Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

396/8283/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8284/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8285/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8286/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8287/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8288/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8289/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8290/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8291/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8292/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8293/18

6 lutego

rozpatrzenia protestu.

396/8294/18

6 lutego

przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

396/8295/18

6 lutego

przyjęcia stanowiska.

396/8296/18

6 lutego

przystąpienia do realizacji projektu pn.: Utworzenie podkarpackiego centrum nauki.

396/8297/18

6 lutego

lokalizacji podkarpackiego centrum nauki.

396/8298/18

6 lutego

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

396/8299/18

6 lutego

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0035/16 pn. „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

396/8300/18

6 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

396/8301/18

6 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0081/16, pn. „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” realizowanego przez Gminę Miasta Dębica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

396/8302/18

6 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0005/16 realizowanego przez Gminę Miasta Dębica w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

396/8303/18

6 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0014/16, pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

396/8304/18

6 lutego

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0037/16 pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

396/8305/18

6 lutego

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

396/8306/18

6 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0881/16 realizowanego przez Zygmunt Krupa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BORIMEX w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

396/8307/18

6 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

396/8308/18

6 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

396/8309/18

6 lutego

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

396/8310/18

6 lutego

przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

396/8311/18

6 lutego

przyjęcia planu odnów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

396/8312/18

6 lutego

przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

396/8313/18

6 lutego

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Wystawy i Aukcji „Bliźniemu Swemu”.

396/8314/18

6 lutego

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

396/8315/18

6 lutego

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

396/8316/18

6 lutego

powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.

396/8317/18

6 lutego

powołania Komisji, przyjęcia Regulaminu oraz przyjęcia kart oceny.

396/8318/18

6 lutego

zmiany Uchwały Nr 369/7770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

396/8319/18

6 lutego

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

396/8320/18

6 lutego

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

396/8321/18

6 lutego

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

396/8322/18

6 lutego

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

396/8323/18

6 lutego

planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

396/8324/18

6 lutego

udzielenia pełnomocnictwa.

396/8325/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

396/8326/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania śp. Księdzu Kardynałowi Władysławowi Rubinowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

396/8327/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

396/8328/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

396/8329/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Mielcu na rzecz Skarbu Państwa.

396/8330/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 90 % bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

396/8331/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

396/8332/18

6 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8283_18.pdf)Uchwała Nr 396_8283_18.pdf8050 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8284_18.pdf)Uchwała Nr 396_8284_18.pdf6429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8285_18.pdf)Uchwała Nr 396_8285_18.pdf4779 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8286_18.pdf)Uchwała Nr 396_8286_18.pdf9387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8287_18.pdf)Uchwała Nr 396_8287_18.pdf4753 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8288_18.pdf)Uchwała Nr 396_8288_18.pdf7106 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8289_18.pdf)Uchwała Nr 396_8289_18.pdf7185 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8290_18.pdf)Uchwała Nr 396_8290_18.pdf4239 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8291_18.pdf)Uchwała Nr 396_8291_18.pdf3025 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8292_18.pdf)Uchwała Nr 396_8292_18.pdf5211 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8293_18.pdf)Uchwała Nr 396_8293_18.pdf4320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8294_18.pdf)Uchwała Nr 396_8294_18.pdf8013 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8295_18.pdf)Uchwała Nr 396_8295_18.pdf714 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8296_18.pdf)Uchwała Nr 396_8296_18.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8297_18.pdf)Uchwała Nr 396_8297_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8298_18.pdf)Uchwała Nr 396_8298_18.pdf2190 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8299_18.pdf)Uchwała Nr 396_8299_18.pdf1689 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8300_18.pdf)Uchwała Nr 396_8300_18.pdf1880 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8301_18.pdf)Uchwała Nr 396_8301_18.pdf1886 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8302_18.pdf)Uchwała Nr 396_8302_18.pdf2236 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8303_18.pdf)Uchwała Nr 396_8303_18.pdf1737 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8304_18.pdf)Uchwała Nr 396_8304_18.pdf2195 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8305_18.zip)Uchwała Nr 396_8305_18.zip7478 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8306_18.pdf)Uchwała Nr 396_8306_18.pdf885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8307_18.pdf)Uchwała Nr 396_8307_18.pdf703 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8308_18.pdf)Uchwała Nr 396_8308_18.pdf624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8309_18.pdf)Uchwała Nr 396_8309_18.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8310_18.pdf)Uchwała Nr 396_8310_18.pdf572 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8311_18.pdf)Uchwała Nr 396_8311_18.pdf515 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8312_18.pdf)Uchwała Nr 396_8312_18.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8313_18.pdf)Uchwała Nr 396_8313_18.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8314_18.pdf)Uchwała Nr 396_8314_18.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8315_18.pdf)Uchwała Nr 396_8315_18.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8316_18.pdf)Uchwała Nr 396_8316_18.pdf966 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8317_18.pdf)Uchwała Nr 396_8317_18.pdf6558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8318_18.pdf)Uchwała Nr 396_8318_18.pdf868 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8319_18.pdf)Uchwała Nr 396_8319_18.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8320_18.pdf)Uchwała Nr 396_8320_18.pdf935 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8321_18.pdf)Uchwała Nr 396_8321_18.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8322_18.pdf)Uchwała Nr 396_8322_18.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8323_18.pdf)Uchwała Nr 396_8323_18.pdf5579 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8324_18.pdf)Uchwała Nr 396_8324_18.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8325_18.pdf)Uchwała Nr 396_8325_18.pdf1330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8326_18.pdf)Uchwała Nr 396_8326_18.pdf1447 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8327_18.pdf)Uchwała Nr 396_8327_18.pdf1712 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8328_18.pdf)Uchwała Nr 396_8328_18.pdf3121 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8329_18.pdf)Uchwała Nr 396_8329_18.pdf1094 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8330_18.pdf)Uchwała Nr 396_8330_18.pdf1267 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8331_18.pdf)Uchwała Nr 396_8331_18.pdf961 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 396_8332_18.pdf)Uchwała Nr 396_8332_18.pdf1012 kB