Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji wydarzenia pn. „Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku” w dniach 6-7 października 2018 r. w Beskidzie Niskim: Osławicy i okolicach Osławicy i Jaślisk.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2018 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji wydarzenia pn. „Redyk Karpacki - na pasterskim szlaku" w Ustrzykach Górnych.

Uległa zmianie treść zaproszenia do złożenia oferty (inny termin imprezy). W związku z tym termin składania ofert do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Termin składania ofert upływa 2 lutego 2018 roku o godzinie 9.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2018 r. o godz. 9.00.

Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00.

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2018 r. o godzinie 9.30.

 

W związku z omyłką pisarską, tj. umieszczeniem w sprawozdaniu oddziału firmy składającej ofertę poniżej korekta sprawozdania ofertowego. Korekta sprawozdania nie wpływa na punktację przyznaną złożonym ofertom oraz na wybór wykonawcy zamówienia.

Korekta sprawozdania ofertowego

 

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2018 r. o godzinie 9.30.

Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2018 r. o godz. 9.30.

Nazwa zadania: Usługa biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia transzy dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju za 2017 r. (sprawozdanie roczne).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 9 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 338, w zamkniętej kopercie.

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2017 roku, do godz. 11.45 w siedzibie Zamawiającego: ul. Lisa Kuli 13, Rzeszów, pok. 32

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.