Ogólne

Transport

 
 
Opłaty za korzystanie ze środowiska
 1. EkoPłatnik
 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 3. Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska
 4. Udostępnianie informacji w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
 5. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska
 6. Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g
 1. Opłata produktowa oraz sprawozdawczość w zakresie opakowań
 2. Ulgi w opłacie produktowej
 3. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach
 4. Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 5. Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
 6. Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów
 7. Decyzja na zamknięcie składowiska
 8. Pozwolenie na wytwarzanie dodpadów
 9. Utrata statusu odpadów
 10. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 11. Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 12. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 13. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 14. Zezwolenia na zbieranie odpadów zakaźnych
 15. Zmiana klasyfikacji odpadów odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
 16. Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
 17. Baterie i akumulatory
 18. Pojazdy wycofane z eksploatacji
 19. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 20. Wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w miastach na prawach powiatu
 21. Azbest
 22. Informacja na temat sprawozdań o odpadach komunalnych
 23. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 24. Rejestr BDO
 25. Zezwolenie na zbieranie odpadów
 26. Opłata recyklingowa
 27. Opłata produktowa (dot. produktów) oraz sprawozdawczość w zakresie produktów
 28. [KOMUNIKAT] Sprawozdania o odpadach, produktach i opakowaniach za 2019r. należy składać wyłącznie elektronicznie BDO

 Geologia

Geodezja

 1. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map, materiałów fogrametrycznych i teledetekcyjnych
 2. Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji
 3. Udzielanie ulg w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
 4. Zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zdrowie

 1. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 2. Prowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu
 3. Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów
 4. Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy

Turystyka, sport

 1. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów oraz nadanie kategorii
 2. Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
 3. Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego
 4. Wydawanie upoważnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
 5. Nadanie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Turystyki"
 6. Wyróżnienia, nagrody indywidualne i zbiorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej i sportu
 7. Ochrona Danych Osobowych