Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

196/4001/20

08.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

196/4002/20

08.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

196/4003/20

08.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

196/4004/20

08.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

196/4005/20

08.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

196/4006/20

08.09.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

196/4007/20

08.09.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

196/4008/20

08.09.2020 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

196/4009/20

08.09.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”.

196/4010/20

08.09.2020 r.

zmiany uchwały Nr 148/3294/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap I”.

196/4011/20

08.09.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865”.

196/4012/20

08.09.2020 r.

przeprowadzenia kontroli w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

196/4013/20

08.09.2020 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

196/4014/20

08.09.2020 r.

powołania Komisji konkursowej do oceny zgłoszeń złożonych w ramach przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”.

196/4015/20

08.09.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka Akcyjna.

196/4016/20

08.09.2020 r.

zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej organizacji konkursu ,,PODKARPACKIE - moje miejsce na ziemi”.

196/4017/20

08.09.2020 r.

złożenia wniosków o dofinansowanie zadań.

196/4018/20

08.09.2020 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz programu jego działania.

196/4019/20

08.09.2020 r.

powołania Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

196/4020/20

08.09.2020 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na Dożynkach Wojewódzkich w miejscowości Zawada.

196/4021/20

08.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

196/4022/20

08.09.2020 r.

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

196/4023/20

08.09.2020 r.

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

196/4024/20

08.09.2020 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

196/4025/20

08.09.2020 r.

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”.

196/4026/20

08.09.2020 r.

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

196/4027/20

08.09.2020 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

196/4028/20

08.09.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

196/4029/20

08.09.2020 r.

przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

196/4030/20

08.09.2020 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zmień wspomaganie w mądre działanie” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

196/4031/20

08.09.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie automatycznej myjni endoskopowej.

196/4032/20

08.09.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 130/3048/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

196/4033/20

08.09.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego”.

196/4034/20

08.09.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

196/4035/20

08.09.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

196/4036/20

08.09.2020 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2020 roku.

196/4037/20

08.09.2020 r.

przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

196/4038/20

08.09.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

196/4039/20

08.09.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lokali użytkowych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18.

196/4040/20

08.09.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej.

196/4041/20

08.09.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stypendiów sportowych i nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe.