http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Działania informacyjno – promocyjne w mediach społecznościowych

|
[RP] Agnieszka Zarzyczny

Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00.

Informacja z  24 stycznia 2020 r. - postepowanie zostało unieważnione.

W załączeniu protokół z unieważnienia potepowania.

Przeprowadzenie badania oraz przygotowanie ekspertyzy pn. Rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do 2030 roku

|
[RR] Paweł Szczęch

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00.

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.

Kompleksowa organizacja trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. „Marketingu internetowego z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz video marketingu"

|
BIP2

Termin składania ofert: osobiście, do dnia 04.11.2019 r. do godz. 10:00

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania kompleksowej organizacji trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. „Marketingu internetowego z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz video marketingu”, wykorzystanie nabytych umiejętności w ujednoliceniu przekazu informacji potencjalnym beneficjentom w województwach. Szkolenie dla maksymalnie 30 pracowników Sieci PIFE. W terminie 21-23.11.2019 r.

Oferta powinna zostać złożona osobiście do dnia: 04.11.2019 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 349 lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z opisem: Postępowanie na Kompleksowa organizacja trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. „Marketingu internetowego z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz video marketingu”, wykorzystanie nabytych umiejętności w ujednoliceniu przekazu informacji potencjalnym beneficjentom w województwach.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Piekarz 17 773 6019 lub Tomasz Miśko tel. 798 771 325