Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 507 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lipca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarzadu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

507/10645/23

25.07.2023 r.

przyjęcia Regulaminu wyboru projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.09 Pomoc techniczna, Działanie FEPK.09.01 Pomoc techniczna, nr naboru FEPK.09.01-IZ.00-001/23.

507/10646/23

25.07.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.09 Pomoc techniczna, Działanie FEPK.09.01 Pomoc techniczna, nr naboru FEPK.09.01-IZ.00-001/23.

507/10647/23

25.07.2023 r.

zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 8 listopada 2022 r.

507/10648/23

25.07.2023 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

507/10649/23

25.07.2023 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

507/10650/23

25.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 481/9978/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

507/10651/23

25.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 481/9979/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

507/10652/23

25.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 490/10196/23 z dnia 23 maja 2023 r.

507/10653/23

25.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 490/10197/23 z dnia 23 maja 2023 r.

507/10654/23

25.07.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 487/10141/23 z dnia 16 maja 2023 r. zmienionej uchwałą nr 500/10455/23 z dnia 27 czerwca 2023 r.

507/10655/23

25.07.2023 r.

przyjęcia Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.04 Mobilność i łączność, Działanie FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie, nr naboru FEPK.04.01-IZ.00-002/23.

507/10656/23

25.07.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.04 Mobilność i łączność, Działanie FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie, nr naboru FEPK.04.01-IZ.00-002/23.

507/10657/23

25.07.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

507/10658/23

25.07.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

507/10659/23

25.07.2023 r.

przyjęcia stanowisko dotyczące nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych”, przez Gminę Strzyżów w związku z realizacją projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

507/10660/23

25.07.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0247/19 złożonego przez Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. Firma Budowlana w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

507/10661/23

25.07.2023 r.

promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

507/10662/23

25.07.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030.

507/10663/23

25.07.2023 r.

podpisania Aneksu nr 8 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

507/10664/23

25.07.2023 r.

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Program Regiony Rewitalizacji”.

507/10665/23

25.07.2023 r.

przyjęcia zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2023 r. realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

507/10666/23

25.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

507/10667/23

25.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

507/10668/23

25.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

507/10669/23

25.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

507/10670/23

25.07.2023 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

507/10671/23

25.07.2023 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

507/10672/23

25.07.2023 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Strzyżów.

507/10673/23

25.07.2023 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Krzywcza.

507/10674/23

25.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9718/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

507/10675/23

25.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9719/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

507/10676/23

25.07.2023 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie pojazdu szynowego SA-140, stanowiącego własność Województwa Podkarpackiego, celem zorganizowania specjalnego kursu na linii 101 w dniu 5 sierpnia 2023 r. na trasie Rzeszów Gł. – Jarosław – Basznia – Lubaczów – Horyniec Zdrój.

507/10677/23

25.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 404/8078/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2022 r. dotyczącej udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Podkarpackiego.

507/10678/23

25.07.2023 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

507/10679/23

25.07.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

507/10680/23

25.07.2023 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

507/10681/23

25.07.2023 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

507/10682/23

25.07.2023 r.

wyboru oferty na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023/2024 – Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców.

507/10683/23

25.07.2023 r.

wyboru ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023-2024 – realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.

507/10684/23

25.07.2023 r.

wyboru ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej w latach 2023/2024.

507/10685/23

25.07.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

507/10686/23

25.07.2023 r.

udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów przygranicznych” ("Raising environmental awareness among residents of borderland communities"), realizowanego w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

507/10687/23

25.07.2023 r.

udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów formalno-prawnych i finansowych związanych z uruchomieniem, realizacją i rozliczaniem projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” (akronim projektu LIFE Podkarpackie) objętego dofinansowaniem Programu LIFE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

507/10688/23

25.07.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

507/10689/23

25.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jasielski.

507/10690/23

25.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jasielski.

507/10691/23

25.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Tarnobrzeski.

507/10692/23

25.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów.

507/10693/23

25.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Gminy Bojanów.

507/10694/23

25.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przeworski.

507/10695/23

25.07.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

507/10696/23

25.07.2023 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

507/10697/23

25.07.2023 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na organizację w 2023 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

507/10698/23

25.07.2023 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie pieczy zastępczej.

507/10699/23

25.07.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 498/10435/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników mienia byłego Zakładu Aktywności Zawodowej „Aktywni Mimo Wszystko” w Rzeszowie na rzecz innych zakładów aktywności zawodowej.

507/10700/23

25.07.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

507/10701/23

25.07.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

507/10702/23

25.07.2023 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2023 r.

507/10703/23

25.07.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wniosku o budżet w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+.

507/10704/23

25.07.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa e-usług publicznych szczebla regionalnego”.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10645_23.zip)Uchwała Nr 507_10645_23.zip[KZ] Robert Kłak382 kB2023-08-03 11:482023-08-03 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10646_23.zip)Uchwała Nr 507_10646_23.zip[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-03 11:482023-08-03 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10647_23.zip)Uchwała Nr 507_10647_23.zip[KZ] Robert Kłak333 kB2023-08-03 11:482023-08-03 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10648_23.zip)Uchwała Nr 507_10648_23.zip[KZ] Robert Kłak7658 kB2023-08-03 11:482023-08-03 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10649_23.zip)Uchwała Nr 507_10649_23.zip[KZ] Robert Kłak6790 kB2023-08-03 11:492023-08-03 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10650_23.zip)Uchwała Nr 507_10650_23.zip[KZ] Robert Kłak418 kB2023-08-03 11:492023-08-03 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10651_23.zip)Uchwała Nr 507_10651_23.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2023-08-03 11:492023-08-03 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10652_23.zip)Uchwała Nr 507_10652_23.zip[KZ] Robert Kłak428 kB2023-08-03 11:512023-08-03 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10653_23.zip)Uchwała Nr 507_10653_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-08-03 11:512023-08-03 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10654_23.zip)Uchwała Nr 507_10654_23.zip[KZ] Robert Kłak394 kB2023-08-03 11:512023-08-03 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10655_23.zip)Uchwała Nr 507_10655_23.zip[KZ] Robert Kłak3197 kB2023-08-03 12:132023-08-03 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10656_23.zip)Uchwała Nr 507_10656_23.zip[KZ] Robert Kłak44 kB2023-08-03 12:132023-08-03 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10657_23.docx)Uchwała Nr 507_10657_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-03 12:132023-08-03 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10658_23.docx)Uchwała Nr 507_10658_23.docx[KZ] Robert Kłak45 kB2023-08-03 12:132023-08-03 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10659_23.zip)Uchwała Nr 507_10659_23.zip[KZ] Robert Kłak36 kB2023-08-03 12:142023-08-03 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10660_23.doc)Uchwała Nr 507_10660_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-08-03 12:142023-08-03 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10661_23.zip)Uchwała Nr 507_10661_23.zip[KZ] Robert Kłak74 kB2023-08-03 12:142023-08-03 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10662_23.docx)Uchwała Nr 507_10662_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-03 12:152023-08-03 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10663_23.zip)Uchwała Nr 507_10663_23.zip[KZ] Robert Kłak87 kB2023-08-03 12:152023-08-03 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10664_23.docx)Uchwała Nr 507_10664_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-03 12:152023-08-03 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10665_23.doc)Uchwała Nr 507_10665_23.doc[KZ] Robert Kłak32 kB2023-08-03 12:452023-08-03 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10666_23.doc)Uchwała Nr 507_10666_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-03 12:252023-08-03 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10667_23.doc)Uchwała Nr 507_10667_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-03 12:262023-08-03 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10668_23.doc)Uchwała Nr 507_10668_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-03 12:262023-08-03 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10669_23.doc)Uchwała Nr 507_10669_23.doc[KZ] Robert Kłak69 kB2023-08-03 12:262023-08-03 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10670_23.docx)Uchwała Nr 507_10670_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-03 12:262023-08-03 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10671_23.docx)Uchwała Nr 507_10671_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-03 12:272023-08-03 12:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10672_23.doc)Uchwała Nr 507_10672_23.doc[KZ] Robert Kłak50 kB2023-08-03 13:442023-08-03 13:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10673_23.doc)Uchwała Nr 507_10673_23.doc[KZ] Robert Kłak50 kB2023-08-03 13:442023-08-03 13:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10674_23.zip)Uchwała Nr 507_10674_23.zip[KZ] Robert Kłak24 kB2023-08-03 13:442023-08-03 13:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10675_23.zip)Uchwała Nr 507_10675_23.zip[KZ] Robert Kłak31 kB2023-08-03 13:442023-08-03 13:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10676_23.docx)Uchwała Nr 507_10676_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-03 13:452023-08-03 13:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10677_23.doc)Uchwała Nr 507_10677_23.doc[KZ] Robert Kłak47 kB2023-08-03 13:452023-08-03 13:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10678_23.docx)Uchwała Nr 507_10678_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-03 13:452023-08-03 13:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10679_23.docx)Uchwała Nr 507_10679_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-08-03 13:462023-08-03 13:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10680_23.docx)Uchwała Nr 507_10680_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-08-03 13:462023-08-03 13:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10681_23.doc)Uchwała Nr 507_10681_23.doc[KZ] Robert Kłak45 kB2023-08-03 13:552023-08-03 13:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10682_23.docx)Uchwała Nr 507_10682_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-08-03 13:552023-08-03 13:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10683_23.docx)Uchwała Nr 507_10683_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-08-03 13:562023-08-03 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10684_23.docx)Uchwała Nr 507_10684_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-08-03 13:562023-08-03 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10685_23.zip)Uchwała Nr 507_10685_23.zip[KZ] Robert Kłak55 kB2023-08-03 13:562023-08-03 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10686_23.docx)Uchwała Nr 507_10686_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-03 13:562023-08-03 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10687_23.docx)Uchwała Nr 507_10687_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-03 13:562023-08-03 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10688_23.docx)Uchwała Nr 507_10688_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-08-03 13:572023-08-03 13:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10689_23.docx)Uchwała Nr 507_10689_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-03 13:572023-08-03 13:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10690_23.docx)Uchwała Nr 507_10690_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-03 13:572023-08-03 13:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10691_23.docx)Uchwała Nr 507_10691_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-03 14:062023-08-03 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10692_23.docx)Uchwała Nr 507_10692_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-03 14:062023-08-03 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10693_23.docx)Uchwała Nr 507_10693_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-03 14:062023-08-03 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10694_23.docx)Uchwała Nr 507_10694_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-03 14:062023-08-03 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10695_23.docx)Uchwała Nr 507_10695_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-03 14:062023-08-03 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10696_23.zip)Uchwała Nr 507_10696_23.zip[KZ] Robert Kłak56 kB2023-08-03 14:072023-08-03 14:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10697_23.zip)Uchwała Nr 507_10697_23.zip[KZ] Robert Kłak47 kB2023-08-03 14:072023-08-03 14:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10698_23.zip)Uchwała Nr 507_10698_23.zip[KZ] Robert Kłak47 kB2023-08-03 14:072023-08-03 14:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10699_23.docx)Uchwała Nr 507_10699_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-03 14:072023-08-03 14:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10700_23.zip)Uchwała Nr 507_10700_23.zip[KZ] Robert Kłak96 kB2023-08-03 14:162023-08-03 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10701_23.docx)Uchwała Nr 507_10701_23.docx[KZ] Robert Kłak47 kB2023-08-03 14:162023-08-03 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10702_23.zip)Uchwała Nr 507_10702_23.zip[KZ] Robert Kłak46 kB2023-08-03 14:162023-08-03 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10703_23.docx)Uchwała Nr 507_10703_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-03 14:162023-08-03 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 507_10704_23.docx)Uchwała Nr 507_10704_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-08-03 14:162023-08-03 14:16

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi