Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

296/5891/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5892/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5893/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5894/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5895/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5896/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5897/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5898/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5899/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5900/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5901/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5902/17

18 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

296/5903/17

18 kwietnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

296/5904/17

18 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

296/5905/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

296/5906/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

296/5907/17

18 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

296/5908/17

18 kwietnia

w sprawie rozstrzygnięcia II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

296/5909/17

18 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji – edycja II.

296/5910/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 1 - Rozwój form małej retencji, typ projektu 2 - Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3 - Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi, typ projektu 5 - Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5911/17

18 kwietnia

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 1 - Rozwój form małej retencji, typ projektu 2 - Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3 - Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania
i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi, typ projektu 5 - Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5912/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5913/17

18 kwietnia

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5914/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5915/17

18 kwietnia

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5916/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5917/17

18 kwietnia

w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

296/5918/17

18 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020.

296/5919/17

18 kwietnia

w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 296 / 5918 / 17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

296/5920/17

18 kwietnia

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

296/5921/17

18 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

296/5922/17

18 kwietnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 roku.

296/5923/17

18 kwietnia

w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.

296/5924/17

18 kwietnia

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

296/5925/17

18 kwietnia

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

296/5926/17

18 kwietnia

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki VOICE NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

296/5927/17

18 kwietnia

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo- - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

296/5928/17

18 kwietnia

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie 207 m. Przemyśla.

296/5929/17

18 kwietnia

zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.

296/5930/17

18 kwietnia

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku.

296/5931/17

18 kwietnia

w sprawie realizacji konkursu pt. „Najlepszy produkt tradycyjny 2017” podczas XI Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”w Górnie.

296/5932/17

18 kwietnia

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

296/5933/17

18 kwietnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2017 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

296/5934/17

18 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

296/5935/17

18 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych.

296/5936/17

18 kwietnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wdrożenia Zintegrowanego Biletu Komunikacji Publicznej w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym

296/5937/17

18 kwietnia

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za pojazdy szynowe.

296/5938/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Ostrów.

296/5939/17

18 kwietnia

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rymanów.

296/5940/17

18 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2016 r.

296/5941/17

18 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2016 r.

296/5942/17

18 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2016 r.

296/5943/17

18 kwietnia

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2016 r.

296/5944/17

18 kwietnia

 

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5945/17

18 kwietnia

 

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5946/17

18 kwietnia

 

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

296/5947/17

18 kwietnia

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5891_17.pdf)Uchwała Nr 296_5891_17.pdf8309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5892_17.pdf)Uchwała Nr 296_5892_17.pdf5488 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5893_17.pdf)Uchwała Nr 296_5893_17.pdf4540 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5894_17.pdf)Uchwała Nr 296_5894_17.pdf6008 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5895_17.pdf)Uchwała Nr 296_5895_17.pdf6924 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5896_17.pdf)Uchwała Nr 296_5896_17.pdf4964 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5897_17.pdf)Uchwała Nr 296_5897_17.pdf5406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5898_17.pdf)Uchwała Nr 296_5898_17.pdf6202 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5899_17.pdf)Uchwała Nr 296_5899_17.pdf5966 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5900_17.pdf)Uchwała Nr 296_5900_17.pdf5821 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5901_17.pdf)Uchwała Nr 296_5901_17.pdf3709 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5902_17.pdf)Uchwała Nr 296_5902_17.pdf4616 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5903_17.zip)Uchwała Nr 296_5903_17.zip13454 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5904_17.zip)Uchwała Nr 296_5904_17.zip14625 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5905_17.zip)Uchwała Nr 296_5905_17.zip11203 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5906_17.zip)Uchwała Nr 296_5906_17.zip4887 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5907_17.pdf)Uchwała Nr 296_5907_17.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5908_17.pdf)Uchwała Nr 296_5908_17.pdf1393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5909_17.zip)Uchwała Nr 296_5909_17.zip6555 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5910_17.zip)Uchwała Nr 296_5910_17.zip41754 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5911_17.pdf)Uchwała Nr 296_5911_17.pdf5063 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5912_17.zip)Uchwała Nr 296_5912_17.zip17675 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5913_17.zip)Uchwała Nr 296_5913_17.zip2751 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5914_17.zip)Uchwała Nr 296_5914_17.zip16274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5915_17.zip)Uchwała Nr 296_5915_17.zip3102 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5916_17.zip)Uchwała Nr 296_5916_17.zip6723 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5917_17.pdf)Uchwała Nr 296_5917_17.pdf3644 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5918_17.pdf)Uchwała Nr 296_5918_17.pdf2848 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5919_17.pdf)Uchwała Nr 296_5919_17.pdf2242 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5920_17.pdf)Uchwała Nr 296_5920_17.pdf1467 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5921_17.pdf)Uchwała Nr 296_5921_17.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5922_17.zip)Uchwała Nr 296_5922_17.zip3115 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5923_17.pdf)Uchwała Nr 296_5923_17.pdf981 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5924_17.pdf)Uchwała Nr 296_5924_17.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5925_17.pdf)Uchwała Nr 296_5925_17.pdf283 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5926_17.pdf)Uchwała Nr 296_5926_17.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5927_17.pdf)Uchwała Nr 296_5927_17.pdf8057 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5928_17.pdf)Uchwała Nr 296_5928_17.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5929_17.pdf)Uchwała Nr 296_5929_17.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5930_17.zip)Uchwała Nr 296_5930_17.zip1499 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5931_17.pdf)Uchwała Nr 296_5931_17.pdf481 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5932_17.pdf)Uchwała Nr 296_5932_17.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5933_17.pdf)Uchwała Nr 296_5933_17.pdf1036 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5934_17.pdf)Uchwała Nr 296_5934_17.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5935_17.pdf)Uchwała Nr 296_5935_17.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5936_17.pdf)Uchwała Nr 296_5936_17.pdf1733 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5937_17.pdf)Uchwała Nr 296_5937_17.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5938_17.pdf)Uchwała Nr 296_5938_17.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5939_17.pdf)Uchwała Nr 296_5939_17.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5940_17.pdf)Uchwała Nr 296_5940_17.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5941_17.pdf)Uchwała Nr 296_5941_17.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5942_17.pdf)Uchwała Nr 296_5942_17.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5943_17.pdf)Uchwała Nr 296_5943_17.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5944_17.pdf)Uchwała Nr 296_5944_17.pdf762 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5945_17.pdf)Uchwała Nr 296_5945_17.pdf630 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5946_17.zip)Uchwała Nr 296_5946_17.zip2534 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5947_17.pdf)Uchwała Nr 296_5947_17.pdf2332 kB