Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

340/7312/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7313/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7314/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7315/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7316/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7317/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7318/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7319/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7320/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7321/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7322/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7323/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7324/17

19 września

rozpatrzenia protestu.

340/7325/17

19 września

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 366/17.

340/7326/17

19 września

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

340/7327/17

19 września

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

340/7328/17

19 września

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

340/7329/17

19 września

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

340/7330/17

19 września

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego w projekcie kluczowym pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, realizowanym przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

340/7331/17

19 września

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

340/7332/17

19 września

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Cieszanów.

340/7333/17

19 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

340/7334/17

19 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

340/7335/17

19 września

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

340/7336/17

19 września

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

340/7337/17

19 września

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

340/7338/17

19 września

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

340/7339/17

19 września

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

340/7340/17

19 września

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

340/7341/17

19 września

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

340/7342/17

19 września

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

340/7343/17

19 września

udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. administracyjnych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

340/7344/17

19 września

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej.

340/7345/17

19 września

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.

340/7346/17

19 września

wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Lubelskim porozumienia w zakresie nadzoru nad wspólnymi parkami krajobrazowymi położonymi na terenie obydwu województw.

340/7347/17

19 września

zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”.

340/7348/17

19 września

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej- zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej - wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018-2022.

340/7349/17

19 września

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4834/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 275/5505/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r.

340/7350/17

19 września

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4826/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

340/7351/17

19 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.