Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

255/5018/21

23.02.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

255/5019/21

23.02.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

255/5020/21

23.02.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

255/5021/21

23.02.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

255/5022/21

23.02.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

255/5023/21

23.02.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

255/5024/21

23.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021r.

255/5025/21

23.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych na 2021 rok realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

255/5026/21

23.02.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 144/3224/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia listy projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach project pipeline.

255/5027/21

23.02.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

255/5028/21

23.02.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

255/5029/21

23.02.2021 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21.

255/5030/21

23.02.2021 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania
i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020,
nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21.

255/5031/21

23.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

255/5032/21

23.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

255/5033/21

23.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

255/5034/21

23.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

255/5035/21

23.02.2021 r.

nieodpłatnego przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie odśnieżarki wirnikowej ZIŁ D-470.

255/5036/21

23.02.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5037/21

23.02.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5038/21

23.02.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5039/21

23.02.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5040/21

23.02.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5041/21

23.02.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5042/21

23.02.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5043/21

23.02.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

255/5044/21

23.02.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

255/5045/21

23.02.2021 r.

wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

255/5046/21

23.02.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

255/5047/21

23.02.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

255/5048/21

23.02.2021 r.

udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

255/5049/21

23.02.2021 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

255/5050/21

23.02.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

255/5051/21

23.02.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

255/5052/21

23.02.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 r.

255/5053/21

23.02.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

255/5054/21

23.02.2021 r.

wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury.

255/5055/21

23.02.2021 r.

wyrażenia dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

255/5056/21

23.02.2021 r.

wyrażenia Dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

255/5057/21

23.02.2021 r.

wyrażenia dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

255/5058/21

23.02.2021 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

255/5059/21

23.02.2021 r.

przyznania stypendiów sportowych w 2021 roku.

255/5060/21

23.02.2021 r.

zatwierdzenia projektu aneksu umowy IRU.

255/5061/21

23.02.2021 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarosławskiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

255/5062/21

23.02.2021 r.

wyrażenia opinii o projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa.

255/5063/21

23.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej        w Rzeszowie w ramach budżetu na 2021 r.

255/5064/21

23.02.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

255/5065/21

23.02.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

255/5066/21

23.02.2021 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r.

255/5067/21

23.02.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

255/5068/21

23.02.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

255/5069/21

23.02.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5018_21.pdf)Uchwała Nr 255_5018_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek387 kB2021-03-03 10:222021-03-03 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5019_21.pdf)Uchwała Nr 255_5019_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek373 kB2021-03-03 10:222021-03-03 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5020_21.pdf)Uchwała Nr 255_5020_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek457 kB2021-03-03 10:222021-03-03 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5021_21.pdf)Uchwała Nr 255_5021_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek388 kB2021-03-03 10:232021-03-03 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5022_21.pdf)Uchwała Nr 255_5022_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek381 kB2021-03-03 10:232021-03-03 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5023_21.zip)Uchwała Nr 255_5023_21.zip[KZ] Karolina Ciołek272 kB2021-03-03 10:232021-03-03 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5024_21.zip)Uchwała Nr 255_5024_21.zip[KZ] Karolina Ciołek273 kB2021-03-03 10:232021-03-03 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5025_21.zip)Uchwała Nr 255_5025_21.zip[KZ] Karolina Ciołek290 kB2021-03-03 10:232021-03-03 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5026_21.pdf)Uchwała Nr 255_5026_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek160 kB2021-03-03 10:242021-03-03 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5027_21.pdf)Uchwała Nr 255_5027_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek224 kB2021-03-03 10:242021-03-03 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5028_21.pdf)Uchwała Nr 255_5028_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek178 kB2021-03-03 10:242021-03-03 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5029_21.zip)Uchwała Nr 255_5029_21.zip[KZ] Karolina Ciołek5102 kB2021-03-03 10:542021-03-03 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5030_21.zip)Uchwała Nr 255_5030_21.zip[KZ] Karolina Ciołek356 kB2021-03-03 10:552021-03-03 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5031_21.zip)Uchwała Nr 255_5031_21.zip[KZ] Karolina Ciołek326 kB2021-03-03 10:552021-03-03 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5032_21.zip)Uchwała Nr 255_5032_21.zip[KZ] Karolina Ciołek260 kB2021-03-03 10:552021-03-03 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5033_21.zip)Uchwała Nr 255_5033_21.zip[KZ] Karolina Ciołek255 kB2021-03-03 10:552021-03-03 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5034_21.zip)Uchwała Nr 255_5034_21.zip[KZ] Karolina Ciołek326 kB2021-03-03 10:562021-03-03 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5035_21.pdf)Uchwała Nr 255_5035_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-03-03 10:562021-03-03 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5036_21.pdf)Uchwała Nr 255_5036_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-03-03 10:562021-03-03 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5037_21.pdf)Uchwała Nr 255_5037_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-03-03 10:572021-03-03 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5038_21.pdf)Uchwała Nr 255_5038_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-03-03 10:572021-03-03 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5039_21.pdf)Uchwała Nr 255_5039_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-03-03 10:582021-03-03 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5040_21.pdf)Uchwała Nr 255_5040_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-03-03 10:582021-03-03 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5041_21.pdf)Uchwała Nr 255_5041_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-03-03 10:582021-03-03 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5042_21.pdf)Uchwała Nr 255_5042_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-03-03 10:582021-03-03 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5043_21.zip)Uchwała Nr 255_5043_21.zip[KZ] Karolina Ciołek276 kB2021-03-03 10:582021-03-03 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5044_21.zip)Uchwała Nr 255_5044_21.zip[KZ] Karolina Ciołek274 kB2021-03-03 10:592021-03-03 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5045_21.pdf)Uchwała Nr 255_5045_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-03-03 11:032021-03-03 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5046_21.pdf)Uchwała Nr 255_5046_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek222 kB2021-03-03 11:032021-03-03 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5047_21.pdf)Uchwała Nr 255_5047_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek358 kB2021-03-03 11:032021-03-03 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5048_21.pdf)Uchwała Nr 255_5048_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-03-03 11:032021-03-03 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5049_21.pdf)Uchwała Nr 255_5049_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-03-03 11:032021-03-03 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5050_21.pdf)Uchwała Nr 255_5050_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-03-03 11:032021-03-03 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5051_21.pdf)Uchwała Nr 255_5051_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-03-03 11:042021-03-03 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5052_21.zip)Uchwała Nr 255_5052_21.zip[KZ] Karolina Ciołek2279 kB2021-03-03 11:042021-03-03 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5053_21.zip)Uchwała Nr 255_5053_21.zip[KZ] Karolina Ciołek280 kB2021-03-03 11:042021-03-03 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5054_21.pdf)Uchwała Nr 255_5054_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-03-03 11:052021-03-03 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5055_21.pdf)Uchwała Nr 255_5055_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek122 kB2021-03-03 11:052021-03-03 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5056_21.pdf)Uchwała Nr 255_5056_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-03-03 11:052021-03-03 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5057_21.pdf)Uchwała Nr 255_5057_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-03-03 11:062021-03-03 11:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5058_21.pdf)Uchwała Nr 255_5058_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek157 kB2021-03-03 11:122021-03-03 11:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5059_21.pdf)Uchwała Nr 255_5059_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek309 kB2021-03-03 11:122021-03-03 11:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5060_21.zip)Uchwała Nr 255_5060_21.zip[KZ] Karolina Ciołek425 kB2021-03-03 11:142021-03-03 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5061_21.pdf)Uchwała Nr 255_5061_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-03-03 11:162021-03-03 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5062_21.pdf)Uchwała Nr 255_5062_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek122 kB2021-03-03 11:182021-03-03 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5063_21.pdf)Uchwała Nr 255_5063_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek211 kB2021-03-03 11:182021-03-03 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5064_21.zip)Uchwała Nr 255_5064_21.zip[KZ] Karolina Ciołek341 kB2021-03-03 11:182021-03-03 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5065_21.pdf)Uchwała Nr 255_5065_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek142 kB2021-03-03 11:202021-03-03 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5066_21.zip)Uchwała Nr 255_5066_21.zip[KZ] Karolina Ciołek269 kB2021-03-03 11:202021-03-03 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5067_21.pdf)Uchwała Nr 255_5067_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-03-03 11:212021-03-03 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5068_21.pdf)Uchwała Nr 255_5068_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek160 kB2021-03-03 11:212021-03-03 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 255_5069_21.zip)Uchwała Nr 255_5069_21.zip[KZ] Karolina Ciołek519 kB2021-03-03 11:212021-03-03 11:21