Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

117/2509/15

24.11.2015 r.

przekazania oświetlenia mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów na rzecz Gminy Bojanów.

117/2510/15

24.11.2015 r.

przekazania oświetlenia mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna na rzecz Gminy Cisna.

117/2511/15

24.11.2015 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

117/2512/15

24.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

117/2513/15

24.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

117/2514/15

24.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

117/2515/15

24.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

117/2516/15

24.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

117/2517/15

24.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

117/2518/15

24.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

117/2519/15

24.11.2015 r.

przyjęcia wzoru Porozumienia z firmą Asseco Poland S.A. określającego zasady integracji kolejnych podkarpackich placówek ochrony zdrowia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

117/2520/15

24.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 74/1601/15 z dnia 7 lipca 2015 w sprawie powołania Komitetu Sterującego instytucji ochrony i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej pod roboczą nazwą Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 94/2109/15 /14 z dnia 22 września 2015 r.

117/2521/15

24.11.2015 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

117/2522/15

24.11.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

117/2523/15

24.11.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

117/2524/15

24.11.2015 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

117/2525/15

24.11.2015 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

117/2526/15

24.11.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

117/2527/15

24.11.2015 r.

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej  w roku  2015 (z późn. zm.).

117/2528/15

24.11.2015 r.

powołania Zespołu oceniającego w celu realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

117/2529/15

24.11.2015 r.

organizacji spotkania informacyjnego dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” - na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

117/2530/15

24.11.2015 r.

przygotowania prezentacji regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

117/2531/15

24.11.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w  ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

117/2532/15

24.11.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

117/2533/15

24.11.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie aparatu USG okulistycznego.

117/2534/15

24.11.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie samochodu osobowego.

117/2535/15

24.11.2015 r.

zmiany uchwały nr 84/1920/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2015 r. zadań w  zakresie wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

117/2536/15

24.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9927/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na 2015 rok Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie działającego przy ul. Armii Krajowej 3 oraz przy ul. Lwowskiej 21, zmienioną Uchwałą Nr 72/1549/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

117/2537/15

24.11.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bliżej siebie” przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „OGNIWO”.

117/2538/15

24.11.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

117/2539/15

24.11.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

117/2540/15

24.11.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

117/2541/15

24.11.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

117/2542/15

24.11.2015 r.

rozpatrzenia wezwania Pani Agnieszki Mnich prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Agnieszka Mnich, ul. Kopernika 86, 36-040 Boguchwała do usunięcia naruszenia prawa.

117/2543/15

24.11.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

117/2544/15

24.11.2015 r.

przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

117/2545/15

24.11.2015 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umów najmu pomieszczeń.

117/2546/15

24.11.2015 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

117/2547/15

24.11.2015 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

117/2548/15

24.11.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2549/15

24.11.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2550/15

24.11.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2551/15

24.11.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2552/15

24.11.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2553/15

24.11.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2554/15

24.11.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2555/15

24.11.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

117/2556/15

24.11.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych dla Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO.

117/2557/15

24.11.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

117/2558/15

24.11.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

117/2559/15

24.11.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

117/2560/15

24.11.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

117/2561/15

24.11.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych dla Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

117/2562/15

24.11.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015.

117/2563/15

24.11.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015.

117/2564/15

24.11.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

117/2565/15

24.11.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

117/2566/15

24.11.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

117/2567/15

24.11.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

117/2568/15

24.11.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

117/2569/15

24.11.2015 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

117/2570/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego.

117/2571/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

117/2572/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

117/2573/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie funkcjonowania ratownictwa medycznego.

117/2574/15

24.11.2015 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

117/2575/15

24.11.2015 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

117/2576/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniająca Uchwałę numer II/13/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

117/2577/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniająca uchwałę numer II/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

117/2578/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniająca uchwałę numer II/9/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

117/2579/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/12/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

117/2580/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniająca uchwałę numer II/11/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

117/2581/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/2/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

117/2582/15

24.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/7/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2509_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2509_15.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2510_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2510_15.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2511_15.zip)Uchwała_Nr_117_2511_15.zip4329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2512_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2512_15.pdf617 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2513_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2513_15.pdf618 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2514_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2514_15.pdf634 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2515_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2515_15.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2516_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2516_15.pdf615 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2517_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2517_15.pdf683 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2518_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2518_15.pdf650 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2519_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2519_15.pdf1122 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2520_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2520_15.pdf461 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2521_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2521_15.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2522_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2522_15.pdf1689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2523_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2523_15.pdf909 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2524_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2524_15.pdf269 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2525_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2525_15.pdf774 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2526_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2526_15.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2527_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2527_15.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2528_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2528_15.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2529_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2529_15.pdf518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2530_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2530_15.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2531_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2531_15.pdf1535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2532_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2532_15.pdf1437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2533_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2533_15.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2534_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2534_15.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2535_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2535_15.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2536_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2536_15.pdf1094 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2537_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2537_15.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2538_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2538_15.pdf1021 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2539_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2539_15.pdf918 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2540_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2540_15.pdf2753 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2541_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2541_15.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2542_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2542_15.pdf1098 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2543_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2543_15.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2544_15.zip)Uchwała_Nr_117_2544_15.zip3802 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2545_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2545_15.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2546_15.zip)Uchwała_Nr_117_2546_15.zip17965 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2547_15.zip)Uchwała_Nr_117_2547_15.zip1665 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2548_15.zip)Uchwała_Nr_117_2548_15.zip20919 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2549_15.zip)Uchwała_Nr_117_2549_15.zip1151 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2550_15.zip)Uchwała_Nr_117_2550_15.zip25287 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2551_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2551_15.pdf1834 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2552_15.zip)Uchwała_Nr_117_2552_15.zip37640 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2553_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2553_15.pdf2071 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2554_15.zip)Uchwała_Nr_117_2554_15.zip38499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2555_15.zip)Uchwała_Nr_117_2555_15.zip1283 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2556_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2556_15.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2557_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2557_15.pdf1525 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2558_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2558_15.pdf1499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2559_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2559_15.pdf533 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2560_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2560_15.pdf1122 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2561_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2561_15.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2562_15.zip)Uchwała_Nr_117_2562_15.zip35617 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2563_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2563_15.pdf1616 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2564_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2564_15.pdf1401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2565_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2565_15.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2566_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2566_15.pdf2230 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2567_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2567_15.pdf1675 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2568_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2568_15.pdf1548 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2569_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2569_15.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2570_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2570_15.pdf595 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2571_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2571_15.pdf706 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2572_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2572_15.pdf698 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2573_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2573_15.pdf1101 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2574_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2574_15.pdf1179 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2575_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2575_15.pdf2819 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2576_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2576_15.pdf539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2577_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2577_15.pdf518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2578_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2578_15.pdf537 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2579_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2579_15.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2580_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2580_15.pdf537 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2581_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2581_15.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_117_2582_15.pdf)Uchwała_Nr_117_2582_15.pdf511 kB