Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

327/6970/17

1 sierpnia

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

327/6971/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6972/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6973/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6974/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6975/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6976/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6977/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6978/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6979/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6980/17

1 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

327/6981/17

1 sierpnia

zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r.

327/6982/17

1 sierpnia

przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

327/6983/17

1 sierpnia

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

327/6984/17

1 sierpnia

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

327/6985/17

1 sierpnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP 2014-2020.

327/6986/17

1 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

327/6987/17

1 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

327/6988/17

1 sierpnia

ustalenia przebiegu dróg krajowych.

327/6989/17

1 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

327/6990/17

1 sierpnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

327/6991/17

1 sierpnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rymanów.

327/6992/17

1 sierpnia

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

327/6993/17

1 sierpnia

zmiany uchwały o przyjęciu II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg wojewódzkich w 2017 roku.

327/6994/17

1 sierpnia

powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

327/6995/17

1 sierpnia

powołania na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

327/6996/17

1 sierpnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na zagospodarowanie zbiorów bibliotecznych w sposób opisany w uzasadnieniu uchwały.

327/6997/17

1 sierpnia

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

327/6998/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

327/6999/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

327/7000/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

327/7001/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

327/7002/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

327/7003/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

327/7004/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

327/7005/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

327/7006/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

327/7007/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

327/7008/17

1 sierpnia

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

327/7009/17

1 sierpnia

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas wydarzenia pn. Dni Krasnego – Piknik w Zielną.

327/7010/17

1 sierpnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

327/7011/17

1 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

327/7012/17

1 sierpnia

przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

327/7013/17

1 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

327/7014/17

1 sierpnia

zmiany Uchwały nr 303/6107/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie udzielonej dotacji w 2017 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

327/7015/17

1 sierpnia

zmiany Uchwały nr 322/6790/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

327/7016/17

1 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 322/ 6791/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

327/7017/17

1 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 239/4830/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, zmienionej Uchwałą Nr 275/5504/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r.

327/7018/17

1 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

327/7019/17

1 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

327/7020/17

1 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

327/7021/17

1 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2017.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6970_17.pdf)Uchwała Nr 327_6970_17.pdf1275 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6971_17.pdf)Uchwała Nr 327_6971_17.pdf5078 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6972_17.pdf)Uchwała Nr 327_6972_17.pdf5780 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6973_17.pdf)Uchwała Nr 327_6973_17.pdf7050 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6974_17.pdf)Uchwała Nr 327_6974_17.pdf5265 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6975_17.pdf)Uchwała Nr 327_6975_17.pdf4390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6976_17.pdf)Uchwała Nr 327_6976_17.pdf5811 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6977_17.pdf)Uchwała Nr 327_6977_17.pdf4395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6978_17.pdf)Uchwała Nr 327_6978_17.pdf3796 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6979_17.pdf)Uchwała Nr 327_6979_17.pdf4461 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6980_17.pdf)Uchwała Nr 327_6980_17.pdf3906 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6981_17.zip)Uchwała Nr 327_6981_17.zip12301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6982_17.zip)Uchwała Nr 327_6982_17.zip5551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6983_17.zip)Uchwała Nr 327_6983_17.zip15434 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6984_17.pdf)Uchwała Nr 327_6984_17.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6985_17.pdf)Uchwała Nr 327_6985_17.pdf5691 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6986_17.zip)Uchwała Nr 327_6986_17.zip25734 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6987_17.pdf)Uchwała Nr 327_6987_17.pdf3558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6988_17.pdf)Uchwała Nr 327_6988_17.pdf565 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6989_17.pdf)Uchwała Nr 327_6989_17.pdf648 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6990_17.pdf)Uchwała Nr 327_6990_17.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6991_17.pdf)Uchwała Nr 327_6991_17.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6992_17.zip)Uchwała Nr 327_6992_17.zip2197 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6993_17.pdf)Uchwała Nr 327_6993_17.pdf872 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6994_17.pdf)Uchwała Nr 327_6994_17.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6995_17.pdf)Uchwała Nr 327_6995_17.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6996_17.pdf)Uchwała Nr 327_6996_17.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6997_17.pdf)Uchwała Nr 327_6997_17.pdf280 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6998_17.pdf)Uchwała Nr 327_6998_17.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_6999_17.pdf)Uchwała Nr 327_6999_17.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7000_17.pdf)Uchwała Nr 327_7000_17.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7001_17.pdf)Uchwała Nr 327_7001_17.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7002_17.pdf)Uchwała Nr 327_7002_17.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7003_17.pdf)Uchwała Nr 327_7003_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7004_17.pdf)Uchwała Nr 327_7004_17.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7005_17.pdf)Uchwała Nr 327_7005_17.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7006_17.pdf)Uchwała Nr 327_7006_17.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7007_17.pdf)Uchwała Nr 327_7007_17.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7008_17.pdf)Uchwała Nr 327_7008_17.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7009_17.pdf)Uchwała Nr 327_7009_17.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7010_17.pdf)Uchwała Nr 327_7010_17.pdf1942 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7011_17.pdf)Uchwała Nr 327_7011_17.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7012_17.zip)Uchwała Nr 327_7012_17.zip7263 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7013_17.pdf)Uchwała Nr 327_7013_17.pdf6535 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7014_17.pdf)Uchwała Nr 327_7014_17.pdf823 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7015_17.pdf)Uchwała Nr 327_7015_17.pdf764 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7016_17.pdf)Uchwała Nr 327_7016_17.pdf795 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7017_17.pdf)Uchwała Nr 327_7017_17.pdf1274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7018_17.pdf)Uchwała Nr 327_7018_17.pdf1600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7019_17.pdf)Uchwała Nr 327_7019_17.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7020_17.pdf)Uchwała Nr 327_7020_17.pdf6075 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 327_7021_17.pdf)Uchwała Nr 327_7021_17.pdf1176 kB