Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

128/2965/20

02.03.2020 r.

ogłoszenia terminu naboru wniosków o dotacje celowe z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego na 2020 rok.

128/2966/20

02.03.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

128/2967/20

02.03.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

128/2968/20

02.03.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

128/2969/20

02.03.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

128/2970/20

02.03.2020 r.

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektów nr RPPK.06.01.00-18-0019/17 i RPPK.06.01.00-18-0020/17 planowanych do realizacji przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

128/2971/20

02.03.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II” nr RPPK.03.01.00-18-0522/17 realizowanego przez MARKO Dziki Władysław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

128/2972/20

02.03.2020 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

128/2973/20

02.03.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

128/2974/20

02.03.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

128/2975/20

02.03.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Lubaczów.

128/2976/20

02.03.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Żołynia.

128/2977/20

02.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

128/2978/20

02.03.2020 r.

przyjęcia wzoru umowy określającej tryb i zasady przekazywania dotacji w postaci rekompensaty przeznaczonej na sfinansowanie strat ponoszonych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

128/2979/20

02.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

128/2980/20

02.03.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych, na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

128/2981/20

02.03.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 90/2194/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 października 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa Podkarpackiego do Komitetu Sterującego Projektem polegającym na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

128/2982/20

02.03.2020 r.

upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” POIS.05.02.00-00-0021/17.

128/2983/20

02.03.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

128/2984/20

02.03.2020 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

128/2985/20

02.03.2020 r.

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

128/2986/20

02.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

128/2987/20

02.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

128/2988/20

02.03.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 92/2227/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przekazania do opiniowania oraz uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie.

128/2989/20

02.03.2020 r.

współorganizacji wydarzenia związanego z promocją podkarpackiej żywności tradycyjnej i regionalnej.

128/2990/20

02.03.2020 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

128/2991/20

02.03.2020 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

128/2992/20

02.03.2020 r.

zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

128/2993/20

02.03.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

128/2994/20

02.03.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji zdrowia pn. „Ruch to zdrowie”.

128/2995/20

02.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”.

128/2996/20

02.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”.

128/2997/20

02.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. zakup okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, zakup kardiomonitorów i respiratorów)”.

128/2998/20

02.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu”.

128/2999/20

02.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej - II etap realizacji”.

128/3000/20

02.03.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020”.

128/3001/20

02.03.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

128/3002/20

02.03.2020 r.

złożenia sprawozdania z realizacji planu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie za rok 2019 oraz przyjęcia planu działania na rok 2020.

128/3003/20

02.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

128/3004/20

02.03.2020 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

128/3005/20

02.03.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

128/3006/20

02.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Żurawica.

128/3007/20

02.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław.

128/3008/20

02.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2965_20.pdf)Uchwała Nr 128_2965_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2168 kB2020-03-13 14:202020-03-13 14:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2966_20.pdf)Uchwała Nr 128_2966_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek11793 kB2020-03-13 14:202020-03-13 14:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2967_20.pdf)Uchwała Nr 128_2967_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek5891 kB2020-03-13 14:202020-03-13 14:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2968_20.pdf)Uchwała Nr 128_2968_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek5897 kB2020-03-13 14:202020-03-13 14:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2969_20.pdf)Uchwała Nr 128_2969_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek5670 kB2020-03-13 14:212020-03-13 14:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2970_20.pdf)Uchwała Nr 128_2970_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1829 kB2020-03-13 14:212020-03-13 14:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2971_20.pdf)Uchwała Nr 128_2971_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1813 kB2020-03-13 14:212020-03-13 14:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2972_20.zip)Uchwała Nr 128_2972_20.zip[KZ] Karolina Ciołek7365 kB2020-03-13 14:212020-03-13 14:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2973_20.pdf)Uchwała Nr 128_2973_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek3798 kB2020-03-13 14:542020-03-13 14:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2974_20.pdf)Uchwała Nr 128_2974_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2068 kB2020-03-13 14:242020-03-13 14:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2975_20.pdf)Uchwała Nr 128_2975_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek419 kB2020-03-13 14:242020-03-13 14:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2976_20.pdf)Uchwała Nr 128_2976_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek374 kB2020-03-13 14:292020-03-13 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2977_20.pdf)Uchwała Nr 128_2977_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek631 kB2020-03-13 14:292020-03-13 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2978_20.zip)Uchwała Nr 128_2978_20.zip[KZ] Karolina Ciołek7207 kB2020-03-13 14:292020-03-13 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2979_20.pdf)Uchwała Nr 128_2979_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek433 kB2020-03-13 14:292020-03-13 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2980_20.pdf)Uchwała Nr 128_2980_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek344 kB2020-03-13 14:302020-03-13 14:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2981_20.pdf)Uchwała Nr 128_2981_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek723 kB2020-03-13 14:302020-03-13 14:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2982_20.pdf)Uchwała Nr 128_2982_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek844 kB2020-03-13 14:302020-03-13 14:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2983_20.pdf)Uchwała Nr 128_2983_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek5949 kB2020-03-13 14:302020-03-13 14:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2984_20.pdf)Uchwała Nr 128_2984_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2337 kB2020-03-13 14:302020-03-13 14:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2985_20.pdf)Uchwała Nr 128_2985_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1068 kB2020-03-13 14:312020-03-13 14:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2986_20.pdf)Uchwała Nr 128_2986_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek342 kB2020-03-13 14:312020-03-13 14:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2987_20.pdf)Uchwała Nr 128_2987_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek658 kB2020-03-13 14:312020-03-13 14:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2988_20.pdf)Uchwała Nr 128_2988_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek312 kB2020-03-13 14:322020-03-13 14:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2989_20.pdf)Uchwała Nr 128_2989_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek326 kB2020-03-13 14:322020-03-13 14:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2990_20.pdf)Uchwała Nr 128_2990_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1938 kB2020-03-13 14:322020-03-13 14:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2991_20.pdf)Uchwała Nr 128_2991_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1903 kB2020-03-13 14:332020-03-13 14:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2992_20.pdf)Uchwała Nr 128_2992_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1060 kB2020-03-13 14:332020-03-13 14:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2993_20.pdf)Uchwała Nr 128_2993_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1846 kB2020-03-13 14:332020-03-13 14:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2994_20.pdf)Uchwała Nr 128_2994_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1930 kB2020-03-13 14:332020-03-13 14:33
Pobierz plik (uchwała Nr 128_2995_20.pdf)uchwała Nr 128_2995_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2600 kB2020-03-13 14:572020-03-13 14:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2996_20.pdf)Uchwała Nr 128_2996_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2392 kB2020-03-13 14:342020-03-13 14:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2997_20.pdf)Uchwała Nr 128_2997_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2400 kB2020-03-13 14:342020-03-13 14:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2998_20.pdf)Uchwała Nr 128_2998_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2451 kB2020-03-13 14:342020-03-13 14:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_2999_20.pdf)Uchwała Nr 128_2999_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2405 kB2020-03-13 14:352020-03-13 14:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3000_20.zip)Uchwała Nr 128_3000_20.zip[KZ] Karolina Ciołek7123 kB2020-03-13 14:352020-03-13 14:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3001_20.zip)Uchwała Nr 128_3001_20.zip[KZ] Karolina Ciołek6199 kB2020-03-13 14:352020-03-13 14:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3002_20.pdf)Uchwała Nr 128_3002_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek8564 kB2020-03-13 14:392020-03-13 14:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3003_20.pdf)Uchwała Nr 128_3003_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek5167 kB2020-03-13 14:392020-03-13 14:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3004_20.pdf)Uchwała Nr 128_3004_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek22658 kB2020-03-13 14:402020-03-13 14:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3005_20.pdf)Uchwała Nr 128_3005_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek8060 kB2020-03-13 14:402020-03-13 14:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3006_20.pdf)Uchwała Nr 128_3006_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1006 kB2020-03-13 14:402020-03-13 14:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3007_20.pdf)Uchwała Nr 128_3007_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek939 kB2020-03-13 14:402020-03-13 14:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 128_3008_20.pdf)Uchwała Nr 128_3008_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1135 kB2020-03-13 14:402020-03-13 14:40