Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

322/6761/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6762/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6763/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6764/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6765/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6766/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6767/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6768/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6769/17

3 lipca

rozpatrzenia protestu.

322/6770/17

3 lipca

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020.

322/6771/17

3 lipca

przeznaczenia dodatkowych środków na dofinansowanie projektów złożonych w naborze nr RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16 w ramach działania 4.4 Kultura RPO WP 2014-2020.

322/6772/17

3 lipca

wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

322/6773/17

3 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

322/6774/17

3 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

322/6775/17

3 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

322/6776/17

3 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

322/6777/17

3 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

322/6778/17

3 lipca

zmiany uchwały Nr 308/6228/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu DW Nr 988”.

322/6779/17

3 lipca

zmiany uchwały Nr 308/6227/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.

322/6780/17

3 lipca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz   z budową obwodnicy Oleszyc”.

322/6781/17

3 lipca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

322/6782/17

3 lipca

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

322/6783/17

3 lipca

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2016/2017 na terenie Województwa Podkarpackiego wypracowanych przez zespół ds. optymalizacji rozkładów jazdy pociągów.

322/6784/17

3 lipca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

322/6785/17

3 lipca

zmiany Uchwały Nr 290/5813/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

322/6786/17

3 lipca

przyznania stypendiów sportowych w 2017 roku.

322/6787/17

3 lipca

przyjęcia do realizacji zmienionego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

322/6788/17

3 lipca

przyjęcia formularza umowy na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017.

322/6789/17

3 lipca

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Informator „Podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej”” przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jarosławia, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław, w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

322/6790/17

3 lipca

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

322/6791/17

3 lipca

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

322/6792/17

3 lipca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn.Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

322/6793/17

3 lipca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

322/6794/17

3 lipca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. Zakup sprzętu, Utworzenie Pracowni Diagnostyki Cytogenetycznej i Molekularnej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie".

322/6795/17

3 lipca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup 3 szt. ambulansów typ C wraz z noszami i transporterami dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

322/6796/17

3 lipca

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie autoklawu – sterylizatora Statim 5000.

322/6797/17

3 lipca

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

322/6798/17

3 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

322/6799/17

3 lipca

udzielenia pełnomocnictwa.

322/6800/17

3 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny projektu „Przebudowa i wyposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci”   realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.

322/6801/17

3 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na wkład własny projektu „PET – utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.