Informujemy, że egzamin z języka angielskiego dla przewodników turystycznych  i pilotów wycieczek - planowany na 2 grudnia 2019 r. - nie odbędzie się ze względu na brak wymaganej liczby zgłoszeń.

Ze względu na brak wymaganej ilości zgłoszeń nie odbędzie się egzamin dla kandydatów na przewodników górskich planowany na 17-19 października 2019 r.

Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich informuje, że egzamin teoretyczny dla kandydatów na przewodników górskich w dniu 12 lipca 2019 r. rozpocznie się o godz. 8.30 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (II piętro).

Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dowód tożsamości.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar BESKIDÓW.

Egzamin zostaje odwołany z uwagi na brak wymaganej liczby zgłoszeń.

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 11-13 Kwietnia 2019 r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

...

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich nie zostanie przeprowadzony w terminie 11-13 października 2018 r. ze względu na brak wymaganej liczby zgłoszeń.

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014  r., poz. 868)w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 17-19 maja 2018 r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów

TERMIN EGZAMINU
• 17 maja 2018 r. (czwartek) – część teoretyczna
• 18 - 19 maja 2018 r. (piątek, sobota) – część praktyczna

W związku z brakiem zgłoszeń – egzamin z języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek planowany na 27 października 2017 r. NIE odbędzie się.

Ogłoszenie z dnia 11 września 2017 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 29 września - 1 października 2017r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości główne punkty trasy egzaminacyjnej oraz sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu

Województwo Podkarpackie działając w imieniu własnym oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gminy Miasto Rzeszów, działając na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że rozpoczyna proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ – PKA”. Wszyscy zainteresowani od 29.05.2017r. do 19.06.2017 r. mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag  i wniosków w ramach konsultacji społecznych.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2017 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 4 - 6 listopada 2016r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 14 - 16 października 2016r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na Beskidy Zachodnie (część wschodnia i/lub zachodnia). Główne punkty trasy egzaminacyjnej.

Informujemy, że 11 lipca 2016 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez Biuro Podróży ART TOUR Artur Korszeń z siedzibą w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 24, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 015/04.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na Beskidy Zachodnie (część wschodnia i/lub zachodnia)

...
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące
przebiegu postępowania w tym zasieganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.
2.
3.
4.
5.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na cały obszar Beskidów:

 TERMIN EGZAMINU

• 18 września 2015 r. – część teoretyczna

• 19-20 września 2015 r. – część praktyczna

Osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

  • zgłoszenie do egzaminu 
  • kopia legitymacji przewodnika górskiego
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 14 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro) albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Wszelkich informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór do komisji egzaminacyjnych języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (język angielski, język ukraiński oraz język rosyjski).

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852 06 00, 867 62 00
fax. +48 17 852 06 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rarr.rzeszow.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 277 000,00 zł (100% - 34 277 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 34 277 sztuk akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 34 277 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata netto RARR S.A. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 567 990,28 zł. Strata pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

ul. Zdrojowa 48
38-481 Rymanów-Zdrój
tel. +48 13 435 74 01
fax. +48 13 435 74 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 650 000,00 zł (100% - 1 865 000 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 1 865 000 sztuk akcji „Uzdrowiska Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej 18 650 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Rymanów" S.A. za rok 2016, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniósł 251 506,26 zł. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sanatoryjna 3
37-620 Horyniec-Zdrój
tel. + 48 16 631 30 88
fax. + 48 16 631 33 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 922 500,00 złotych (100% - 15 845 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 15 845 udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości 7 922 500,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 18 129,81 zł. Zysk przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Jasionka 942
36-002 Jasionka
tel. +48 17 852 00 81
fax. +48 17 852 07 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rzeszowairport.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 484 642 600,00 zł (100% - 4 846 426 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 2 634 226 udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 263 422 600,00 zł, co stanowi 54,35% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 17 681 797,62 zł. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szopena 51/213
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 867 62 80
fax. +48 17 867 62 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pae.org.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 690 000,00 zł (100% - 690 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 410 udziałów PAE Sp. z o.o. o łącznej wartości 410 000,00 zł, co stanowi 59,42% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 165 107,06 zł. Zysk netto przeznaczony został w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor opracowania: Justyna Kuśnierz
Wprowadził: Krzysztof Szklanny tel.:17 747 59 18

KLUBY RADNYCH

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

Wykaz klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

1. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
2. Klub Radnych "Polskie Stronnictwo Ludowe"
3. Klub Radnych "Platforma Obywatelska"
4. Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej"
5. Klub Radnych  " Prawica Rzeczypospolitej"

Skład osobowy klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Klub Radnych "PiS"
 
1.   Czesław Łączak   - Przewodniczący Klubu
2.   Władysław Turek - Sekretarz Klubu
3.    Stanisław Bartnik  - Skarbnik
4.    Stanisław Bajda
5.    Lidia Błądek
6.    Jarosław Brenkacz
7.    Jan Burek 
8.    Wojciech Buczak
9.    Janusz Ciółkowski
10.  Ewa Draus
11.  Fryderyk Kapinos
12.  Lucjan Kuźniar
13.  Mieczysław Miazga
14.  Tadeusz Pióro
 
Klub Radnych "PSL"
 
1. Mariusz Kawa            - Przewodniczący Klubu
2. Władysław Stępień     - Sekretarz
3. Stanisław Bartman
4. Dariusz Sobieraj
5. Jan Tarapata
 
Klub Radnych "PO"
 
1. Teresa Kubas-Hul                     - Przewodnicząca Klubu
2. Jerzy Borcz
3. Zygmunt Cholewiński
4. Maciej Lewicki
5. Sławomir Miklicz
6. Zdzisław Nowakowski
 
Klub Radnych "SLD"
 
1. Bronisław Tofil          - Przewodniczący Klubu
2. Anna Kowalska     
3. Edward Brzostowski
4. Janusz Konieczny
 
Klub Radnych "PR"  
 
1. Tadeusz Majchrowicz       - Przewodniczący Klubu
2. Janusz Magoń                 - Wiceprzewodniczący Klubu
3. Bogdan Romaniuk
 

Biuletyn powstał w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Informacje zamieszczone w BIP zostały zebrane w kategorie tematyczne. Wybierając kategorię tematyczną uzyskuje się wykaz podkategorii, które zawierają treść informacji publicznej. Chcąc zapoznać się z treścią informacji z wybranej podkategorii należy kliknąć na wybraną podkategorię albo Czytaj więcej.

Na stronie BIP zostały umieszczone przyciski ekranowe umożliwiające dostęp do strony głównej Biuletynu (logo BIP). Biuletyn zawiera moduł wyszukujący – umożliwiający znalezienie stron Biuletynu, w którym jest poszukiwane wyrażenie.

W BIP kategorie uchwały Sejmiku, uchwały Zarządu i Zamówienia publiczne zostały zebrane w osobne bazy danych. Uchwały Sejmiku i Zarządu można przeszukiwać wypełniając zamieszczony formularz poprzez wpisanie zakresu czasu, w którym uchwała jest poszukiwana, numer posiedzenia lub numer uchwały albo fragment tekstu po nacisnięciu przycisku Wyszukaj.

Wyszukiwanie w bazie danych Zamówień publicznych następuje przez wpisanie wybranego rodzaju przedmiotu zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane) lub skrótowej treści zamówienia i nacisnięciu przyciskuWyszukaj. Wyszukana lista przetargów będzie obejmować przetargi aktualne – wyświetlane będą na białym tle i przetargi zakończone – wyświetlane będą na szarym tle. Chcąc zapoznać się ze szczegółowymi informacjami takimi jak data ogłoszenia przetargu, data otwarcia ofert, skrótowa treść zamówienia, właściwa treść zamówienia, ewentualny komentarz należy kliknąc na ikonkę lupki znajdującą się po prawej stronie listy wyszukiwanych przetargów.

Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego administruje Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi w Departamencie Organizacyjno-Prawnym

kierownik oddziału:
Sebastian Kieszkowski
tel. 17 8676932
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Bartnik, Karol Tworz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 17 867 6952

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Organizacyjno-Prawny
al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 205