Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

224/4529/16

18.10.2016 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

224/4530/16

18.10.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

224/4531/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4532/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4533/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4534/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4535/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4536/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4537/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4538/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4539/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4540/16

18.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

224/4541/16

18.10.2016 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

224/4542/16

18.10.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

224/4543/16

18.10.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

224/4544/16

18.10.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

224/4545/16

18.10.2016 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

224/4546/16

18.10.2016 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt. I SA/Rz 529/16.

224/4547/16

18.10.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020.

224/4548/16

18.10.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Sędziszów Młp.

224/4549/16

18.10.2016 r.

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017.

224/4550/16

18.10.2016 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

224/4551/16

18.10.2016 r.

zmiany uchwały Nr 194/3967/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”.

224/4552/16

18.10.2016 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z EFRR związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”

224/4553/16

18.10.2016 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

224/4554/16

18.10.2016 r.

powołania Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków i sporządzenia list rankingowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017.

224/4555/16

18.10.2016 r.

powołania Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków i sporządzenia listy rankingowej w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017.

224/4556/16

18.10.2016 r.

zwolnienia cudzoziemca Olexandra Druzhynetsa z opłaty za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

224/4557/16

18.10.2016 r.

powołania członka Rady Nadzorczej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

224/4558/16

18.10.2016 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej.

224/4559/16

18.10.2016 r.

wyrażenia zgody na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń o łącznej powierzchni 46.58 m2 w budynku G przy ul. Korczyńskiej w Krośnie.

224/4560/16

18.10.2016 r.

przyjęcia darowizny od Gminy Miasto Leżajsk.

224/4561/16

18.10.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

224/4562/16

18.10.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

224/4563/16

18.10.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

224/4564/16

18.10.2016 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego

224/4565/16

18.10.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zbycie samochodów osobowych.

224/4566/16

18.10.2016 r.

przyjęcia Planu Działań nr 4/2016 w sektorze zdrowia na rok 2016 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

224/4567/16

18.10.2016 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

224/4568/16

18.10.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

224/4569/16

18.10.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

224/4570/16

18.10.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

224/4571/16

18.10.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

224/4572/16

18.10.2016 r.

ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

224/4573/16

18.10.2016 r. ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

224/4574/16

18.10.2016 r.

ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok Podkarpackiego dla Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

224/4575/16

18.10.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

224/4576/16

18.10.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

224/4577/16

18.10.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

224/4578/16

18.10.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego.

224/4579/16

18.10.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4529_16.pdf)Uchwała Nr 224_4529_16.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4530_16.zip)Uchwała Nr 224_4530_16.zip3036 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4531_16.pdf)Uchwała Nr 224_4531_16.pdf3548 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4532_16.pdf)Uchwała Nr 224_4532_16.pdf3852 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4533_16.pdf)Uchwała Nr 224_4533_16.pdf5600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4534_16.pdf)Uchwała Nr 224_4534_16.pdf3583 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4535_16.pdf)Uchwała Nr 224_4535_16.pdf5294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4536_16.pdf)Uchwała Nr 224_4536_16.pdf5190 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4537_16.pdf)Uchwała Nr 224_4537_16.pdf4166 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4538_16.pdf)Uchwała Nr 224_4538_16.pdf5298 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4539_16.pdf)Uchwała Nr 224_4539_16.pdf3637 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4540_16.pdf)Uchwała Nr 224_4540_16.pdf5307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4541_16.pdf)Uchwała Nr 224_4541_16.pdf2445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4542_16.zip)Uchwała Nr 224_4542_16.zip4425 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4543_16.zip)Uchwała Nr 224_4543_16.zip4730 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4544_16.zip)Uchwała Nr 224_4544_16.zip4640 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4545_16.pdf)Uchwała Nr 224_4545_16.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4546_16.pdf)Uchwała Nr 224_4546_16.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4547_16.pdf)Uchwała Nr 224_4547_16.pdf2090 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4548_16.pdf)Uchwała Nr 224_4548_16.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4549_16.zip)Uchwała Nr 224_4549_16.zip585 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4550_16.pdf)Uchwała Nr 224_4550_16.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4551_16.pdf)Uchwała Nr 224_4551_16.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4552_16.pdf)Uchwała Nr 224_4552_16.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4553_16.pdf)Uchwała Nr 224_4553_16.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4554_16.pdf)Uchwała Nr 224_4554_16.pdf998 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4555_16.pdf)Uchwała Nr 224_4555_16.pdf926 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4556_16.pdf)Uchwała Nr 224_4556_16.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4557_16.pdf)Uchwała Nr 224_4557_16.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4558_16.pdf)Uchwała Nr 224_4558_16.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4559_16.pdf)Uchwała Nr 224_4559_16.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4560_16.pdf)Uchwała Nr 224_4560_16.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4561_16.pdf)Uchwała Nr 224_4561_16.pdf2356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4562_16.pdf)Uchwała Nr 224_4562_16.pdf2666 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4563_16.pdf)Uchwała Nr 224_4563_16.pdf2151 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4564_16.pdf)Uchwała Nr 224_4564_16.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4565_16.pdf)Uchwała Nr 224_4565_16.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4566_16.zip)Uchwała Nr 224_4566_16.zip8274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4567_16.pdf)Uchwała Nr 224_4567_16.pdf508 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4568_16.pdf)Uchwała Nr 224_4568_16.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4569_16.pdf)Uchwała Nr 224_4569_16.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4570_16.pdf)Uchwała Nr 224_4570_16.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4571_16.pdf)Uchwała Nr 224_4571_16.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4572_16.pdf)Uchwała Nr 224_4572_16.pdf1403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4573_16.pdf)Uchwała Nr 224_4573_16.pdf1410 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 224_4574_16.pdf)Uchwała nr 224_4574_16.pdf1393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4575_16.pdf)Uchwała Nr 224_4575_16.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4576_16.pdf)Uchwała Nr 224_4576_16.pdf2000 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4577_16.pdf)Uchwała Nr 224_4577_16.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4578_16.pdf)Uchwała Nr 224_4578_16.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 224_4579_16.pdf)Uchwała Nr 224_4579_16.pdf4816 kB