Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 212/4311/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2020 r., ogłasza się konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach
i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 składa się  wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.

Termin składania ww. sprawozdań został wydłużony.

Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.
Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r. (art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)).

Sprawozdania złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi w formie pomocy de minimis, wprowadzający na rynek krajowy opakowania w ilości nie przekraczającej 1 Mg oraz baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
w ilościach określonych w przepisach szczegółowych, wymagane dokumenty składają w wersji papierowej do dnia 15 marca 2020r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.