Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 1. PODSTAWA PRAWNA

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów

Kontakt: pokój 112A, 
tel. (0-17) 747-66-17

Adres do korespondencji: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. Wniosek

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii powinien zawierać:

 1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;
 3. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 4. określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 5. liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
 6. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
 7. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
 8. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

II. Z a ł ą c z n i k i  d o  w n i o s k u

 1. Ankieta – zawierająca opis obiektu oraz wypełniony arkusz potwierdzający spełnienie przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych w zakresie obowiązującym obiekty wnioskowanego rodzaju i kategorii oraz w zakresie przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych - dla obiektów hotelarskich należących odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 3. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań przeciwpożarowych – opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Staży Pożarnej.
 4. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań sanitarnych - opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań w wysokości ustalonej w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10 poz. 54).

Dla obiektów zabytkowych ubiegających się o odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług:

a) wpis do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający zabytkowy charakter obiektu,
b) opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie danych wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe

Do wglądu należy przedstawić:

 • książkę obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020  poz. 1333 ze zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy,
 • dokumenty potwierdzające przeszkolenie personelu recepcyjnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

UWAGA: Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych 
urzędowo lub notarialnie.

Obiekty hotelarskie powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 r. poz. 1422) w zakresie obowiązujacym budynki zamieszkania zbiorowego, a także powinny spełniać wymagania dodatkowe, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2166).

4. OPŁATY ZWIĄZANE Z ZASZEREGOWANIEM OBIEKTU HOTELARSKIEGO:

 • 1 500 zł - dla oceny hoteli i moteli oznaczonych czterema i pięcioma gwiazdkami,
 • 1 000 zł - dla oceny hoteli i moteli oznaczonych trzema gwiazdkami,
 • 600 zł - dla oceny hoteli i moteli oznaczonych jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi
 • 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych,
 • 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
 • 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk,
 • 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

(Podst. prawna: rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. poz. 54).

Opłaty należy uiszczać przed dokonaniem oceny na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Santander Bank Polska S.A.  nr: 89 1090 2750 0000 0001 4752 0916

- tytułem opłata za kategoryzację obiektu hotelarskiego

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.).

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI: 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni  od daty doręczenia decyzji na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

 

7. UWAGI:

Aktualny wykaz obiektów hotelarskich jest dostępny poniżej w załącznikach oraz pod adresemhttp://turystyka.gov.pl/

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018, str. 2) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków Marszałka Województwa Podkarpackiego wynikających z przepisów prawa (w zakresie zaszeregowania, kontroli i ewidencji obiektów hotelarskich oraz ochrony prawnej nazw rodzajów i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich) w tym archiwizacja dokumentów, na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 4a, ust. 4b, ust. 4c, art. 39 ust.1 i ust.2, art.39a ust.1, ust. 2 i ust.4 pkt 1, art. 40 ust. 3 i ust. 4, art. 42 ust. 3, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1944 ), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 5 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 7, § 5 ust. 3 pkt 2, § 12 ust. 5, § 13 , § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017, poz. 2166), rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz. U. z 2010 r. Nr 172 poz. 1167) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni z mocy prawa,
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów archiwizacji dokumentów dla kategorii A lub kategorii BE-10,
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nierozpoznaniem lub negatywnym załatwieniem sprawy,
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wniosek o zaszeregowanie 1.rtf)Wniosek zaszeregowanie obiektu hotelarskiego[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska158 kB2014-04-28 13:142023-10-06 12:38
Pobierz plik (wniosek o potwierdzenie zaszeregowania 2.rtf)Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska159 kB2014-04-28 13:152023-10-06 12:39
Pobierz plik (wniosek zmianę zaszeregowania 3.rtf)Wniosek o zmianę zaszeregowania[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska160 kB2014-04-28 13:152023-10-06 12:43
Pobierz plik (ankieta hotel 5 gwiazdek.doc)ANKIETA HOTEL 5*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska298 kB2014-04-28 13:182020-10-16 11:03
Pobierz plik (ankieta hotel 4 gwiazdki.doc)ANKIETA HOTEL 4*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska223 kB2014-04-28 13:182020-10-16 11:05
Pobierz plik (ankieta hotel 3 gwiazdki.doc)ANKIETA HOTEL 3*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska190 kB2014-04-28 13:192020-10-16 11:06
Pobierz plik (ankieta hotel 2 gwiazdki.doc)ANKIETA HOTEL 2*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska200 kB2014-04-28 13:192020-10-16 11:08
Pobierz plik (ankieta hotel 1 gwiazdka.doc)ANKIETA HOTEL 1*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska194 kB2014-04-28 13:192020-10-16 11:13
Pobierz plik (ankieta motel 5 gwiazdek.doc)ANKIETA MOTEL 5*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska298 kB2014-04-28 13:202020-10-16 11:14
Pobierz plik (ankieta motel 4 gwiazdki.doc)ANKIETA MOTEL 4*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska222 kB2014-04-28 13:262020-10-16 11:15
Pobierz plik (ankieta motel 3 gwiazdki.doc)ANKIETA MOTEL 3*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska197 kB2014-04-28 13:262020-10-16 11:15
Pobierz plik (ankieta motel 2 gwiazdki.doc)ANKIETA MOTEL 2*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska199 kB2014-04-28 13:262020-10-16 11:16
Pobierz plik (ankieta motel 1 gwiazdka.doc)ANKIETA MOTEL 1*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska189 kB2014-04-28 13:272020-10-16 11:16
Pobierz plik (pensjonat_5_gwiazdek.doc)ANKIETA PENSJONAT 5*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska199 kB2014-04-28 13:372020-10-16 11:17
Pobierz plik (pensjonat_4_gwiazdki.doc)ANKIETA PENSJONAT 4*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska195 kB2014-04-28 13:372020-10-16 11:18
Pobierz plik (pensjonat_3_gwiazdki.doc)ANKIETA PENSJONAT 3*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska202 kB2014-04-28 13:382020-10-16 11:18
Pobierz plik (pensjonat_2_gwiazdki.doc)ANKIETA PENSJONAT 2*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska190 kB2014-04-28 13:382020-10-16 11:19
Pobierz plik (pensjonat_1_gwiazdka.doc)ANKIETA PENSJONAT 1*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska187 kB2014-04-28 13:382020-10-16 11:19
Pobierz plik (kemping_4.doc)ANKIETA KEMPING 4*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska151 kB2014-04-28 13:392020-10-16 11:20
Pobierz plik (kemping_3.doc)ANKIETA KEMPING 3*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska139 kB2014-04-28 13:392020-10-16 11:20
Pobierz plik (kemping_2.doc)ANKIETA KEMPING 2*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska133 kB2014-04-28 13:402020-10-16 11:21
Pobierz plik (kemping_1.doc)ANKIETA KEMPING 1*[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska113 kB2014-04-28 13:402020-10-16 11:21
Pobierz plik (dom_wycieczkowy_kat.I.doc)ANKIETA DOM WYCIECZKOWY KAT. I[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska151 kB2014-04-28 13:412020-10-16 11:22
Pobierz plik (dom_wycieczkowy_kat.II.doc)ANKIETA DOM WYCIECZKOWY KAT. II[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska149 kB2014-04-28 13:422020-10-16 11:22
Pobierz plik (dom_wycieczkowy_kat.III.doc)ANKIETA DOM WYCIECZKOWY KAT. III[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska128 kB2014-04-28 13:422020-10-16 11:23
Pobierz plik (schronisko_kat_2.doc)ANKIETA SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE KAT. II[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska98 kB2014-04-28 13:472020-10-16 11:24
Pobierz plik (schronisko_kat_1.doc)ANKIETA SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE KAT. I[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska101 kB2014-04-28 13:472020-10-16 11:24
Pobierz plik (schronisko.doc)ANKIETA SCHRONISKO[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska101 kB2014-04-28 13:482020-10-16 11:25
Pobierz plik (schronisko_kat_3.doc)ANKIETA SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE KAT. III[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska97 kB2014-04-28 13:472020-10-16 11:25
Pobierz plik (WYKAZ OBIEKTÓW SKATEGORYZOWANYCH stan na 01.04.2024 r.pdf)AKTUALNY WYKAZ OBIEKTÓW SKATEGORYZOWANYCH[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska491 kB2014-04-29 09:372024-04-12 11:20

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi