Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

180/3655/16

25.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.

180/3656/16

25.05.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

180/3657/16

25.05.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

180/3658/16

25.05.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

180/3659/16

25.05.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

180/3660/16

25.05.2016 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

180/3661/16

25.05.2016 r.

uchylenia uchwały Nr 337/8091/14 z dnia 15 kwietnia 2014 w sprawie zasad i wytycznych realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020, w tym zasad dotyczących opracowania niezbędnych dokumentów pozwalających uzyskać dofinansowanie na projekty ZIT/RIT.

180/3662/16

25.05.2016 r.

przyjęcia Założeń do konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, Osi Priorytetowych I - VI finansowanych z EFRR.

180/3663/16

25.05.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

180/3664/16

25.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

180/3665/16

25.05.2016 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

180/3666/16

25.05.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

180/3667/16

25.05.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

180/3668/16

25.05.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

180/3669/16

25.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

180/3670/16

25.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

180/3671/16

25.05.2016 r.

przyjęcia do wiadomości zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów działania centrum usług wspólnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.