UWAGA: 
 
                                                Od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
                                                z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami będzie można złożyć
                                                wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza BDO za pośrednictwem indywidualnego
                                                konta utworzonego przez marszałka województwa przy dokonywaniu wpisu do Rejestru BDO,
 
                                                     Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) będzie
                                                możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany),
                                                który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl. 
 
 
Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia
31 października 2020 r.,
z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia
11 września 2020 r.

(art. 237ea ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)). 

Karta informacyjna

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Opis sprawy/zadania

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określają przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.)
.

Przepisy ustawy stosuje się do:

·       pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju,

·       pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia,

·       odpadów powstałych z pojazdów.

Przy czym pod pojęciem „pojazd” - rozumie się pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.

Kogo dotyczy

Obowiązki wprowadzających pojazdy:

Wprowadzającym pojazd zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy jest przedsiębiorca który jest producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu

Wprowadzający pojazdy jest zobowiązany do zapewnienia sieci zbierania pojazdów.
W przypadku nie zrealizowania obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów wprowadzający jest zobowiązany do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Opłatę za brak sieci  należy wpłacić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za brak sieci oraz obowiązków wprowadzających pojazdy znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu:

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stacja demontażu to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:

 • usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów są zobowiązani do:

 • posiadania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów).
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń o demontażu pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling, przekazanych przez przedsiębiorców prowadzących odzysk lub recykling,

·           sporządzenia zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
,

 • sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o których mowa w art. 75 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
 • osiągania poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Wymagane dokumenty

Dokumenty do pobrania

Informacja o rodzajach sprawozdań i terminach i miejscu ich przekazywania dostępne są na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Opłaty

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie osiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu jest obowiązany do obliczenia
i uiszczenia bez wezwania opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku
i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu wynosi:

 • 0,05 zł za każdy kilogram masy odpadów niezbędnej do osiągniecia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%,
 • 0,1 za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących
  z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%

Oplata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na rachunek bankowy Urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Do opłat za lata poprzednie do 2015 włącznie stosuje się przepisy dotychczasowe
(w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.).

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki  jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ww. ustawy.

Nr rachunku bankowego:

Województwo Podkarpackie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Nr: 62 1020 4391 0000 6002 0167 4415

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

numery telefonów:

17 743 32 09 (stacje demontażu pojazdów) pok. 223

17 743 31 71, pok. 203

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zbiorcze, roczne sprawozdania należy przekazać na załączonych formularzach 
do 15 marca każdego roku za cały rok poprzedni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.)
.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje

Przed rozpoczęciem działalności z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji tj.: 

·         wprowadzający pojazdy,

·         prowadzący punkty zbierania pojazdów,

·         prowadzący stacje demontażu,

·         prowadzący strzępiarki;

jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek pojazdy, także na potrzeby własne, podlegają przepisom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932)
oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. poz. 1803 ze zm.), tym samym mają obowiązek dokonania wpisu do w/w rejestru również w zakresie wprowadzania produktów stanowiących części składowe lub przynależność do pojazdów tj.:

a) produktów wymienionych w zał. 4.a ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – opon, olejów, smarów;

b) baterii i akumulatorów o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do posiadania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów).

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa; w przypadku gdy stacja demontażu położona jest na terenie zamkniętym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

12.02.2019 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

14-02-2019

 

Karta informacyjna

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Opis sprawy/zadania

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określają przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.)
.

Przepisy ustawy stosuje się do:

·       pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju,

·       pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia,

·       odpadów powstałych z pojazdów.

Przy czym pod pojęciem „pojazd” - rozumie się pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.

Kogo dotyczy

Obowiązki wprowadzających pojazdy:

Wprowadzającym pojazd zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy jest przedsiębiorca który jest producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu

Wprowadzający pojazdy jest zobowiązany do zapewnienia sieci zbierania pojazdów.
W przypadku nie zrealizowania obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów wprowadzający jest zobowiązany do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Opłatę za brak sieci  należy wpłacić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za brak sieci oraz obowiązków wprowadzających pojazdy znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu:

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stacja demontażu to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:

 • usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów są zobowiązani do:

 • posiadania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów).
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń o demontażu pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
 • prowadzenia ewidencji zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling, przekazanych przez przedsiębiorców prowadzących odzysk lub recykling,

·           sporządzenia zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
,

 • sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o których mowa w art. 75 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
 • osiągania poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Wymagane dokumenty

Dokumenty do pobrania

Informacja o rodzajach sprawozdań i terminach i miejscu ich przekazywania dostępne są na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Opłaty

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie osiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu jest obowiązany do obliczenia
i uiszczenia bez wezwania opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku
i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu wynosi:

 • 0,05 zł za każdy kilogram masy odpadów niezbędnej do osiągniecia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%,
 • 0,1 za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących
  z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%

Oplata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na rachunek bankowy Urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Do opłat za lata poprzednie do 2015 włącznie stosuje się przepisy dotychczasowe
(w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.).

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki  jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ww. ustawy.

Nr rachunku bankowego:

Województwo Podkarpackie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Nr: 62 1020 4391 0000 6002 0167 4415

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

al. Łukasza Cieplińskiego 4

numery telefonów:

17 773 60 24  

17 860 67 16

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zbiorcze, roczne sprawozdania należy przekazać na załączonych formularzach 
do 15 marca każdego roku za cały rok poprzedni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.)
.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje

Przed rozpoczęciem działalności z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji tj.: 

·         wprowadzający pojazdy,

·         prowadzący punkty zbierania pojazdów,

·         prowadzący stacje demontażu,

·         prowadzący strzępiarki;

jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek pojazdy, także na potrzeby własne, podlegają przepisom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932)
oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. poz. 1803 ze zm.), tym samym mają obowiązek dokonania wpisu do w/w rejestru również w zakresie wprowadzania produktów stanowiących części składowe lub przynależność do pojazdów tj.:

a) produktów wymienionych w zał. 4.a ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – opon, olejów, smarów;

b) baterii i akumulatorów o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do posiadania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów).

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa; w przypadku gdy stacja demontażu położona jest na terenie zamkniętym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

12.02.2019 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

   .12.2018 r.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}