Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 523 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 września 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

523/10976/23

12.09.2023 r.

zmiany Uchwały 75/1957/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

523/10977/23

12.09.2023 r.

udzielenia upoważnienia do zlecania płatności ze środków europejskich w ramach priorytetu 1-6 oraz 8 programu FEP 2021-2027.

523/10978/23

12.09.2023 r.

zatwierdzenia Informacji o wynikach oceny projektu złożonego w odpowiedzi na nabór oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.05 Kultura, nr naboru FEPK.05.05-IZ.00-001/23.

523/10979/23

12.09.2023 r.

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

523/10980/23

12.09.2023 r.

przyjęcia Regulaminu wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027nr FEPK.01.03-IZ.00-002/23.

523/10981/23

12.09.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nr FEPK.01.03-IZ.00-002/23.

523/10982/23

12.09.2023 r.

wyrażenia woli przystąpienia do ubiegania się o przyznanie Województwu Podkarpackiemu tytułu Regionalnej Doliny Innowacji.

523/10983/23

12.09.2023 r.

zmiany uchwały nr 404/8092/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli wykonywania przez Koncesjonariusza - CWK Operator Sp. z o.o. postanowień umowy koncesji w I kwartale 2022 r., zmienionej uchwałą nr 433/8785/22 z dnia 24 października 2022 r., uchwałą nr 486/10107/23 z 9 maja 2023 r. oraz uchwałą nr 500/10469/23 z 27 czerwca 2023 r.

523/10984/23

12.09.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2023 r. realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”.

523/10985/23

12.09.2023 r.

zmiany wzoru aneksu do umowy nr OR-IV.273.1.44.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

523/10986/23

12.09.2023 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Mielec.

523/10987/23

12.09.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

523/10988/23

12.09.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

523/10989/23

12.09.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9716/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

523/10990/23

12.09.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9718/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

523/10991/23

12.09.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9719/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

523/10992/23

12.09.2023 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

523/10993/23

12.09.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

523/10994/23

12.09.2023 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas wydarzenia World for Ukraine Summit.

523/10995/23

12.09.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną dziedzictwa narodowego na realizację projektu twórczego w roku 2024.

523/10996/23

12.09.2023 r.

ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

523/10997/23

12.09.2023 r.

zawarcia umów o udzielenie przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach kontynuacji programu pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach - II”.

523/10998/23

12.09.2023 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

523/10999/23

12.09.2023 r.

powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023-2024.

523/11000/23

12.09.2023 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowań związanych z aktualizacją programów ochrony powietrza.

523/11001/23

12.09.2023 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

523/11002/23

12.09.2023 r.

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Zaczerniu gmina Trzebownisko, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

523/11003/23

12.09.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

523/11004/23

12.09.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

523/11005/23

12.09.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie: budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

523/11006/23

12.09.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

523/11007/23

12.09.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej.

523/11008/23

12.09.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 439/8992/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów działania zakładów aktywności zawodowej na 2023 rok ze zmianami.

523/11009/23

12.09.2023 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku”.

523/11010/23

12.09.2023 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2024-2030.

523/11011/23

12.09.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

523/11012/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu własnego pn. ”Orientuj się!” w ramach naboru nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 przez Województwo Podkarpackie/ Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu 7 – Kapitał Ludzki Gotowy do zmian, Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

523/11013/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu własnego pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, w ramach Inwestycji A.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy w zakresie obejmującym „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych’’.

523/11014/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych - edycja I.

523/11015/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów - edycja I.

523/11016/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I.

523/11017/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

523/11018/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

523/11019/23

12.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Województwa Podkarpackiego za 2023 i 2024 rok.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10976_23.doc)Uchwała Nr 523_10976_23.doc[KZ] Robert Kłak52 kB2023-09-19 11:402023-09-19 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10977_23.docx)Uchwała Nr 523_10977_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-09-19 11:402023-09-19 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10978_23.docx)Uchwała Nr 523_10978_23.docx[KZ] Robert Kłak42 kB2023-09-19 11:412023-09-19 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10979_23.zip)Uchwała Nr 523_10979_23.zip[KZ] Robert Kłak50 kB2023-09-19 11:412023-09-19 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10980_23.zip)Uchwała Nr 523_10980_23.zip[KZ] Robert Kłak1378 kB2023-09-19 11:412023-09-19 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10981_23.zip)Uchwała Nr 523_10981_23.zip[KZ] Robert Kłak52 kB2023-09-19 11:512023-09-19 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10982_23.docx)Uchwała Nr 523_10982_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-09-19 11:512023-09-19 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10983_23.docx)Uchwała Nr 523_10983_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-09-19 11:512023-09-19 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10984_23.doc)Uchwała Nr 523_10984_23.doc[KZ] Robert Kłak43 kB2023-09-19 11:512023-09-19 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10985_23.zip)Uchwała Nr 523_10985_23.zip[KZ] Robert Kłak37 kB2023-09-19 11:512023-09-19 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10986_23.doc)Uchwała Nr 523_10986_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-09-19 11:522023-09-19 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10987_23.doc)Uchwała Nr 523_10987_23.doc[KZ] Robert Kłak71 kB2023-09-19 11:522023-09-19 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10988_23.doc)Uchwała Nr 523_10988_23.doc[KZ] Robert Kłak71 kB2023-09-19 11:522023-09-19 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10989_23.zip)Uchwała Nr 523_10989_23.zip[KZ] Robert Kłak31 kB2023-09-19 11:522023-09-19 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10990_23.zip)Uchwała Nr 523_10990_23.zip[KZ] Robert Kłak25 kB2023-09-19 11:592023-09-19 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10991_23.zip)Uchwała Nr 523_10991_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-09-19 11:592023-09-19 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10992_23.docx)Uchwała Nr 523_10992_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-09-19 11:592023-09-19 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10993_23.docx)Uchwała Nr 523_10993_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-09-19 11:592023-09-19 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10994_23.docx)Uchwała Nr 523_10994_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-09-19 11:592023-09-19 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10995_23.zip)Uchwała Nr 523_10995_23.zip[KZ] Robert Kłak31 kB2023-09-19 12:002023-09-19 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10996_23.docx)Uchwała Nr 523_10996_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-09-19 12:002023-09-19 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10997_23.docx)Uchwała Nr 523_10997_23.docx[KZ] Robert Kłak44 kB2023-09-19 12:002023-09-19 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10998_23.docx)Uchwała Nr 523_10998_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-09-19 12:082023-09-19 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_10999_23.docx)Uchwała Nr 523_10999_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-09-19 12:082023-09-19 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11000_23.docx)Uchwała Nr 523_11000_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-09-19 12:132023-09-19 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11001_23.docx)Uchwała Nr 523_11001_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-09-19 12:132023-09-19 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11002_23.doc)Uchwała Nr 523_11002_23.doc[KZ] Robert Kłak47 kB2023-09-19 12:142023-09-19 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11003_23.docx)Uchwała Nr 523_11003_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-09-19 12:142023-09-19 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11004_23.docx)Uchwała Nr 523_11004_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-09-19 12:142023-09-19 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11005_23.zip)Uchwała Nr 523_11005_23.zip[KZ] Robert Kłak154 kB2023-09-19 12:142023-09-19 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11006_23.zip)Uchwała Nr 523_11006_23.zip[KZ] Robert Kłak154 kB2023-09-19 12:142023-09-19 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11007_23.docx)Uchwała Nr 523_11007_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-09-19 12:152023-09-19 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11008_23.docx)Uchwała Nr 523_11008_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-09-19 12:152023-09-19 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11009_23.zip)Uchwała Nr 523_11009_23.zip[KZ] Robert Kłak2351 kB2023-09-19 12:152023-09-19 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11010_23.docx)Uchwała Nr 523_11010_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-09-19 12:222023-09-19 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11011_23.zip)Uchwała Nr 523_11011_23.zip[KZ] Robert Kłak85 kB2023-09-19 12:222023-09-19 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11012_23.docx)Uchwała Nr 523_11012_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-09-19 12:232023-09-19 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11013_23.docx)Uchwała Nr 523_11013_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-09-19 12:232023-09-19 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11014_23.docx)Uchwała Nr 523_11014_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-09-19 12:232023-09-19 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11015_23.docx)Uchwała Nr 523_11015_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-09-19 12:232023-09-19 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11016_23.docx)Uchwała Nr 523_11016_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-09-19 12:242023-09-19 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11017_23.zip)Uchwała Nr 523_11017_23.zip[KZ] Robert Kłak193 kB2023-09-19 12:242023-09-19 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11018_23.zip)Uchwała Nr 523_11018_23.zip[KZ] Robert Kłak3145 kB2023-09-19 12:242023-09-19 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 523_11019_23.docx)Uchwała Nr 523_11019_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-09-19 12:242023-09-19 12:24

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi