Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

253/5087/16

28.12.2016r.

stanowiska dotyczącego płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za zrealizowane świadczenia medyczne przez podmioty lecznicze w roku 2016 ponad limity zawarte w kontraktach.

253/5088/16

28.12.2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2475/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie, zmienionej Uchwałą Nr 211/4245/16 z dnia 6 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr 248/4991/16 z dnia 13 grudnia 2016r.

253/5089/16

28.12.2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2476/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienionej Uchwałą Nr 211/4246/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr 248/4992/16 z dnia 13 grudnia 2016 r.

253/5090/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5091/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5092/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5093/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5094/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5095/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5096/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5097/16

28.12.2016r.

rozpatrzenia protestu.

253/5098/16

28.12.2016r.

zawarcia aneksu nr 5 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014r.

253/5099/16

28.12.2016r.

zaopiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2022.

253/5100/16

28.12.2016r.

zatwierdzenia projektu Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

253/5101/16

28.12.2016r.

dokonania zwrotu środków z budżetu województwa części należności głównej nieodzyskanej od beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Przedsiębiorstwa Budowlanego RESBEX Sp. z o.o.

253/5102/16

28.12.2016r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych dokumentów: pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz   zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

253/5103/16

28.12.2016r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0015/16 pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

253/5104/16

28.12.2016r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

253/5105/16

28.12.2016r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

253/5106/16

28.12.2016r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

253/5107/16

28.12.2016r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

253/5108/16

28.12.2016r.

zmiany uchwały Nr 201/4073/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”.

253/5109/16

28.12.2016r.

zmiany uchwały Nr 234/4699/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk”.

253/5110/16

28.12.2016r.

zmiany uchwały Nr 224/4552/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”.

253/5111/16

28.12.2016r.

zmiany uchwały Nr 194/3967/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”.

253/5112/16

28.12.2016r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa”.

253/5113/16

28.12.2016r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”.

253/5114/16

28.12.2016r.

zmiany uchwały Nr 201/4074/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

253/5115/16

28.12.2016r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

253/5116/16

28.12.2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr 164/3400/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo –finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2016 r., w zakresie wydatków bieżących.

253/5117/16

28.12.2016r.

udzielenia pełnomocnictwa.

253/5118/16

28.12.2016r.

zmiany Uchwały Nr 239/4800/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

253/5119/16

28.12.2016r.

udzielenia upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

253/5120/16

28.12.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

253/5121/16

28.12.2016r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

253/5122/16

28.12.2016r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

253/5123/16

28.12.2016r.

zmiany Uchwały nr 251/5062/2016 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

253/5124/16

28.12.2016r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu

253/5125/16

28.12.2016r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

253/5126/16

28.12.2016r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

253/5127/16

28.12.2016r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

253/5128/16

28.12.2016r.

rozliczenia dotacji przyznanej Uchwałą Nr 172/3548/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku   2016 (z późn. zm.).

253/5129/16

28.12.2016r.

zrzeczenia się odszkodowania.

253/5130/16

28.12.2016r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

253/5132/16

28.12.2016r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

253/5133/16

28.12.2016r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

253/5134/16

28.12.2016r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

253/5135/16

28.12.2016r.

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Województwa Podkarpackiego

253/5136/16

28.12.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś-Ukraina 2014-2020.

253/5137/16

28.12.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5087_16.pdf)Uchwała Nr 253_5087_16.pdf1205 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5088_16.pdf)Uchwała Nr 253_5088_16.pdf1089 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5089_16.pdf)Uchwała Nr 253_5089_16.pdf1196 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5090_16.pdf)Uchwała Nr 253_5090_16.pdf4275 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5091_16.pdf)Uchwała Nr 253_5091_16.pdf4804 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5092_16.pdf)Uchwała Nr 253_5092_16.pdf4838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5093_16.pdf)Uchwała Nr 253_5093_16.pdf3572 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5094_16.pdf)Uchwała Nr 253_5094_16.pdf3539 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5095_16.pdf)Uchwała Nr 253_5095_16.pdf3544 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5096_16.pdf)Uchwała Nr 253_5096_16.pdf4045 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5097_16.pdf)Uchwała Nr 253_5097_16.pdf3551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5098_16.zip)Uchwała Nr 253_5098_16.zip7664 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5099_16.pdf)Uchwała Nr 253_5099_16.pdf1092 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5100_16.zip)Uchwała Nr 253_5100_16.zip16917 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5101_16.pdf)Uchwała Nr 253_5101_16.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5102_16.pdf)Uchwała Nr 253_5102_16.pdf2648 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5103_16.zip)Uchwała Nr 253_5103_16.zip17403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5104_16.pdf)Uchwała Nr 253_5104_16.pdf624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5105_16.pdf)Uchwała Nr 253_5105_16.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5106_16.pdf)Uchwała Nr 253_5106_16.pdf671 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5107_16.pdf)Uchwała Nr 253_5107_16.pdf722 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5108_16.pdf)Uchwała Nr 253_5108_16.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5109_16.pdf)Uchwała Nr 253_5109_16.pdf534 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5110_16.pdf)Uchwała Nr 253_5110_16.pdf482 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5111_16.pdf)Uchwała Nr 253_5111_16.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5112_16.pdf)Uchwała Nr 253_5112_16.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5113_16.pdf)Uchwała Nr 253_5113_16.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5114_16.pdf)Uchwała Nr 253_5114_16.pdf587 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5115_16.pdf)Uchwała Nr 253_5115_16.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5116_16.pdf)Uchwała Nr 253_5116_16.pdf930 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5117_16.pdf)Uchwała Nr 253_5117_16.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5118_16.pdf)Uchwała Nr 253_5118_16.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5119_16.pdf)Uchwała Nr 253_5119_16.pdf271 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5120_16.pdf)Uchwała Nr 253_5120_16.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5121_16.pdf)Uchwała Nr 253_5121_16.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5122_16.pdf)Uchwała Nr 253_5122_16.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5123_16.pdf)Uchwała Nr 253_5123_16.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5124_16.pdf)Uchwała Nr 253_5124_16.pdf286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5125_16.pdf)Uchwała Nr 253_5125_16.pdf771 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5126_16.pdf)Uchwała Nr 253_5126_16.pdf2156 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5127_16.zip)Uchwała Nr 253_5127_16.zip2348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5128_16.pdf)Uchwała Nr 253_5128_16.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5129_16.pdf)Uchwała Nr 253_5129_16.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5130_16.zip)Uchwała Nr 253_5130_16.zip7160 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5132_16.pdf)Uchwała Nr 253_5132_16.pdf2546 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5133_16.pdf)Uchwała Nr 253_5133_16.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5134_16.pdf)Uchwała Nr 253_5134_16.pdf5079 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5135_16.zip)Uchwała Nr 253_5135_16.zip13609 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5136_16.pdf)Uchwała Nr 253_5136_16.pdf8101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 253_5137_16.pdf)Uchwała Nr 253_5137_16.pdf996 kB