08-12 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5981_21.pdf)Uchwała Nr 302_5981_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-08-12 11:512021-08-12 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5982_21.pdf)Uchwała Nr 302_5982_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-08-12 11:522021-08-12 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5983_21.pdf)Uchwała Nr 302_5983_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-12 11:522021-08-12 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5984_21.pdf)Uchwała Nr 302_5984_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek238 kB2021-08-12 11:532021-08-12 11:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5985_21.pdf)Uchwała Nr 302_5985_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-08-12 11:532021-08-12 11:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5986_21.pdf)Uchwała Nr 302_5986_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-12 11:552021-08-12 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5987_21.pdf)Uchwała Nr 302_5987_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-12 12:032021-08-12 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5988_21.pdf)Uchwała Nr 302_5988_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-08-12 12:072021-08-12 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5989_21.zip)Uchwała Nr 302_5989_21.zip[KZ] Karolina Ciołek607 kB2021-08-12 12:072021-08-12 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5990_21.pdf)Uchwała Nr 302_5990_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek141 kB2021-08-12 12:082021-08-12 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 302_5991_21.zip)Uchwała Nr 302_5991_21.zip[KZ] Karolina Ciołek334 kB2021-08-12 12:082021-08-12 12:08

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi