Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 433 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 października 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

433/8772/22

24.10.2022 r.

przyjęcia projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (wersja 4.0).

433/8773/22

24.10.2022 r.

zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dotyczącego powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

433/8774/22

24.10.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: przeworskim, leżajskim i łańcuckim".

433/8775/22

24.10.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim i przemyskim".

433/8776/22

24.10.2022 r.

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej- zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej- wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2023-2025.

433/8777/22

24.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7550/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku.

433/8778/22

24.10.2022 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Sokołów Małopolski.

433/8779/22

24.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

433/8780/22

24.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

433/8781/22

24.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

433/8782/22

24.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

433/8783/22

24.10.2022 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

433/8784/22

24.10.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

433/8785/22

24.10.2022 r.

zmiany uchwały nr 404/8092/22 z dnia 5 lipca 2022 r.

433/8786/22

24.10.2022 r.

powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji wspierającego wdrażanie, koordynację i monitorowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie podkarpackim.

433/8787/22

24.10.2022 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/8788/22

24.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0024/20, pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, w ramach RPO WP na lata 2014-2020

433/8789/22

24.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/20, pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy”, realizowanego przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, w ramach RPO WP na lata 2014-2020

433/8790/22

24.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0012/20, pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy”, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

433/8791/22

24.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0028/17 pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”, realizowanego przez Gminę Nowy Żmigród, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/8792/22

24.10.2022 r.

odstąpienia od dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0067/17 pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Oleszyce” realizowanego przez Gminę Oleszyce.

433/8793/22

24.10.2022 r.

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/8794/22

24.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0145/20 realizowanego przez Zakład Betoniarski
TT-BRUK Tadeusz Tupaj w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/8795/22

24.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0059/20 realizowanego przez Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/8796/22

24.10.2022 r.

zawarcia aneksu nr 12 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia
11 kwietnia 2014 r., dotyczącej realizacji projektu  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

433/8797/22

24.10.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027.

433/8798/22

24.10.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik 2022-2030.

433/8799/22

24.10.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Czermin na lata 2022 – 2030.

433/8800/22

24.10.2022 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: Budowa stacji gazowej pomiarowej Q = 50 000 m3/h, MOP=5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gazociągiem przyłączeniowym DN 200 i gazociągiem wylotowym DN 200, oraz rozbiórka fragmentu gazociągu DN 250, w ramach zadania pn. „Przyłączenie PGE EC S.A. Elektrociepłownia w m. Rzeszów”.

433/8801/22

24.10.2022 r.

powołania Zespołu ds. opracowania Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

433/8802/22

24.10.2022 r.

powołania Zespołu ds. opracowania Programu Strategicznego Błękitny San.

433/8803/22

24.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 304/6033/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu dla Rozwoju Roztocza.

433/8804/22

24.10.2022 r.

zatwierdzenia projektu umowy IRU.

433/8805/22

24.10.2022 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
im. Jana Pawła II w Krośnie.

433/8806/22

24.10.2022 r.

zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

433/8807/22

24.10.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

433/8808/22

24.10.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

433/8809/22

24.10.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

433/8810/22

24.10.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Miejską Lubaczów.

433/8811/22

24.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umów o udzielenie przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

433/8812/22

24.10.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

433/8813/22

24.10.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

433/8814/22

24.10.2022 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowań związanych ze sporządzeniem dokumentu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym”.

433/8815/22

24.10.2022 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowań związanych ze sporządzeniem dokumentu pn.: „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym”.

433/8816/22

24.10.2022 r.

wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogów Małopolski na lata 2022-2036”.

433/8817/22

24.10.2022 r.

rozwiązania umowy.

433/8818/22

24.10.2022 r.

rozwiązania umowy.

433/8819/22

24.10.2022 r.

rozwiązania umowy.

433/8820/22

24.10.2022 r.

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2022 roku.

433/8821/22

24.10.2022 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/750/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

433/8822/22

24.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 385/7694/22 z dnia 4 maja 2022 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2022.

433/8823/22

24.10.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

433/8824/22

24.10.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

433/8825/22

24.10.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

433/8826/22

24.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

433/8827/22

24.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8772_22.zip)Uchwała Nr 433_8772_22.zip[KZ] Robert Kłak7773 kB2022-11-07 11:572022-11-07 11:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8773_22.zip)Uchwała Nr 433_8773_22.zip[KZ] Robert Kłak121 kB2022-11-07 11:582022-11-07 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8774_22.doc)Uchwała Nr 433_8774_22.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2022-11-07 11:582022-11-07 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8775_22.doc)Uchwała Nr 433_8775_22.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2022-11-07 11:582022-11-07 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8776_22.zip)Uchwała Nr 433_8776_22.zip[KZ] Robert Kłak116 kB2022-11-07 11:582022-11-07 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8777_22.zip)Uchwała Nr 433_8777_22.zip[KZ] Robert Kłak32 kB2022-11-07 11:592022-11-07 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8778_22.doc)Uchwała Nr 433_8778_22.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2022-11-07 11:592022-11-07 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8779_22.doc)Uchwała Nr 433_8779_22.doc[KZ] Robert Kłak63 kB2022-11-07 11:592022-11-07 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8780_22.doc)Uchwała Nr 433_8780_22.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2022-11-07 11:592022-11-07 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8781_22.doc)Uchwała Nr 433_8781_22.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2022-11-07 11:592022-11-07 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8782_22.doc)Uchwała Nr 433_8782_22.doc[KZ] Robert Kłak63 kB2022-11-07 11:592022-11-07 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8783_22.docx)Uchwała Nr 433_8783_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-11-07 12:002022-11-07 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8784_22.docx)Uchwała Nr 433_8784_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-11-07 12:002022-11-07 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8785_22.docx)Uchwała Nr 433_8785_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-11-07 12:002022-11-07 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8786_22.docx)Uchwała Nr 433_8786_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-11-07 12:002022-11-07 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8787_22.doc)Uchwała Nr 433_8787_22.doc[KZ] Robert Kłak99 kB2022-11-07 12:002022-11-07 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8788_22.doc)Uchwała Nr 433_8788_22.doc[KZ] Robert Kłak91 kB2022-11-07 12:012022-11-07 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8789_22.doc)Uchwała Nr 433_8789_22.doc[KZ] Robert Kłak96 kB2022-11-07 12:012022-11-07 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8790_22.doc)Uchwała Nr 433_8790_22.doc[KZ] Robert Kłak96 kB2022-11-07 12:012022-11-07 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8791_22.docx)Uchwała Nr 433_8791_22.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2022-11-07 12:012022-11-07 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8792_22.docx)Uchwała Nr 433_8792_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-11-07 12:012022-11-07 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8793_22.zip)Uchwała Nr 433_8793_22.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2022-11-07 12:022022-11-07 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8794_22.doc)Uchwała Nr 433_8794_22.doc[KZ] Robert Kłak77 kB2022-11-07 12:022022-11-07 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8795_22.doc)Uchwała Nr 433_8795_22.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2022-11-07 12:022022-11-07 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8796_22.zip)Uchwała Nr 433_8796_22.zip[KZ] Robert Kłak2204 kB2022-11-07 12:022022-11-07 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8797_22.docx)Uchwała Nr 433_8797_22.docx[KZ] Robert Kłak39 kB2022-11-07 12:022022-11-07 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8798_22.docx)Uchwała Nr 433_8798_22.docx[KZ] Robert Kłak33 kB2022-11-07 12:022022-11-07 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8799_22.docx)Uchwała Nr 433_8799_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-11-07 12:032022-11-07 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8800_22.docx)Uchwała Nr 433_8800_22.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2022-11-07 12:032022-11-07 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8801_22.doc)Uchwała Nr 433_8801_22.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2022-11-07 12:032022-11-07 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8802_22.doc)Uchwała Nr 433_8802_22.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2022-11-07 12:032022-11-07 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8803_22.doc)Uchwała Nr 433_8803_22.doc[KZ] Robert Kłak69 kB2022-11-07 12:042022-11-07 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8804_22.zip)Uchwała Nr 433_8804_22.zip[KZ] Robert Kłak110 kB2022-11-07 12:092022-11-07 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8805_22.docx)Uchwała Nr 433_8805_22.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2022-11-07 12:092022-11-07 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8806_22.zip)Uchwała Nr 433_8806_22.zip[KZ] Robert Kłak22 kB2022-11-07 12:102022-11-07 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8807_22.doc)Uchwała Nr 433_8807_22.doc[KZ] Robert Kłak59 kB2022-11-07 12:102022-11-07 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8808_22.doc)Uchwała Nr 433_8808_22.doc[KZ] Robert Kłak35 kB2022-11-07 12:102022-11-07 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8809_22.zip)Uchwała Nr 433_8809_22.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2022-11-07 12:472022-11-07 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8810_22.zip)Uchwała Nr 433_8810_22.zip[KZ] Robert Kłak47 kB2022-11-07 12:482022-11-07 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8811_22.docx)Uchwała Nr 433_8811_22.docx[KZ] Robert Kłak278 kB2022-11-07 12:482022-11-07 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8812_22.zip)Uchwała Nr 433_8812_22.zip[KZ] Robert Kłak35 kB2022-11-07 12:482022-11-07 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8813_22.zip)Uchwała Nr 433_8813_22.zip[KZ] Robert Kłak54 kB2022-11-07 12:482022-11-07 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8814_22.doc)Uchwała Nr 433_8814_22.doc[KZ] Robert Kłak33 kB2022-11-07 12:482022-11-07 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8815_22.doc)Uchwała Nr 433_8815_22.doc[KZ] Robert Kłak33 kB2022-11-07 12:492022-11-07 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8816_22.docx)Uchwała Nr 433_8816_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-11-07 12:492022-11-07 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8817_22.docx)Uchwała Nr 433_8817_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-11-07 12:492022-12-14 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8818_22.docx)Uchwała Nr 433_8818_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-11-07 12:492022-12-14 13:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8819_22.docx)Uchwała Nr 433_8819_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-11-07 12:492022-11-07 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8820_22.docx)Uchwała Nr 433_8820_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-11-07 12:572022-11-07 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8821_22.doc)Uchwała Nr 433_8821_22.doc[KZ] Robert Kłak52 kB2022-11-07 12:582022-11-07 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8822_22.zip)Uchwała Nr 433_8822_22.zip[KZ] Robert Kłak139 kB2022-11-07 12:582022-11-07 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8823_22.zip)Uchwała Nr 433_8823_22.zip[KZ] Robert Kłak101 kB2022-11-07 12:582022-11-07 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8824_22.docx)Uchwała Nr 433_8824_22.docx[KZ] Robert Kłak48 kB2022-11-07 12:582022-11-07 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8825_22.docx)Uchwała Nr 433_8825_22.docx[KZ] Robert Kłak49 kB2022-11-07 12:582022-11-07 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8826_22.zip)Uchwała Nr 433_8826_22.zip[KZ] Robert Kłak33 kB2022-11-07 12:592022-11-07 12:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 433_8827_22.zip)Uchwała Nr 433_8827_22.zip[KZ] Robert Kłak35 kB2022-11-07 12:592022-11-07 12:59

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi