Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
 

Karta informacyjna

Wprowadzanie pojazdów  i pojazdy wycofane z eksploatacji

Opis sprawy/zadania

Obowiązki wprowadzających pojazdy  oraz zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określają przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przepisy ustawy stosuje się do:

 • pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju,
 • pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia,
 • odpadów powstałych z pojazdów.

Przy czym pod pojęciem „pojazd” - rozumie się pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.

Kogo dotyczy

Obowiązki wprowadzających pojazdy:

Wprowadzającym pojazd zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy jest przedsiębiorca który jest producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu

Wprowadzający pojazdy jest zobowiązany do zapewnienia sieci zbierania pojazdów.
W przypadku nie zrealizowania obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów wprowadzający jest zobowiązany do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za brak sieci oraz obowiązków wprowadzających pojazdy znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu:

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stacja demontażu to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:

 • usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów są zobowiązani do:

 • posiadania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów).
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń o demontażu pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling, przekazanych przez przedsiębiorców prowadzących odzysk lub recykling,
 • osiągania poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Wymagane dokumenty

Wprowadzający pojazdy jest zobowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Marszałkowi  Województwa Mazowieckiego, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów są zobowiązani do:

w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Informacja o rodzajach sprawozdań za lata 2015 – 2018 oraz miejscu ich przekazywania dostępne są na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Opłaty

Wprowadzający pojazdy jest zobowiązany do zapewnienia sieci zbierania pojazdów.
W przypadku nie zrealizowania obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów wprowadzający jest zobowiązany do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Opłatę za brak sieci  należy wpłacić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Nr rachunku bankowego:

38 1130 1062 0000 0109 9520 0015

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za brak sieci oraz obowiązków wprowadzających pojazdy znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie osiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu jest obowiązany do obliczenia
i uiszczenia bez wezwania opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku
i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu wynosi:

 • 0,05 zł za każdy kilogram masy odpadów niezbędnej do osiągniecia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%,
 • 0,1 za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących
  z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%

Oplata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na rachunek bankowy Urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Do opłat za lata poprzednie do 2015 włącznie stosuje się przepisy dotychczasowe
(w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.).

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki  jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ww. ustawy.

Nr rachunku bankowego:

Województwo Podkarpackie

Santander Bank Polska S.A

Nr: 37 1090 2750 0000 0001 4752 0785

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

al. Łukasza Cieplińskiego 4

 

Wykaz numerów telefonów

 

Miejsce składania dokumentów

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Dokumenty w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów).należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

-

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty. Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje

Przed rozpoczęciem działalności z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji tj.: 

·         wprowadzający pojazdy,

·         prowadzący punkty zbierania pojazdów,

·         prowadzący stacje demontażu,

·         prowadzący strzępiarki;

jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach.

Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek pojazdy, także na potrzeby własne, podlegają przepisom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz w szczególnych przypadkach* mogą podlegać przepisom ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tym samym mają obowiązek dokonania wpisu do w/w rejestru również w zakresie wprowadzania tych produktów, w tym stanowiących części składowe lub przynależność do pojazdów tj.:

a) produktów wymienionych w zał. 4.a ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – opon, olejów, smarów;

b) baterii i akumulatorów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach.

c)  sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie   z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do posiadania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów).

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa; w przypadku gdy stacja demontażu położona jest na terenie zamkniętym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

* Pojazdy nie zostały zaliczone do żadnej z grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa też nie uwzględnia wyposażenia pojazdu obejmującego sprzęt elektryczny i elektroniczny  jako sprzęt podlegający tej ustawie. Na szczególną uwagę zasługuje art. 2 ust. 2 pkt 2  tej ustawy:   przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do sprzętu specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część urządzenia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy i który może spełniać swoją funkcję tylko jako część tego urządzenia.

Przedsiębiorca jednak będzie podlegał pod ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jeżeli wprowadzane pojazdy będą wyposażone w sprzęt inny niż fabrycznie montowany np. indywidualnie montowane systemy audio-video, systemy nawigacyjne, zestawy głośnomówiące itp.

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

1.03.2021 r.

Opublikował:

Ireneusz Grocholski

Data opublikowania:

01.03.2021 r.


 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi