Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

  Wykaz uchwał podjętych podczas 504 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 lipca 2023 r. 

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

504/10527/23

11.07.2023 r.

zatwierdzenia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania

FEPK.07.16 Ekonomia społeczna programu regionalnego Fundusze

Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

504/10528/23

11.07.2023 r.

zatwierdzenia Ogólnych Warunków Realizacji Projektu w ramach Działania

FEPK.07.16 Ekonomia społeczna programu regionalnego Fundusze

Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

504/10529/23

11.07.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0452/17 pn. „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

504/10530/23

11.07.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr

RPPK.11.02.00-18-0002/21 pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w

domach prywatnych”, realizowanego przez Miasto Jasło, w ramach osi

priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

504/10531/23

11.07.2023 r.

zatwierdzenia listy rankingowej przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R na

potrzeby programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

504/10532/23

11.07.2023 r.

aneksu do porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem

Podkarpackim a Politechniką Rzeszowską.

504/10533/23

11.07.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odwadniaczy O020 i

O024”.

504/10534/23

11.07.2023 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

504/10535/23

11.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 463/9613/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia

20 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego

Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego

w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja programów z

zakresu promocji zdrowia”.

504/10536/23

11.07.2023 r.

uchylenia Uchwały Nr 495/10350/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z

dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/9610/23 Zarządu

Województwa Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyznania

dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi

Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa budynku

Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi

Królowej w Rzeszowie”.

504/10537/23

11.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 463/9610/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia

20 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala

Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację

zadania „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym

Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

504/10538/23

11.07.2023 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

504/10539/23

11.07.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na

nieodpłatne przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

504/10540/23

11.07.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na

zbycie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zbędnych aktywów

trwałych.

504/10541/23

11.07.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na

zakup aparatury i sprzętu medycznego.

504/10542/23

11.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej.

504/10543/23

11.07.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej.

504/10544/23

11.07.2023 r.

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa

Podkarpackiego.

504/10545/23

11.07.2023 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

504/10546/23

11.07.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

504/10547/23

11.07.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9716/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w

Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów

chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

504/10548/23

11.07.2023 r.

zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Mieleckiego.

504/10549/23

11.07.2023 r.

zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Lutowiska.

504/10550/23

11.07.2023 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2023 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

504/10551/23

11.07.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

504/10552/23

11.07.2023 r.

ogłoszenia konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”.

504/10553/23

11.07.2023 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

504/10554/23

11.07.2023 r.

zmieniająca uchwałę dotyczącą ustalenia planów finansowych dochodów

gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi

finansowanych.

504/10555/23

11.07.2023 r.

powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023/2024.

504/10556/23

11.07.2023 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

504/10557/23

11.07.2023 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

504/10558/23

11.07.2023 r.

kontynuacji programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w

podkarpackich przedszkolach - II”.

504/10559/23

11.07.2023 r.

przystąpienia do opracowania sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO)” za lata 2020– 2022.

504/10560/23

11.07.2023 r.

upoważnienia do opracowania sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki

Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z

perspektywą do 2032 roku (WPGO)” za lata 2020-2022.

504/10561/23

11.07.2023 r.

wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łańcut – aktualizacja na

lata 2023-2026 z perspektywą do 2038 roku”.

504/10562/23

11.07.2023 r.

upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

504/10563/23

11.07.2023 r.

upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

504/10564/23

11.07.2023 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

504/10565/23

11.07.2023 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

504/10566/23

11.07.2023 r.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital im.

Św. Ojca Pio w Przemyślu.

504/10567/23

11.07.2023 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z

Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części nieruchomości położonej w

Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1.

504/10568/23

11.07.2023 r.

uchylenia Uchwały Nr 495/10375/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów kulinarnych.

504/10569/23

11.07.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

504/10570/23

11.07.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

504/10571/23

11.07.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10527_23.zip)Uchwała Nr 504_10527_23.zip[KZ] Robert Kłak318 kB2023-07-19 11:042023-07-19 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10528_23.zip)Uchwała Nr 504_10528_23.zip[KZ] Robert Kłak339 kB2023-07-19 11:042023-07-19 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10529_23.docx)Uchwała Nr 504_10529_23.docx[KZ] Robert Kłak32 kB2023-07-19 11:042023-07-19 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10530_23.docx)Uchwała Nr 504_10530_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-19 11:042023-07-19 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10531_23.zip)Uchwała Nr 504_10531_23.zip[KZ] Robert Kłak38 kB2023-07-19 11:072023-07-19 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10532_23.zip)Uchwała Nr 504_10532_23.zip[KZ] Robert Kłak33 kB2023-07-19 11:072023-07-19 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10533_23.docx)Uchwała Nr 504_10533_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-07-19 11:072023-07-19 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10534_23.docx)Uchwała Nr 504_10534_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-19 11:072023-07-19 11:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10535_23.docx)Uchwała Nr 504_10535_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-19 11:082023-07-19 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10536_23.docx)Uchwała Nr 504_10536_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-07-19 11:082023-07-19 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10537_23.docx)Uchwała Nr 504_10537_23.docx[KZ] Robert Kłak37 kB2023-07-19 11:082023-07-19 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10538_23.zip)Uchwała Nr 504_10538_23.zip[KZ] Robert Kłak56 kB2023-07-19 11:082023-07-19 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10539_23.docx)Uchwała Nr 504_10539_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-07-19 11:082023-07-19 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10540_23.docx)Uchwała Nr 504_10540_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-19 11:162023-07-19 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10541_23.docx)Uchwała Nr 504_10541_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-07-19 11:162023-07-19 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10542_23.doc)Uchwała Nr 504_10542_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-19 11:162023-07-19 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10543_23.doc)Uchwała Nr 504_10543_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-19 11:162023-07-19 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10544_23.doc)Uchwała Nr 504_10544_23.doc[KZ] Robert Kłak46 kB2023-07-19 11:162023-07-19 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10545_23.docx)Uchwała Nr 504_10545_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-19 11:172023-07-19 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10546_23.doc)Uchwała Nr 504_10546_23.doc[KZ] Robert Kłak45 kB2023-07-19 11:172023-07-19 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10547_23.zip)Uchwała Nr 504_10547_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-07-19 11:172023-07-19 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10548_23.doc)Uchwała Nr 504_10548_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-07-19 11:172023-07-19 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10549_23.doc)Uchwała Nr 504_10549_23.doc[KZ] Robert Kłak48 kB2023-07-19 11:172023-07-19 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10550_23.docx)Uchwała Nr 504_10550_23.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2023-07-19 11:472023-07-19 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10551_23.doc)Uchwała Nr 504_10551_23.doc[KZ] Robert Kłak30 kB2023-07-19 11:472023-07-19 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10552_23.docx)Uchwała Nr 504_10552_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-07-19 11:472023-07-19 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10553_23.docx)Uchwała Nr 504_10553_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-07-19 11:482023-07-19 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10554_23.zip)Uchwała Nr 504_10554_23.zip[KZ] Robert Kłak28 kB2023-07-19 11:482023-07-19 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10555_23.docx)Uchwała Nr 504_10555_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-07-19 11:482023-07-19 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10556_23.docx)Uchwała Nr 504_10556_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-19 11:482023-07-19 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10557_23.docx)Uchwała Nr 504_10557_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-07-19 11:482023-07-19 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10558_23.docx)Uchwała Nr 504_10558_23.docx[KZ] Robert Kłak32 kB2023-07-19 11:482023-07-19 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10559_23.docx)Uchwała Nr 504_10559_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-19 11:492023-07-19 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10560_23.docx)Uchwała Nr 504_10560_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-07-19 12:062023-07-19 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10561_23.docx)Uchwała Nr 504_10561_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-07-19 12:062023-07-19 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10562_23.DOCX)Uchwała Nr 504_10562_23.DOCX[KZ] Robert Kłak17 kB2023-07-19 12:072023-07-19 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10563_23.DOCX)Uchwała Nr 504_10563_23.DOCX[KZ] Robert Kłak17 kB2023-07-19 12:072023-07-19 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10564_23.docx)Uchwała Nr 504_10564_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-19 12:072023-07-19 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10565_23.docx)Uchwała Nr 504_10565_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-07-19 12:072023-07-19 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10566_23.docx)Uchwała Nr 504_10566_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-19 12:072023-07-19 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10567_23.docx)Uchwała Nr 504_10567_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-07-19 12:082023-07-19 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10568_23.docx)Uchwała Nr 504_10568_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-19 12:082023-07-19 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10569_23.docx)Uchwała Nr 504_10569_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-07-19 12:082023-07-19 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10570_23.docx)Uchwała Nr 504_10570_23.docx[KZ] Robert Kłak58 kB2023-07-19 12:082023-07-19 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 504_10571_23.docx)Uchwała Nr 504_10571_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-07-19 12:082023-07-19 12:08

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi